نحوه شناسایی تله خرسی و دوری از آنآموزش گام به گام بسکتبال (5)

آموزش گام به گام بسکتبال (5)

دریبل یک مهارت همراه با لمس کردن است نه با دیدن. بازیکنان در بسکتبال باید یاد بگیرند بدون نگاه کردن به توپ در طول زمین دریبل کنند. این کار با متمرکز کردن نگاه روی سبد حریف و زیر نظر داشتن کل زمین (با دید جانبی) هنگام دریبل، به اجرا در می‌آید. هدف اولیه ازدریبل ایجاد حرکت است که امکان پاس به یک تیمی برای کسب امتیاز، را

آموزش گام به گام بسکتبال (5)

آموزش گام به گام بسکتبال (5)

آموزش گام به گام بسکتبال (5)


آموزش گام به گام بسکتبال (5)

دریبل یک مهارت همراه با لمس کردن است نه با دیدن. بازیکنان در بسکتبال باید یاد بگیرند بدون نگاه کردن به توپ در طول زمین دریبل کنند. این کار با متمرکز کردن نگاه روی سبد حریف و زیر نظر داشتن کل زمین (با دید جانبی) هنگام دریبل، به اجرا در می‌آید. هدف اولیه ازدریبل ایجاد حرکت است که امکان پاس به یک تیمی برای کسب امتیاز، را می‌دهد. حالت‌های عبور از یک مدافع با دریبل برای نفوذ به سمت سبد و حرکت با توپ برای آزاد شدن یار دیگر، فرض‌های قابل قبول برای استفاده از دریبل است. دریبل همچنین انتخاب قابل قبول برای جلو بردن توپ در طول زمین هنگامی که یک پاس قابل انجام نیست، حرکت با توپ برای ایجاد موقعیت بهتر برای پاس دادن، اجرای یک نقشه تیمی و خارج شدن از یک دفاع سنگین یا تله حریف، است.

دریبل با دست کشیده و خم شدن مچ و انگشتان، انجام می‌شود. توپ با انگشتان و بخشی از کف دست که در نزدیکی انگشتان است ، کنترل می‌شود (توپ باید از کف دست و به اصطلاح پاشنه آن دور نگاه داشته شود) انگشتان براحتی باز شده و باید دور توپ را فرا بگیرند (شکل 3- 9). حفظ حداکثر تماس دست با توپ، مهم است. قوانین بسکتبال ایجاب می‌کند که دست روی توپ قرار گیرد ، دریبل تا موقعی قانونی فرض می‌شود که دست حالت عمومی خود نسبت به توپ را حفظ کند و برای حمل توپ در زیر آن قرار نگیرد. هنگام شروع دریبل، قبل از حرکت پای محور، توپ باید از دست رها شده باشد. بطور جدی توصیه می‌شود که دریبل کردن با یک توقّف سریع، خاتمه یابد (شکل 3- 10) این توقف عموماً به عنوان بهترین روش اجتناب از تخلف گام‌های اضافی (رانینگ)، آموزش داده می‌شود در حالی که باعث حداکثر استفاده از زمان و مکان برای پاس و شوت، نیز می‌شود.

شکل 3- 10
بازیکنان باید از هر دو دست برای دریبل استفاده کنند. به آنان برای افزایش توانایی دریبل با دست ضعیف کمک کنید اما هر زمان ممکن است از دست قوی خود استفاده کنند. آنها در حالی که با فاصله نزدیک دفاع می‌شوند، باید همواره از دست دور از مدافع برای دریبل استفاده کنند. در این‌حال بدن و دست دیگر وظیفه محافظت از توپ را به عهده دارند. آنها باید توپ را پایین و یک طرف بدن نگاه دارند و حالت ایستادن صحیح را حفظ کنند. (شکل 3- 11).
راهبرد در دریبل
دریبل کننده همواره باید با هدف در زمین حرکت کند. این قانون اصلی دریبل است. هنگام دریبل به طرف سبد، دریبل کننده از مدافع عبور می‌کند. در این حال هدف او استفاده از یک دریبل برای کسب امتیاز است. از زمین زدن توپ بدون تغییر مکان (که انداختن توپ نامیده می‌شود) باید جلوگیری شود. بهترین زمان برای نفوذ با دریبل، بلافاصله بعد از دریافت پاس است این انتخاب از دریبل بافشار جلوگیری می‌کند.

شکل 3- 11
راهنمایی کلیدی دیگر، اجتناب از تنگنا هنگام دریبل است. بازیکنان باید از دریبل کردن بین دو مدافع اجتناب کنند و با نگاه کردن به مدافعان و اجتناب از رفتن به گوشه‌های زمین از قرار گرفتن در تله، خود را در امان نگاه دارند (شکل 3- 12).
بازیکنان باید نیروی حرکت دریبل خود را بالا نگاه دارند و دریبل خود را با یک پاس یا شوت و ترجیحاً بعد از یک توقّف سریع به نحوه شناسایی تله خرسی و دوری از آن پایان رسانند. دریبل کننده باید از حرکت مناسب در زمان مناسب استفاده کند و تمام زمین شامل هم تیمی‌ها و مدافعان را زیر نظر داشته باشد.

نوع صحیح دریبل باید در زمان مناسب مورد استفاده قرار گیرد. دریبل کوتاه یا کنترلی در نزدیکی دفاع و دریبل بلند یا سرعتی در مکان بازو برای پیشروی با توپ، انتخاب مناسب است.

دریبل کنترلی یا کوتاه اولین و آسانترین دریبل برای آموزش به بازیکنان است. آنها باید از حالت ایستادن با پاهای جلو و عقب استفاده کنند، در حالی که پای سمت توپ عقب باشد. دست مخالف برای حفاظت از توپ در مقابل مدافع استفاده می‌شود. از دست نباید برای هل دادن مدافع یا قلاب کردن پشت او استفاده کرد، بلکه کار آن فقط محافظت از توپ است. حالت حرکت بدن نوعی سُر خوردن مشابه حرکت در دفاع است. بازیکنان باید بوسیله دریبل در یک طرف بدن، دور از دسترس بازیکن مدافع و با نگهداری توپ در پایین، آن را حفظ کنند.

دریبل سرعتی یا بلند در گام بعد آموزش داده می‌شود. بازیکنان باید توپ را جلو بدن هل داده و در پی آن بدوند و توپ را همواره جلو بدن حفظ کنند. توپ باید بلندتر دریبل شود (نزدیک کمر) تا سرعت بیشتری به دست آید. لازمه سرعت بیشتر، فاصله بیشتر آن با بدن و ارتفاع بیشتر آن در حال هل دادن است.

دریبل با تغییر سرعت

این دریبل با تغییر سرعت همواه است و نوعی حرکت توأم با توقّف و شروعهای متوالی است. هنگام کم کردن سرعت یا توقّف، دریبل کننده باید قدری بدن را راست نگاه دارد تا مدافع آرام شود. در هنگامی که مدافع سرعت را کم کرده یا متوقّف شود، زمان عبور از مدافع است. این نوعی دیگر از حرکت آهسته و سریع، برای گشودن راه و آزاد شدن از مدافع است.

این حرکت پیشرفته است و برای عبور از مدافع با استفاده از دست قوی‌تر، دریبل کننده است (شکل 3- 13)
توپ با دستی که دریبل کننده ترجیح می‌دهد، کنترل می‌شود. سپس حرکت با فریب در جهت مخالف با حرکت زیگزاگ روی پای مخالف همراه با فریب سر وشانه در آن جهت، ادامه می‌یابد. آهنگ حرکت توپ با این حرکت حفظ می‌شود عبور از مدافع از پای جلویی انجام می‌گیرد. ترتیب گام‌ها راست، چپ، راست (هنگام دریبل سمت راست بدن) است. مزیت این حرکت فریبنده، امکان دیدن دفاع در حال انجام دریبل و عبور از مدافع با دست دلخواه است. شماره‌گذاری برای این دریبل برای فرد راست دست بدین صورت است(1) فشار روی پای‌ راست در حال دریبل، (2) فریب به سمت چپ با پا، سر وشانه، (3) برداشتن یک گام بلند با پای راست در حال هل دان توپ به جلو، (4) برداشتن گام با پای چپ و رفتن به سمت سبد.

دریبل ضربدری همراه با قریب بوسیله سر وشانه

این دریبل از انواع پیشرفته است. در این دریبل، توپ با حرکت ضربدری از دست قوی‌تر به دست دیگر منتقل می‌شود در حالی که دریبل کننده طوری از مدافع عبور می‌کند که روی او همواره به سمت مدافع باقی بماند. (شکل 3- 14) این حرکت مشابه مهارت قبل آغاز می‌شود.

شکل 3- 14
دریبل ضربدری پایین نگاه داشته می‌شود و همزمان با تعویض دریبل، حرکت زیگزاگ از جهت دلخواه به جهت دیگر انجام می‌شود: ترتیب گام‌ها در حرکت از راست به چپ، راست/ چپ/ راست/ چپ و در حرکت از چپ به راست عکس این حالت می‌باشد. تعویض دریبل باید هماهنگ با حرکت پاها باشد. دریبل باید قبل از نزدیک شدن بیش از حد مدافع به دریبل کننده، انجام شود. این حرکت همزمان با حرکت سر وشانه است. شماره‌گذاری برای فرد راست دست بدین صورت است:
(1) پا، سر وشانه به سمت چپ، (2) برگشت به راست (گام کوتاه)، (3) گام کوتاه با پای چپ همزمان با دریبل ضربدری در جلو بدن از راست به چپ و (4) عبور دادن پای راست از جلو مدافع و رفتن به سمت سبد.

نام دیگر این دریبل را می‌توان دریبل با تغییر جهت، دانست و از حرکت‌های اصلی در زمین است.
هنگامی که فضای کافی بین مدافع و دریبل کننده وجود داشته باشد و دریبل کننده دارای سرعت کافی باشد از این دریبل استفاده می‌شود (شکل 3- 15). در این دریبل، توپ بسرعت و در ارتفاع کم، از جلو بدن با فشار دست عبور داده می‌شود. مهارت صحیح هل دادن توپ از راست به چپ (یا برعکس) است هنگامی که حرکت زیگزاگ از راست به چپ (یا برعکس) انجام می‌شود. مورد استفاده این دریبل زمانی است که مدافع برای سد کردن راه دریبل کننده بیش از اندازه به سمت راست دریبل کننده، متمایل شده باشد. به بازیکنان آموزش دهید قبل از زیاد نزدیک شدن مدافع، حرکت خود را انجام دهند.

دریبل با حرکت دورانی سریع

این دریبل که نام دیگر آن گردبادی است، برای حداکثر محافظت از توپ هنگام دفاع با فاصله کم از طرف مدافع استفاده می‌شود. در حین انجام این دریبل بدن بین توپ و مدافع حفظ می‌شود همان گونه که در شکل 3- 16 نشان داده شده است.

شکل 3- 15
ضعف این حرکت در آن است که دریبل کننده، در مدتی کوتاه دید خود را نسبت به مدافع و هم تیمی‌های خود از دست می‌دهد و ممکن است در خطر تله جانبی بدون دید یا دفاع دو علیه یک قرار گیرد. کار پا در این دریبل شامل توقّف سریع چرخش پشتی و حرکت زیگزاگ از راست به چپ (یا برعکس) است. همزمان با چرخش ? 270به پشت روی پای چپ (یا راست) دست راست (یا چپ) همراه با چرخش بدن توپ را به دنبال خود می‌کشد تا چرخش به پایان برسد و اولین گام با پای راست (یا چپ) به زمین برسد. توپ نزدیک بدن نگاه داشته می‌شود. حرکت کشیدن توپ مشابه کشیدن تپانچه از غلاف است. بازیکنان را وا دارید توپ را محکم نگاه دارند تا از دسترس مدافع یا ضربه او در امان بماند. بعد از اتمام چرخش به عقب، دریبل با دست دیگر ادامه می‌یابد و زیر نظر گرفتن همه زمین بازی، دوباره حاصل می‌شود. جهت حرکت از زاویه خود به سمت راست به سمت چپ (یا راست) تغییر می‌کند، همزمان با این که دریبل از دست راست به چپ (یا برعکس) تعویض می‌شود.

دریبل کشویی برای عقب نشستن از تنگنای حریف، انبوهی دفاع و یا تله استفاده می‌شود(شکل 3- 17). هنگام دریبل با دست راست (چپ)، بازیکن باید اقدام به دریبل کشویی کند در حالی که پای چپ (راست) او جلو قرار دارد، سپس با سرعت در یک حرکت سُر خورنده برای آزاد شدن از مدافعان به عقب حرکت می‌کند. بعد از استقرار مجدد با حفظ نحوه شناسایی تله خرسی و دوری از آن فاصله با دفاع، از هر نوع دریبل برای نفوذ و عبور از مدافع، می‌توان استفاده کرد. مشخصاً دریبل ضربدری مناسب‌ترین دریبل بعد از دریبل کشویی است.

دریبل از پشت کمر

یکی از محبوبترین دریبل‌ها، دریبل از پشت کمر است. این دریبل برای تغییر دست مطلوب به دست دیگر (ضعیف‌تر) و عبور از مدافعی که بیش از اندازه به سمت راست(چپ) مایل شده است، به کار می‌رود. این کار با اندکی تغییر مسیر به چپ(راست) و عبور از سمت چپ (راست) دریبل کننده، انجام می‌شود. همزمان با جلو گذاشتن پای چپ(راست) توپ از پشت کمر و از راست به چپ (یا برعکس) منتقل می‌شود و برای ادامه دریبل زیر دست چپ(راست) قرار می‌گیرد. هماهنگی دریبل و حرکت پا با ترسیم یک حرکت رفت و برگشتی V شکل، انجام می‌گیرد؛ بازیکنان با یک دست حرکت دریبل به جلو و عقب انجام می‌دهند در حالی که پای مخالف آن دست جلو قرار دارد. بعد از امکان دریبل به جلو و عقب، می‌توان توپ را همزمان با برداشتن یک گام با پای چپ از پشت کمر عبور داد (شکل 3- 18).

دریبل از بین پاها

این دریبل برای دوری جستن از دفاع بیش از اندازه متمایل به یک سمت و تعویض دریبل از یک دست به دست دیگر، استفاده می‌شود. هنگام دریبل کردن با دست راست، می‌توان توپ را از بین پاها عبور داد و دریبل را با دست چپ ادامه داد، در حالی که هر کدام از پاها جلو قرار دارد (خصوصاً با جلو گذاردن پای راست). عکس این حرکت برای دریبل با دست چپ قابل استفاده است. توپ پایین نگاه داشته شده و با حرکت سریع و فشار قوی از بین پاها عبور داده می‌شود. (شکل 3- 19) هماهنگی بین دریبل و حرکت پا را می‌توان بدین صورت آموزش داد که بازیکن به آرامی به جلو حرکت کند و در این حال توپ به صورت عرضی از بین پاها عبور داده شود.

نکته‌های مورد توجّه مربیان درباره دریبل

• سر خود را بالا نگاه دارید، همه زمین را زیر نظر داشته باشید.
• توپ را با انگشتان و سطح مجاور آن، کنترل کنید.
• هنگام اتمام دریبل، از توقّف سریع استفاده کنید.

تمرین‌های تسلط بر توپ

پاس دادن دو نفره همراه با حرکت
هدف: آموزش مهارت پاس دادن و دریافت آن در حال حرکت و در مقابل یک مدافع.
تجهیزات: یک توپ و فضایی به قطر 5/4 الی 6 متر برای هر دو نفر.
روش: بازیکنان را در گروه‌های دو نفره در یک منطقه از زمین سازماندهی کنید؛ یک نفر پاس دهنده و دیگری دریافت کننده.
دریافت کننده به فضای خالی می‌رود در حالی که پاهایش در هواست، توپ را دریافت می‌کند؛ توقّف سریع می‌کند؛ رو به پاس دهنده، حالت تهدید سه گانه به خود می‌گیرد. پاس دهنده، دریافت کننده بعدی می‌شود. تمرین شامل تداوم این پاس دادن و دریافت کردن می‌شود. (شکل 3- 20). تمام قوانین پاس دادن و دریافت کردن آن، تمرین می‌شود.

پاس دادن به دیوار

هدف: تمرین کنترل توپ فردی و مهارت‌های آن بدون کمک هم تیمی.
تجهیزات: یک توپ برای هر بازیکن و یک دیوار یا وسیله برگرداندن توپ.
روش: همه پاس‌های اصلی را در مقابل دیوار، می‌توان تمرین کرد. یک هدف نیز، می‌توان روی دیوار اضافه کرد. «تاس یک» که یک وسیله تجارتی است و کار آن باز گردانیدن هرچه به آن برخورد می‌کند، است، خصوصاً برای تمرین این مهارت، مفید است. این وسیله با بازگردانیدن توپ، پاس خوبی به پاس‌‌‌دهنده اولیه می‌‌‌دهد و اگر پاس غیر دقیقی داده شود، آن را آشکار می‌کند. این پاس‌ها باید تمرین شود: سینه، زمینی، بالای سر، بیس‌بالی و فشاری. به آنها یادآوری کنید که در حالی که پاهایشان روی زمین است پاس دهند و هنگامی که پاهایشان در هوا قرار دارد، توپ را دریافت کنند.

هدف: آموزش مهارت‌های دریبل.
تجهیزات: یک توپ برای هر صف(حداقل) و نیمه زمین(حداقل)
روش: از آرایش صفی استفاده کنید، چهار صف از بازیکنان در پشت خط زیرین شکل می‌گیرند. حرکت‌های دریبل در یک چرخه، تمرین می‌شوند. دید بازیکنان روی سبد سمت مقابل، متمرکز می‌شود.

• دریبل سرعتی: بازیکنان با یک دست به طرف دیگر زمین دریبل می‌کنند و در بازگشت دست دریبل کننده را عوض می‌کنند.
• دریبل با تغییر سرعت: بازیکنان با حرکت به سمت مقابل دریبل سرعتی و کشویی را جایگزین هم می‌کنند و در بازگشت از دست دیگر استفاده می‌کنند.
منبع:کتاب مهارت‌ها و تمرین‌های بسکتبال
ارسالي از طرف کاربر محترم :leila0033

حفاظ سازه، تولیدکننده حفاظ شاخ گوزنی

شنبه 97/9/10 ، تهران , (اخبار رسمی): حفاظ سازه از تولیدکنندگان حفاظ روی دیوار با نام‌های حفاظ شاخ گوزنی، حفاظ بوته‌ای، حفاظ نیزار و حفاظ لیلیوم است. حفاظ شاخ گوزنی امروز از بهترین انواع نرده حفاظ‌های روی دیوار است که با توجه به بازدارندگی و ایمن بودن از محبوب‌ترین انواع حفاظ روی دیوار است.

تولید کننده حفاظ شاخ گوزنی و ساخت انواع نرده حفاظ روی دیوار ،قیمت حفاظ نرده

حفاظ شاخ گوزنی و انواع آن، ایمن‌ترین نوع حفاظ روی دیوار است. برای انتخاب بهترین حفاظ برای محل زندگی و کار باید همیشه دقت داشت که این حفاظ به اندازه ساختمان عمر خواهد داشت و در عین حال با امنیت جان و مال خانواده و ساکنان سر و کار دارد. بنابراین برای انتخاب حفاظ باید محصولاتی را انتخاب کرد که استانداردهای تولید در آن رعایت شده باشند بسیاری از تولیدکننده‌های حفاظ شاخ گوزنی از ابزار و دانش تولید محصول باکیفیت برخوردار نیستند.

برای سفارش حفاظ باید از کارگاه‌های متفرقه که لیست قیمت پایین آنها را به وفور می‌توان در اینترنت پیدا کرد؛ باید دوری کرد. این افراد برای سود بیشتر، از نام محصولات کارخانه‌های بزرگ استفاده می‌کنند و با قیمت پایین‌تری خدمات خود را به خریداران پیشنهاد می‌دهند. باید بدانید این ارزانی بی دلیل نیست و با کم فروشی در وزن و ضخامت محصول، نوع جوش و نوع رنگ بی‌کیفیت به دست آمده است.

به عنوان خریدار باید بدانید که شما در قبال حوادث جانی در حین نصب حفاظ روی دیوار مسئول هستید و در صورتی که تیم نصب بیمه نباشند و دچار حادثه جانی شوند؛ خسارت جبران‌ناپذیر مالی و روحی گریبان شما را به عنوان خریدار و کارفرما خواهد گرفت.

تیم حفاظ سازه در این مقاله سعی کرده است اطلاعات کافی در مورد انواع حفاظ روی دیوار و به خصوص انواع مدل حفاظ شاخ گوزنی و همچنین نحوه ساخت و نصب آن ارائه کند. در این مقاله نحوه شناسایی فروشنده‌های سودجویی که تنها به منفعت خود فکر می‌کنند معرفی و روش‌هایی که بواسطه آن مشتری را فریب می‌دهند بیان خواهد شد تا بتوان با دید روشن‌تری نسبت به خرید حفاظ ساختمان برای حفاظت از خود و افراد خانواده اقدام کرد:

از حصار تا حفاظ

انسان‌های اولیه برای حفاظت از محل زندگی در برابر مهاجمان و همچنین حیوانات، اقدام به حصارکشی اطراف محل زندگی خود می‌کردند. الوارهای چوبی که به صورت عمودی در زمین فرو می‌کردند و تعدادی از الوارهای نوک تیز را رو به بیرون قرار می‌دادند. این روش شناخته شده‌ای است که در قدیم استفاده می‌شد ولی با ظهور زندگی مدرن و شهرنشینی و همچنین ساخت خانه‌هایی به شکل مرسوم و رایج امروزی این روش‌های سنتی به کنار رفت.

دیوارکشی دور ساختمان اولین گزینه برای حفاظت از محیط داخلی ملک در برابر عوامل خارجی است. ولی دیوارها به تنهایی برای تامین امنیت ساختمان کافی نیستند. سارقان به راحتی از روی دیوارها عبور کرده و وارد حریم خصوصی می‌شوند. در نتیجه احساس نیاز به مکملی برای دیوارهای ساختمان، بحث حفاظ روی دیوار به میان آمد.

چرا از حفاظ استفاده کنیم؟

پاسخ این پرسش را توصیه‌های امنیتی پلیس شهری بارها داده است: بیش از 70 درصد سارقین، موردی را برای سرقت انتخاب می‌کنند که دسترسی راحت‌تری به آن داشته باشند. نمونه‌ای که پلیس شهری عینا از آن نامبرده بود سرقت از پراید بود: عدم وجود دزدگیر، استفاده نکردن از قفل فرمان، پارک کردن در کوچه‌های خلوت و تاریک و …) کار سارقین را برای انتخاب گزینه‌ای برای سرقت آسان می‌کند.

در سرقت از ساختمان‌ها، یکی از موثرترین نواقص امنیتی، وجود دیوارهای کوتاه یا عدم نصب حفاظ روی دیوار است. بسیاری از مردم در حفظ حریم خصوصی خود در این مورد کوتاهی می‌کنند. در حالی که با استفاده از انواع حفاظ شاخ گوزنی می‌توان با ایجاد حفاظی ایمن بر روی دیوار؛ عملا سارقین را به فکر انتخاب ساختمان‌های دیگری بیاندازد که دردسر کمتری برای نفوذ به آن دارند.

حفاظ روی دیوار

برای سالیان متمادی از حفاظ‌های میله‌ای (سرنیزه‌ای- آبشاری) به عنوان تنها گزینه برای این منظور استفاده می‌شد. ولی این حفاظ‌ها مشکلات امنیتی بزرگی داشتند: افراد به راحتی می‌توانستند روی دیوار و کنار این حفاظ‌ها بایستند و با ابزارهای مختلف از روی آن عبور کنند یا به راحتی یکی از این میله‌ها را بریده یا خم کنند و از آن عبور کنند. از طرفی با اهمیت پیدا کردن نمای ساختمان در جوامع امروزی، شکل میله‌ای این نوع حفاظ روی دیوار به زیبایی نمای ساختمان آسیب می‌زد.

با درک مشکلات امنیتی حفاظ‌های قدیمی و با توجه به بالا رفتن آمار سرقت از منازل و ساختمان‌ها؛ کارشناسان صنعت ساخت‌وساز به فکر طراحی حفاظ‌هایی افتادند که نواقص حفاظ‌های قدیمی را برطرف کرده و امنیت حداکثری را برای هر نوع ساختمان تامین کند. حاصل این تحقیقات به طراحی نسل جدید حفاظ‌های روی دیوار انجامید:

حفاظ شاخ گوزنی (ایمنی – زیبایی)

حفاظ شاخ گوزنی چیست:

حفاظ شاخ گوزنی مانند بسیاری از ابداعات و اختراعات بشر از طبیعت الهام گرفته است. این حفاظ با الهام از راهکاری که خالق هستی برای دفاع در اختیار گوزن قرار داده؛ طراحی و ساخته شده است. حفاظ شاخ گوزنی تراکمی از میله‌های برنده و نوک تیز فلزی است که به صورت نامنظم به هم متصل شده و با ایجاد حجم مناسب روی دیوار و با ارتفاع مناسب، مانع عبور افراد می‌شود. با توجه به نیاز بازار و همچنین در نظر گرفتن توان مالی، انواع مختلفی از حفاظ‌های شاخ گوزنی طراحی و ساخته شده است. در نتیجه افراد با هر نوع توان مالی می‌توانند گزینه‌ای برای انتخاب داشته باشند.

تفاوت حفاظ شاخ گوزنی با حفاظ آبشاری (میله‌ای-نیزه‌ای)

مهمترین برتری انواع حفاظ شاخ گوزنی در مقایسه با حفاظ‌های قدیمی، فاکتور بازدارندگی است. همانطور که پیش‌تر نیز توضیح داده شد در حفاظ‌های قدیمی (حفاظ آبشاری)، سارقین به راحتی روی دیوار رفته و شانس خود را برای عبور از آن امتحان می‌کردند. با اینکه غالبا موفق به عبور می‌شدند ولی در مواردی هم که موفق نمی‌شدند در عمل چیزی از دست نمی‌دادند. ولی در حفاظ شاخ گوزنی امتحان کردن این شانس هزینه بسیار سنگینی خواهد داشت. وقتی سارق از پایین دیوار به حفاظ شاخ وزنی روی دیوار و ده‌ها میله فلزی نوک تیز و برنده آن می‌نگرند که تمام لبه خارجی دیوار را پوشش داده عملا از تصمیم برای عبور از این حفاظ‌ها منصرف خواهد شد. زیرا هر نوع تماس با این لبه‌های برنده که مانند چاقو تیز شده‌اند باعث صدمات جبران ناپذیری خواهد شد.

پوشش کامل حفاظ روی دیوار:

عامل بعدی، پوشش عرض دیوار توسط حفاظ شاخ گوزنی است که در صورت نصب صحیح، مانع از بالا رفتن و ایستادن سارق روی دیوار می‌شود. در حالی که در حفاظ‌های میله‌ای قدیمی هیچ پوشش عرضی روی دیوار وجود ندارد و این میله‌ها عملا حتی به سارق در بالا رفتن از دیوار کمک هم می‌کند.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و تماس با حفاظ برتر می‌توانند با شماره 09124403540 تماس حاصل کنند.

تحقیق درباره زندگی روباه ، جانور مکار

روباه(Fox)

روباه ( ثعلب ) جانوری از تیرۀ سگسانان است. روباه تقریباً در همه جای دنیا زندگی می‌کند. روباه در نواحی قطبی در جلگه‌های بی‌درخت شمال و دور نیز به سر می‌برد. در سراسر دنیا روباه‌ها به رنگ‌های مختلف دیده می‌شوند. در بیابان‌های آفریقا و در خاورمیانه در کویرها و در دشت‌های خشک نیز روباه زندگی می‌کند.نحوه شناسایی تله خرسی و دوری از آن

روباه به رنگهای گوناگون دیده می شود . روباه‌های سرخ در اروپا، آفریقا، ودر آسیا و آمریکای شمالی به سر می‌برند. البته همۀ روباهان سرخ، واقعاً سرخ‌رنگ نیستند.
دم کلفت او با موهای کرکی ، هم او را زیبا کرده و هم کاربردهای دیگری دارد. با این دم در هوای سرد می تواند پاها و بینی خود را بپوشاند و با به حرکت درآوردن آن پیام هایی را برای روباهان دیگر بفرستد . در ناحیه زیر دم غددی با ترشحات بسیار بد بو وجود دارند و موجب فرار جانورانی می شوند که دشمن روباه هستند.

شکار و شکارچی روباه

روباه در طبیعت دشمنان فراوانی دارد و گوشتخوارانی چون گرگ ، گربه های وحشی ، خرس و همچنین پرندگان شکاری مانند عقابها و جغد بزرگ به روباه حمله کرده و او را شکار می کنند . شکارچیان گاهی روباه را برای دم ، پوست پرمو و نرمش به دام می اندازد و دربعضی از نقاط دنیا از گوشتش هم استفاده می کنند . بیشتر روباهان تنها زندگی و شکار می کنند و هنگام پرورش توله ها زندگی مشترک دارند. روباه حیوانی است که خیلی سخت به تله می افتد و گاهی اوقات پای خود را که در تله افتاده به وسیله دندان قطع نموده و از تله نجات پیدا می کند.

انواع روباه در طبیعت

  • روباه سرخ
  • روباه ترکمنی
  • روباه قطبی
  • شاه روباه
  • روباه صحرایی

۱-روباه سرخ

روباه سرخ یا روباه معمولی (نام علمی: Vulpes vulpes) فراوان‌ترین گونه سگسانان است که بومی بسیاری از نقاط نیمکره شمالی از جمله آسیا و شمال آفریقا و اروپا و آمریکا است و توسط انسان به استرالیا هم وارد شده است.

روباه سرخ بزرگترین نوع روباه است. این حیوان بیشتر از جوندگان تغذیه می‌کند اما رژیم غذایی بسیار متنوعی دارد و خرگوشها، پرندگان، خزندگان، بی‌مهرگان و سم‌داران کوچک را هم شکار می‌کند و گهگاه از گیاهان به خصوص میوه‌ها هم تغذیه می‌کند. روباه قرمز و به خصوص بچه‌های آن در مقابل شکارچیان بزرگتر همچون پلنگ، گرگ و عقاب‌ها و جغدهای بزرگ آسیب‌پذیر هستند. این حیوان در تمامی انواع زیستگاه‌ها زندگی می‌کند اما بیشتر مناطق معتدل را ترجیح می‌دهد و از نواحی بسیار خشک و جنگل‌های انبوه دوری می‌کند.

۲-روباه ترکمنی

روباه ترکمنی کوچکتر از روباه قرمز می‌باشد و پاهایش نسبتاً بلندتر و گوشش کوچکتر است که در قاعده پهن می‌شود و دندانهای کوچک و همچنین جمجمه‌ای پهن دارد. رنگش خاکستری می‌باشد و با ته رنگ نقره‌ای-خاکستری و قهوه‌ای روشن و قرمز. زیر پوزه‌اش سفید است. طول بدنش بین ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر است و طول دمش بین ۲۲ تا ۳۵ سانتیمتر و پشتشان سفید مایل به قرمز هست.

جثه این روباه، کوچک‌تر و دست‌وپای آن، بلندتر از روباه معمولی است و مشخصه اصلی آن دم نسبتاً کوتاهی به‌شمار می‌رود که برخلاف سایر گونه‌ها، انتهای آن به زمین نمی‌رسد. روباه ترکمنی در فصل زمستان، موهایی بسیار بلند و به‌رنگ خاکستری متمایل به سفید دارد که این رنگ در تابستان، به رنگ نخودی مایل به قرمز و موها تغییر پیدا کرده و موهای آن نیز کوتاه می‌شود.

۳- روباه قطبی

روباه قُطبی (Vulpes lagopus) گونه‌ای روباه است که در نواحی قطبی اروپا، آسیا و آمریکای شمالی زندگی می‌کند. طول بدن آنها بین ۴۶ تا ۶۸ سانتیمتر است و اندازه دم آنها تا ۳۵ سانتیمتر می‌رسد.

روباه قطبی به خوبی برای زندگی در هوای بسیار سرد تکامل پیدا کرده و ضخیم‌ترین خز را دارد که باعث می‌شود بتواند حتی تا دمای منفی ۷۰ درجه را تحمل کند. آنها بدنی مدور و پاهای کوتاه و پرمو دارند و گوشهای آنها کوچک و تقریباً گرد است تا دفع گرما به حداقل برسد. این روباه جوندگان کوچک، توله فک، ماهی، پرندگان آبزی و دریایی را شکار می‌کند و همچنین از لاشه‌ها و باقی‌مانده غذای خرس قطبی، میوه‌ها، گیاهان دریایی، حشرات و بی‌مهرگان دیگر هم تغذیه می‌کند.

روباه‌های قطبی در ماه‌های مه و ژوئن پس از ۵۱ تا ۵۷ روز بارداری چهار تا یازده توله به دنیا می‌آورند و پدر و مادر هر دو از توله‌ها نگهداری می‌کنند. روباه قطبی حیوانی تک‌همسر است و لانه‌های زیرزمینی پیچیده‌ای برای بزرگ کردن توله‌های خود می‌سازنند و گاهی اعضای دیگر خانواده نیز به آن‌ها در پرورش توله‌ها کمک می‌کنند.

این روباه ها در تابستان پوششی متفاوت دارند که برنگ کوه‌ها و صخره‌هاست و در زمستان، سفید شده و به رنگ برف در می‌آیند. در حال حاضر به نوعی در جاهایی مانند مکان‌های محصور و پر از غذا زندگی می‌کنند.

۴- شاه روباه

شاه‌روباه یا روباه افغانی حیوانی است از جنس روباهان (Vulpes)، که در علفزارهای کوهستانی افغانستان و ایران و برخی نقاط دیگر خاورمیانه زندگی می‌کند. جثهٔ آن کمی کوچک‌تر از روباه معمولی است و بر روی صورت، دو نوار سیاه و مشخص دارد که از چشم‌ها به طرف بیرون امتداد یافته‌اند.
طول بدن آن در حدود ۵۰ سانتیمتر است و کمیاب‌ترین روباه ایران به‌شمار می‌آید. موهای بدن آن انبوه است و دمی بسیار بلند و پُر مو دارد.
مانند تمام روباه‌هائی که در کویر زندگی می‌کنند گوش‌های بزرگی دارد تا گرما را از خود دور کند اما بر خلاف سایر روباه‌های کویر لایه‌های پوشیده شده از مو ندارد تا پنجه‌هایش را از شن داغ بیابان محافظت کند. دم آن تقریباً به اندازهٔ بدنش هست و رنگ پوستش برنزهٔ روشن و در زیر بدن سفید است و لکه‌ای سیاه نیز در نوکِ دُمش دارد.

۵- روباه صحرایی

روباه صحرا (Fennec fox) حیوانی است از تیره سگ‌سانان جنس روباه‌ها (Vulpes) که در شمال آفریقا و خاورمیانه زندگی می‌کنند.

زیستگاه آنها همانطور که از نامشان پیداست در صحرای بزرگ آفریقا و شمال آفریقا است. اندازه بدن آنها ۳۷ تا ۴۱ سانتیمتر و اندازه دمشان ۱۹ تا ۲۱ سانتیمتر است. روباه صحرا کوچک‌ترین گونه روباه است و به دلیل داشتن گوشهای بسیار بزرگ به راحتی قابل تشخیص می‌باشد. آنها جانورانی شب کار هستند و روز را در سوراخهایی که در شن حفر می‌کنند به سر می‌برند. این روباهها از جوندگان کوچک، پرندگان، حشرات و خزندگان کوچک صحرایی تغذیه می‌کنند. روباههای صحرا به صورت دست جمعی زندگی می‌کنند. جفتها در تمام زمان زندگی خود با یکدیگر می‌مانند. هر جفت و یا هر خانواده‌ای دارای قلمرویی مخصوص به خود است.

روباههای صحرا در بهار و پس از ۵۰ یا ۵۱ روز باردای ۲ تا ۵ توله به دنیا می‌آورند.

روباه در فرهنگ فارسی

در فرهنگ و ادبیات ایرانی، روباه به مکاری و حقه بازی معروف است.

تغذیه روباه

روباه حیوان همه چیز خواری است و بیش‌تر جوندگان، پرندگان و حشرات را شکار می‌کند. در مواقعی که غذا کم باشد به لاشه خواری هم روی می‌آورند. همچنین می‌توانند از میوه‌های گوشتی و دانه‌ها تغذیه کنند.

استعفاهای سفارشی به محیط زیست رسید/ تابعیت دوگانه کار دست مدیران ابتکار داد

استعفاهای سفارشی دولت یازدهم به محیط زیست هم رسید و گفته می‌شود دو نفر از معاونان ابتکار که دارای تابعیت دوگانه هستند به زودی از سمت خود استعفا می‌دهند.

به گزارش مشرق، در حالی این روزها خبر استعفای سه نفر از وزیران دولت یازدهم خبرساز شده است و این استعفاها با اما و اگرهای زیادی همراه بوده که شنیده‌ها حاکی است دومینوی این استعفاها به سازمان محیط زیست هم رسیده است.

گفته می‌شود مهناز مظاهری اسدی معاون آموزش و پژوهش و پروین فرشچی معاون دریایی محیط زیست دو نفر از معاونان ابتکار هستند که به دلیل داشتن تابعیت دوگانه این روزها زمزمه‌های استعفایشان قوت گرفته است.

این در حالی است که مهناز مظاهری اسدی که تابعیت آمریکا دارد، گفته است می‌خواهد به دلیل مسائل شخصی استعفا دهد.

پیش از این نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی در مورد برخورد با معاونان و مدیرانی که تابعیت دوگانه دارند گفته بود: فرد دارای تابعیت مضاعف در ایران نمی‌تواند کارمند دولت باشد و از خیلی از حقوق نیز محروم می‌شود چرا که جرمی مرتکب شده است. ممکن است به صراحت عنوان نشده باشد که مرتکب جرم شده است اما این‌ها به عنوان مجازات برای او در نظر گرفته شده است، بدتر از خود پدیده دوتابعیتی این است که افراد واجد آن در مراجع تصمیم‌گیری کشور نیز وارد شوند و مسئولیت بگیرند.

وی گفته بود: این اشخاص همیشه مطمع نظر سرویس‌های جاسوسی بوده و سعی می‌شود که از آنها استفاده شود؛ در عین حال که خود تابعیت مضاعف از نظر حقوق بین‌الملل و حقوق داخلی کشورها امری نامطلوب است و گاهی جرم محسوب می‌شود، به همین خاطر پنهان‌کاری می‌شود و فرد اعلام نمی‌کند که تابعیت کشور دیگری را دارد.

رهایی از محدودیت‌های زمانی و مکانی با تله پورتر

ایتنا- به کمک هدست واقعیت مجازی تله پورتر در هر لحظه که اراده کنید می‌توانید کنار افراد مورد علاقه خود باشید.

رهایی از محدودیت‌های زمانی و مکانی با تله پورتر

ساخت ابزاری برای رهایی از محدودیت‌های جغرافیایی و زمانی و امکان همراهی مجازی با افراد مورد علاقه یکی از آرزوهای همیشگی انسان‌ها بوده که قرار است با ابداع دستگاهی به نام تله پورتر محقق شود.

به گزارش ایتنا از فارس، مایک شروپفر مدیر امور فنی فیس‌بوک از برنامه‌های این شرکت برای ساخت ابزاری به نام تله پورتر خبر داد که در واقع یک هدست واقعیت مجازی است که به افراد امکان می‌دهد در هر زمان که اراده کردند بتوانند در کنار فردی که مایل به دیدارش هستند به سر ببرند، بدون آنکه نگران دوری جغرافیایی از وی باشند.

این هدست پیشرفته این حس را در کاربر ایجاد می‌کند که در محلی حضور دارد که البته واقعا در آنجا نیست.

فیس‌بوک سال قبل شرکت Oculus VR سازنده انواع هدست‌های واقعیت مجازی را خریداری کرد و پس از آن بود که هدست Oculus Touch را طراحی کرد.

ابزار یاد شده با درک و تکرار تحرکات عصبی افراد به افراد امکان می‌دهد تا درک عمیق‌تری از محیط اطراف پیدا کنند.

عرضه این هدست از اواسط سال ۲۰۱۶ همراه با ابزاری به نام Medium آغاز خواهد شد.

با استفاده از ابزار یادشده کاربران می‌توانند هر محصول و وسیله‌ای را که می‌خواهند به طور سه بعدی طراحی کنند و به محیط اطراف خود اضافه کنند.

با پیشرفت این هدست‌ها می‌توان از آنها برای خلق ابزار و اشیای مختلف در محیط اطراف استفاده کرد و از این طریق به تفریح، کسب و کار، آموزش و . جنبه‌های تازه‌ای بخشید.

فیس‌بوک می‌گوید در تلاش برای ساخت سیستم‌های پیشرفته‌تری نیز هست که قادر به درک و فهم بوده و می‌توانند آموزش ببینند.

این سیستم‌ها فعلا قادر به درک الگوهای موجود در پیکسل‌های هر عکس دیجیتال بوده و در آینده خواهند توانست به خوبی اجزای موجود در یک عکس را شناسایی کنند و بر مبنای آنها اجزای هر عکسی را تشخیص دهند.

فیس‌بوک همچنین فناوری خاصی را برای درک زبان‌های مختلف توسط رایانه‌ها ابداع کرده که Memory Networks یا MemNets نام دارد.

این فناوری یادگیری عمیق زبان‌های مورد استفاده انسان‌ها برای تکلم را توسط رایانه‌ها ممکن می‌کند.

نسخه اولیه این فناوری پرسش و پاسخ ساده با رایانه‌ها را ممکن می‌کند. نسخه پیشرفته‌تر آن هم به رایانه‌ها امکان داده تا با خواندن متن‌های نسبتا طولانی به پرسش استخراج شده از آن متن توسط انسان پاسخ دهند.

فیس‌بوک می‌گوید در آینده برنامه‌های گسترده‌تری را در حوزه هوش مصنوعی به اجرا درخواهد آورد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.