ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟


در بورس P/B چطور محاسبه میشود؟

تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام


طرح مقوله خصوصی سازی در سال های اخیر، ضرورت تعیین ساز و کارهای اجرایی مناسب را برای اجرای بهینه این فرآیند یادآوری می نماید. یکی از عللی که در موارد زیادی منجر به ناموفق بودن خصوصی سازی شده است، برخورد نادرست و مکانیکی با ارزشیابی شرکت های واگذار شده است. روش های مورد استفاده در بعضی موارد مبتنی بر چانه زنی یا توافق قبلی بوده و در موارد دیگری هم که قصد استفاده از تکنیک های ارزشیابی وجود داشته است، به علت برخورد یکسویه و در نظر نگرفتن نقش کلیه عواملی که می توانند در این موضوع دخیل باشند، کارکرد مثبتی نداشته است.

روش ها و تکنیک هایی که در آموزه های متون مدیریت مالی و سرمایه گذاری برای ارزشیابی سهام معرفی شده اند، تنها بعنوان یک چارچوب نظری قابل استفاده بوده و نمی توانند به تنهایی بیانگر ارزش واقعی یک شرکت باشند. نگاهی به تجارب برخی از کشورها که در این زمینه عملکرد موفقی داشته اند و نحوه استفاده آنها از این روش ها می تواند ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟ کمک زیادی به دست اندرکاران امر بنماید. بکارگیری روش های علمی و کاربردی ارزشیابی با توجه به شرایط بومی و مجموعه عواملی که در تعیین ارزش یک شرکت موثر هستند، سهم بسزایی در اجرای بهینه این فرآیند دارد.

برای مثال شرکت هایی را که سرمایه گذاری ارزی بالایی دارند یا شرکت هایی که از تکنولوژی پیشرفته برخوردارند را نمی توان با سایر شرکت ها به یک روش ارزشیابی کرد. البته این امر تنها مختص شرکت های پذیرفته شده در بورس نمی باشد و خیلی از شرکت ها را نیز که در خارج از بورس اوراق بهادار واگذار می شوند، شامل می گردد. اهمیت این موضوع به خصوص در چند ساله اخیر که جذب سرمایه های خارجی شتاب نسبتا بیشتری گرفته و همچنین دولت در واگذاری شرکت های تحت پوشش خود فعال تر شده است، هر چه بیشتر معلوم می شود.

به طور کلی مهم ترین روش هایی که در تعیین ارزش شرکت ها و ارزشیابی سهام آنها مورد استفاده قرار می گیرد، می توان به شرح زیر برشمرد:

الف) ارزش دفتری سهام: عبارت است از نسبت حقوق صاحبان سهام به تعداد سهام عادی منتشره شرکت. برای تعیین ارزش دفتری هر سهم از دارایی های شرکت، بدهی ها را کسر نموده و حاصل را که همان حقوق صاحبان سهام است بر تعداد سهام عادی منتشره شرکت تقسیم می کنیم. ارزش دفتری سهام، ملاک چندان مطمئنی برای تعیین ارزش سهام نیست زیرا فقط متاثر از روش های حسابداری است. برای مثال دارایی های شرکت بایستی بر اساس قیمت تمام شده تاریخی در صورت های مالی منعکس شوند که مقدار آنها ممکن است با ارزش روز دارایی ها اختلاف زیادی داشته باشد. این امر به خصوص در شرایط تورمی خیلی بارز است. همچنین بکارگیری روش های مختلف استهلاک ممکن است روی ارزش دارایی ها، آثار متفاوتی داشته باشد.ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟

ب) ارزش سهام بر مبنای قیمت جایگزینی دارایی ها پس از کسر بدهی ها: از آنجا که ارزش دفتری نمی تواند قابلیت اعتماد بالایی در ارزشیابی داشته باشد، می توان برای رفع کاستی های آن از این روش استفاده کرد. بدین جهت ابتدا دارایی های ثابت شرکت، شامل اموال، ماشین آلات و تجهیزات آن تجدید ارزیابی می شوند. زیرا با گذشت زمان و بخصوص در شرایط تورم ارزش روز این دارایی ها با ارزش دفتری آنها اختلاف پیدا کرده است. تجدید ارزیابی می تواند توسط شاخص های اقتصادی بانک مرکزی یا ارزیابی کارشناسان انجام شود. همچنین دارایی های نامشهود شرکت مانند سرقفلی، امتیازات آب و برق و غیره نیز ارزیابی می شوند.

در کنار این موارد باید برخی از دارایی های جاری همچون بدهکاران که ذخیره مطالبات مشکوک الوصول برای آنها ناکافی است و نیز برخی از اقلام همچون ذخایر مالیاتی نیز مورد ارزیابی قرار گیرند. پس از ارزیابی این موارد و جایگزینی مقادیر آنها در ترازنامه شرکت، با کسر نمودن بدهی ها از دارایی های شرکت، مقدار حقوق صاحبان سهام به دست می آید که با تقسیم این مقدار بر تعداد سهام عادی، ارزش هر سهم عادی مشخص می شود. اگر چه این روش در مقایسه با ارزش دفتری کامل تر است، ولی کاستی هایی را نیز به همراه دارد.

از جمله آنکه در این روش به بازدهی و سودآوری شرکت توجه چندانی نمی شود. برای مثال هم اکنون شرکت هایی هستند که ارزش سهام آنها با استفاده از این روش مقدار بالایی را نشان می دهد، ولی بازدهی چندانی را نصیب سهامدار نمی نمایند. عکس این قضیه نیز صادق می باشد. لازم به توضیح است که تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی ها می تواند بر مبنای ارزش معاملاتی روز آنها نیز انجام شود.

پ) ارزش سهام با فرض تداوم فعالیت: در این روش تنها وضعیت امروز شرکت در نظر گرفته نمی شود و فرض می شود فعالیت شرکت در آینده تداوم داشته و روند سودآوری آن ادامه خواهد یافت. بنابراین سودآوری سالیان آتی بایستی در قیمت امروز سهام شرکت، لحاظ شود.

ت) ارزش سهام با فرض انحلال: در این روش فرض می شود که اگر شرکت رو به انحلال باشد، بایستی دارایی های شرکت فروخته شده و سهم بستانکاران شرکت پرداخت گردد و باقیمانده مبلغ نیز بین سهامداران تقسیم شود. از آنجا که این روش تنها در زمان انحلال شرکت مطرح می شود، کاربرد چندانی ندارد. از نظر برخی، ارزش انحلال، معیاری حداقل برای ارزش سهام شرکت است و ارزش سهام کمتر از آن نخواهد شد.

ث) ارزش ذاتی سهام: این نوع ارزش سهام که به آن ارزش واقعی یا ارزش تئوریک نیز گفته می شود، معیار تصمیم گیری سرمایه گذاران است. در تعیین ارزش ذاتی سهام که در تحلیل بنیادی از آن استفاده می شود، ارزش سهام از طریق تعیین ارزش فعلی عایدات و جریانات نقدی آتی متعلق به هر سهم مانند سود سهام سالیان آتی تعیین می شود. این کار توسط نرخ بازده مورد انتظار سهامدار صورت می گیرد. برای مثال اگر سود سهام شرکت الف در پایان سال آتی ۵۰۰ ریال و قیمت سهام در آن تاریخ ۴۰۰۰ ریال باشد، با فرض آنکه نرخ مورد انتظار سهامدار ۲۰درصد باشد، ارزش ذاتی سهام این شرکت برابر است با:

اگر ارزش ذاتی محاسبه شده بیشتر از ارزش جاری بازار سهام شرکت باشد، انتظار می رود که سرمایه گذار این سهام را خریداری کند. حال اگر روند فعالیت و سودآوری شرکت در سالیان آینده تداوم داشته باشد، ارزش سهام عبارت است از:

ج) ارزش سهام با استفاده از ضریب: در این روش سود هر سهم شرکت در نسبت قیمت به درآمد مربوط به صنعتی که شرکت در آن قرار گرفته، ضرب شده و حاصل آن ارزش سهام خواهد بود. مثلا اگر سود سهام شرکتی ۲۰۰ ریال و ضریب صنعت آن شرکت ۴ باشد، قیمت سهام شرکت ۸۰۰ ریال خواهد شد. این روش بیشتر جنبه نظری داشته و کاربرد چندانی ندارد.

چ) ارزش سهام با استفاده از سود انباشته هر سهم و کسری ذخایر مالیاتی هر سهم:

در این روش کار جنبه کاربردی دارد، ابتدا ارزش فعلی سود هر سهم شرکت با یک نرخ مشخص، معلوم شده و سپس سود انباشته متعلق به هر سهم به حاصل آن اضافه شده و در صورت وجود کسری ذخایر مالیاتی، میزان کسری مربوط به هر سهم نیز از آن کسر می شود.

کسری ذخایر مالیاتی مربوط به هر سهم خالص اندوخته ها و سود انباشته هر سهم با فرض آنکه سالانه درصدی از سود شرکت سرمایه گذاری شده و این منجر به افزایش توان سودآوری شرکت در سالیان آینده شود، اگر درصد سود سرمایه گذاری شده در هر سال را b و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار از سود سرمایه گذاری شده را r فرض کنیم، نرخ رشد سود سالانه برابر است با:

بدین ترتیب ارزش سهام برابر است با:

برای مثال اگر سود سهام شرکتی ۱۰۰۰ ریال باشد و شرکت ۴۰ درصد آن را به عنوان اندوخته توسعه تعیین کند با فرض آنکه سرمایه گذار ۲۰ درصد بازده روی سرمایه گذاری اضافی داشته باشد و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار ۲۸ درصد باشد داریم:

۱۰۰۰= EPS

۸%=۴۰%×۲۰% = g

ح) ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز: میزان سرمایه گذاری ارزی در هر شرکت نقش زیادی در تعیین ارزش آن دارد و این امر بخصوص در شرایط رشد سریع نرخ ارز نمود بیشتری می یابد. بدین جهت لازم ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟ است در ارزشیابی سهام یک شرکت میزان ارز سرمایه گذاری شده و ارزش روز آن لحاظ گردد. روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد.

در این روش کلیه اطلاعات مربوط به سرمایه اولیه شرکت و تغییرات سرمایه آن (افزایش یا کاهش) به نرخ ارز در زمان تغییرات تسعیر شده، سپس این مقدار در نرخ ارز در زمان تعیین شده ارزش شرکت ضرب شده و با جمع کردن مقادیر متفاوت سرمایه تسعیر شده به ارز در مقاطع مختلف تغییرات سرمایه و همچنین سود و زیان و اندوخته های شرکت در زمان ارزشیابی آن، ارزش روز سهام شرکت به دست می آید. نمونه ای از محاسبات مربوط به این روش در جدول یک آمده است. نتایج محاسبات این جدول نشان می دهد که اگر چه سرمایه شرکت الف طبق ارقام صورت های مالی ۴/۲ میلیارد ریال است، ولی محاسبات ارزش سرمایه با استفاده از روش سرمایه تعدیل شده با نرخ ارز، میزان سرمایه شرکت را ۱۵/۴ میلیارد ریال نشان می دهد.

خ) ارزش سهام با استفاده از روش سرمایه تعدیل ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟ شده با نرخ تورم: تورم می تواند تاثیر زیادی بر ارزش دارایی های یک شرکت داشته باشد و بخصوص در مقاطعی که نرخ تورم بالا می باشد، فاصله میان قیمت تمام شده با ارزش روز آنها زیاد می شود. سرمایه اولیه شرکت نیز می باید همگام با تورم، رشد کرده و مقدار واقعی خود را نشان دهد. بر این اساس روش سرمایه تعدیل شده با نرخ تورم از مقاطع زمانی مربوط به تاسیس شرکت و تغییرات سرمایه آن (افزایش یا کاهش) تا زمان تعیین ارزش شرکت، میانگین نرخ تورم و جمع نمودن این مقادیر و همچنین اضافه کردن سود و زیان و اندوخته های شرکت در زمان ارزشیابی آن به این مقادیر، ارزش روز سرمایه شرکت به دست می آید.

بدیهی است که روش های فوق هیچکدام به تنهایی نمی توانند بیانگر ارزش واقعی سهام یک شرکت باشند و با توجه به موقعیت شرکت می توان همزمان از چند روش در ارزشیابی آنها استفاده کرد. در این صورت می توان مطمئن شد که ارقام محاسبه شده تا حدود زیادی بیانگر ارزش شرکت می باشند، البته در کنار استفاده از روش های فوق باید هر عاملی را که می تواند در تعیین ارزش شرکت نقش داشته باشد، در نظر داشت.

از جمله این عوامل می توان موارد زیر را نام برد: وضعیت صنعت، عرضه و تقاضای محصولات شرکت، بازار جهانی و داخلی، فن آوری، عمر شرکت، قیمت گذاری محصولات شرکت، استراتژیک بودن محصولات، موقعیت رقابتی، موقعیت جغرافیایی شرکت، مدیریت، نیروی انسانی، وابستگی به مواد اولیه، بازاریابی و سهم بازار، کارآیی و بهره وری و لازم به توضیح است که خیلی از این عوامل کیفی بوده و بایستی تا حد امکان نقش آنها را در تعیین ارزش شرکت به صورت کمی در نظر گرفت. در خاتمه به این نکته بار دیگر اشاره می گردد که هیچ یک از روش های فوق کامل نبوده و بهتر است ترکیبی از آنها با در نظر گرفتن نقش برخی از عوامل یاد شده فوق، در تعیین ارزش شرکت و ارزشیابی سهام آن در نظر گرفته شود.

موارد دیگری نیز وجود دارد که سرمایه گذار باید آنها را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد. از جمله این موارد می توان به شایعات و تاثیر آن بر مسائل روانی جامعه اشاره نمود.

چنانچه جامعه و به خصوص خریداران و سرمایه گذاران بازار بورس انتظار گرانتر (ارزان تر) شدن سهام را داشته باشند این موضوع بر روی قیمت سهام تاثیر می گذارد. زیرا چنانچه سرمایه گذاران انتظار گرانتر شدن سهام را داشته باشند تقاضای خود را در بازار سهام افزایش می دهند و دارایی های دیگر خود را به سهام تبدیل خواهند کرد و فشار تقاضا در بازار سهام به وجود می آید و موجب گرانتر شدن سهام در زمان جاری می شود.عکس این مطلب را نیز می توان بحث نمود.

نسبت P/B در بورس چیست؟

نسبت P/B چیست؟

یکی از اصلی ترین شرط ها برای موفق شدن در بازار سرمایه، آموختن و شناخت دقیق مفاهیم و اصطلاحات آن است. اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید، با شناخت و تسلط بر اصطلاحات و مفاهیم موجود در بورس و با بکارگیری آن ها در جهت درست، تبدیل به یکی از برندگان این بازار خواهید شد. در حالت کلی در بازار سرمایه سه نوع تحلیل داریم:

1. تحلیل بنیادی
2. تحلیل تکنیکال
3. تحلیل از روش تابلوخوانی

در مقاله های قبل به شناخت نسبت های P/E و P/S پرداختیم که هم در تحلیل بنیادی و هم در تحلیل از روش تابلوخوانی کاربردهای زیادی دارند. بررسی ها نشان می دهد، تعداد قابل ملاحظه ای از شرکت هایی که هم اکنون در بورس فعالیت میکنند، در حال حاضر کمتر از قیمت دفتری یا همان ارزش هنگام تاسیس خود، معامله می شوند. یکی از نسبت هایی که در تحلیل بنیادی از اهمیت بالایی برخوردار است، نسبت مهم ارزش بازاری به ارزش دفتری هر شرکت یا نسبت P/B شرکت است. در این مقاله سعی داریم به نسبت P/B و کاربردهای مهم آن بپردازیم. پس با ما همراه باشید.

مفهوم نسبت P/B چیست؟

نسبت P/B از دو واژه Price به معنای قیمت یا ارزش بازار و Book Value به معنای ارزش دفتری تشکیل شده است؛ پس در واقع نسبت P/B نشان دهنده نسبت قیمت یا ارزش بازار هر سهم به ارزش دفتری هر سهم میباشد. ارزش دفتری هر سهم عبارت است از حاصل تقسیم ارزش ویژه یا مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت به تعداد کل سهام آن‌ شرکت است که نشان‌ دهنده ارزش تاریخی یا ارزش ترازنامه ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟ ‌ای شرکت میباشد.

از طرفی ارزش بازار، انعکاسی از انتظارات سهامداران از وضعیت آتی شرکت است. در حقیقت نسبت قیمت هر سهم به ارزش دفتری هر سهم، طرز تفکر و انتظارات سهامداران شرکت نسبت به عملکرد گذشته و دورنمای آینده شرکت را بیان می‌کند؛ در شرایطی که درآمد یا
EPS هر سهم مقداری منفی باشد و یا بسیار متغیر بوده و به‌ طور غیر معمول، بزرگ و یا کوچک باشد، ارزش دفتری هر سهم که در اغلب موارد مثبت است و چندان هم تغییر نمیکند، اهمیت بیشتری پیدا کرده و این نسبت کمک زیادی در برآورد وضعیت شرکت به ما میکند.

نحوه محاسبه نسبت P/B چگونه است؟

با ذکر یک مثال، نحوه محاسبه نسبت P/B را بهتر متوجه خواهید شد. فرض کنید که میخواهیم نسبت P/B شرکتی را محاسبه کنیم.
ابتدا باید اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ماهانه، 3 ماهه، 6 ماهه و یا یکساله از ترازنامه های اخیر منتشر شده شرکت را
در دست داشته باشیم. این اطلاعات و صورتهای مالی هم در سایت خود شرکت و هم در سامانه کدال به نشانی Codal.ir موجود میباشد.

محاسبه P/B

در بورس P/B چطور محاسبه میشود؟

در گام اول باید میزان ارزش دفتری هر سهم شرکت یا همان پارامتر B را تعیین کنیم؛ ارزش دفتری به ازای هر سهم برابر است با مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت تقسیم‌ بر تعداد کل سهام شرکت؛ در قسمتی از صورت های مالی میان دوره ای، جمع حقوق صاحبان سهام شرکت مورد نظر به صورت یک عدد نمایش داده شده است. فرض کنید این عدد برابر با 15.000.000.000.000 ریال باشد و تعداد کل سهام شرکت مورد نظر 13 میلیارد سهم باشد.

از تقسیم عدد 15.000.000.000.000 بر 13.000.000.000 عدد 1153 حاصل میشود. این عدد نشان دهنده این است که ارزش دفتری هر سهم شرکت مورد نظر در حال حاضر 1153 ریال است.

در قدم بعدی باید از روی تابلوی معاملات شرکت، قیمت پایانی سهام شرکت را بخوانیم که این عدد همان پارامتر P است. فرض میکنیم قیمت پایانی نماد معاملاتی شرکت مورد نظر در تابلوی معاملات برابر با 2000 ریال باشد. حال با تقسیم پارامتر P یعنی عدد 2000 بر پارامتر B یعنی عدد 1153، نسبت P/B شرکت به دست خواهد آمد که در اینجا این عدد برابر با 1.73 است. این عدد به این معنا است که قیمت بازاری هر سهم شرکت مورد نظر 1.73 برابر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آن به ازای هر سهم است.

از این نسبت چه اطلاعاتی میتوان استخراج کرد؟

نسبت P/B در واقع نشان می دهد که آیا قیمتی که هم اکنون یک سهم در بورس معامله می شود از ارزشی که از نظر حسابداری در دفاتر حسابداری آن شرکت ثبت شده کمتر و یا بیشتر است. به عبارتی دیگر، هرچه نسبت P/B برای سهام یک شرکت کمتر باشد، آن شرکت وضعیت بهتری در بازار دارد.

طبیعی است هرچه میانگین P/B تمام سهام موجود در بازار کمتر باشد، وضع آن بازار و در واقع وضع آن اقتصاد بهتر است؛ حداقل از نظر نسبت بین ارزش بازار به ارزش دفتر این گونه است.

از آنجا که براساس استاندارد های حسابداری، بدهی های شرکت در ترازنامه به ارزش روز و دارایی های شرکت به بهای تمام شده یا خالص ارزش بازیافتنی، هر کدام کمتر باشد، ثبت می شود؛ بنابراین اثر بسیار مهم تورم در سمت راست ترازنامه شرکتها منعکس نمیشود و به همین دلیل، نسبت P/B در حقیقت ارزش سهام را نسبت به ارزش خالص دارایی های شرکت با بهای تمام شده می سنجد.

به این ترتیب در اقتصادهای تورمی، معمولا این نسبت در طول زمان، در صورتی که تجدید ارزیابی دارایی ها اتفاق نیفتد، رشد می کند؛ چرا که شتاب رشد صورت کسر که قیمت سهام است، از مخرج کسر که خالص ارزش دارایی های شرکت به بهای تمام شده است، بیشتر میشود. از همین رو، این نسبت در بازارهای تورمی یک مقیاس بسیار محافظه کارانه برای ارزش گذاری سهام محسوب میشود و معمولا سهام دارای P/B حدود یک واحد، از منظر تحلیلی ارزنده و جذاب توصیف می شوند. مقدار پائین این نسبت می تواند نشان دهنده این باشد که سهم زیر ارزش ذاتی قرار دارد.

نصبت P/B

خلاصه نکات مربوط به نسبت P/B به شرح زیر است:

 • نسبت P/B ارزش بازار یک شرکت را به ارزش دفتری آن می‌سنجد.
 • نسبت P/B منعکس‌ کننده نسبت بین حقوق صاحبان سهام شرکت و ارزش دفتری آن است.
 • بطور معمول ارزش بازار یک شرکت بالاتر از ارزش دفتری آن است.
 • سرمایه‌ گذاران ارزشی از نسبت P/B برای شناسایی سرمایه ‌گذاری‌های احتمالی استفاده می‌کنند.
 • نسبت P/B زیر 1، معمولا یک سرمایه‌ گذاری قوی محسوب می‌شود.
 • نسبت P/B پائین‌ تر میتواند به معنی این باشد که قیمت سهم زیر ارزش ذاتی است.
 • در قیمت سهام، معیار آینده ‌نگری لحاظ شده و منعکس ‌کننده جریانات آتی پول نقد در شرکت است.
 • ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام يک معيار حسابداری است كه براساس اصل هزينه تاريخی ساخته شده است.
 • اگر شرکتی تمام دارایی‌ های خود را نقد کرده و تمام بدهی ‌ها را پرداخت کند، مقدار سرمایه باقی مانده ارزش دفتری شرکت است.
 • به عبارتی دیگر، ارزش دفتری، دارایی‌های خالص یک شرکت است.
 • اختلافات بزرگ بین نسبت P/B و بازده حقوق صاحبان سهام اغلب زنگ خطری برای شرکتها است.

خوندن این مقاله میتونه خیلی در آینده به کمکت بیاد » بازیگر سهم در بورس چیست؟

نتیجه گیری

خب دوستان در این مقاله هم یکی دیگر از اصطلاحات و مفاهیم رایج در بازار سرمایه را آموختیم. امیدواریم که این مقاله هم مورد قبول شما بوده باشد و نظرتان را جلب کند. بنده و همکارانم در تیم بورس فا خوشحال میشویم از اینکه دیدگاه تان را برای ما به اشتراک بگذارید. پند همیشگی ما به شما آموختن و یادگیری تکنیک ها و تحلیل های بورس است تا خودتان به تنهایی بتوانید تحلیلگر خودتان باشید. همواره موفق و پر سود باشید.

سوالات متداول در رابطه با نسبت P/B

نسبت P/B، نسبت ارزش بازار یک شرکت را به ارزش دفتری آن می‌سنجد.

اگر شرکتی تمام دارایی‌ های خود را نقد کرده و تمام بدهی ‌ها را پرداخت کند، مقدار سرمایه باقی مانده ارزش دفتری شرکت است.

اختلافات بزرگ بین نسبت P/B و بازده حقوق صاحبان سهام، اغلب زنگ خطری برای شرکتها است.

سرمایه گذاری سریع المعامله

سرمایه‌گذاری investment در ذهن هر کس مفهوم متفاوتی دارد، برخی تنها ملک را سرمایه می‌دانند، بعضی به سرمایه‌های فیزیکی و دارایی می‌اندیشند، عده‌ای به سرمایه‌های معنوی معتقد هستند. به هر حال هر کسی با هر نگاهی این تعریف را قبول دارد که کلیه منابع مالی و پولی قابل تبدیل به پول سرمایه نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاری مدیریت کردن ثروت است. در این مقاله می‌خواهیم برسی کنیم سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست؟ چه مزایایی دارد و شامل چه کارهایی می‌شود. برای دریافت اطلاعات بیشتر در زمینه سرمایه‌گذاری سریع المعامله ما را همراهی کنید.

مفهوم سرمایه‌گذاری در علوم مختلف:

سرمایه‌گذاری در لغت به معنای دارایی است. در واقع یعنی گذاشتن پول برای رسیدن به درآمد بیشتر است. به طور کلی سرمایه‌گذاری یعنی خرید جنسی و فروش آن به قیمت بالاتر برای رسیدن به سود بیشتر است.

 • در علم اقتصاد، سرمایه گذار‌ی یعنی خرید کالایی که امروز مصرف نمی‌شود اما در آینده مورد نیاز است.
 • در امور مالی، سرمایه‌گذاری یعنی خرید دارایی به امید افزایش قیمت و کسب درآمد در آینده است.

انواع سرمایه‌گذاری:

سرمایه‌گذاری را از نظر زمان اگر بخواهیم تقسیم کنیم در 2 دسته قابل بررسی است:

 1. سرمایه‌گذاری کوتاه مدت، سرمایه‌گذاری است که با قصد رسیدن به سود در بازه زمانی یک ساله و کمتر در نظر گرفته شده است.
 2. سرمایه‌گذاری بلند مدت، نوعی سرمایه‌گذاری است که با هدف استفاده مستمر در فعالیت‌های تجاری انجام می‌شود، این نوع سرمایه‌گذاری در زمان طولانی به ثمر رسیده و برای همین با محدودیت‌هایی برای واگذاری همراه است.

چگونگی تقسیم سرمایه‌گذاری بلند مدت و کوتاه مدت:

مدیریت هر مجموعه اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های آن است که تعیین کننده نوع سرمایه‌گذاری شرکت است.

زمانی که مدیران بخواهند سرمایه‌گذاری زودبازده و موقت داشته باشند آن را در دسته دارایی‌های جاری و سرمایه‌گذاری کوتاه مدت طبقه‌بندی می‌کنند.

وقتی هدف مدیران از سرمایه‌گذاری رسیدن به سود بالاتر در زمان طولانی‌تر است از دارایی‌ها برای انجام سرمایه‌گذاری بلند مدت استفاده می‌شود.

انواع سرمایه‌گذاری کوتاه مدت:

سرمایه‌گذاری کوتاه مدت شامل 2 دسته سرمایه‌گذاری است:

 1. سرمایه گذار‌ی سریع المعامله
 2. سرمایه‌گذاری اوراق مشارکت

سرمایه‌گذاری سریع المعامله چیست:

همه آدم‌ها به دنبال روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری به امید کسب سود و افزایش ثروت و رفاه بیشتر هستند. سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری زودبازده است که برای کسانی که قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت را ندارند انتخاب مناسبی است. سرمایه‌گذاری سریع المعامله قابلیت نقد شوندگی بالایی داشته و برای زمانی کمتر از یک سال هدف‌گذاری می‌شود. سرمایه‌گذاری سریع المعامله به سرمایه‌گذاری جاری معروف است.

چرا سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

هرگاه شخص حقیقی یا حقوقی وقتی دارایی‌هایی داشته باشد که به آن نیاز ندارد می‌تواند آن را سرمایه‌گذاری کند. سرمایه‌گذاری می‌تواند به صورت بلند مدت و در خرید تأسیسات باشد یا کوتاه مدت و سریع المعامله باشد.

از آنجا که سرمایه‌گذاری سریع المعامله دوره زمانی سوددهی پایینی دارد جذابیت بیشتری داشته و افراد زیادی مایل به انجام این نوع سرمایه‌گذاری هستند. در سرمایه گذار‌ی سریع المعامله اشخاص می‌توانند وجه نقد مازاد خود را در دارایی‌هایی با نقدینگی نسبتاً بالا و ریسک پایین سرمایه‌گذاری کنند

مزایای سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

دلیل محبوبیت سرمایه‌گذاری سریع المعامله مزایایی است که نصیب دارندگان آن می‌شود؛ این مزایا را با هم بخوانیم:

 1. با سرمایه‌گذاری سریع المعامله اشخاص حقیقی و حقوقی در زمان کوتاهی به اهداف مالی خود دست پیدا می‌کنند.
 2. با سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود را در برابر خطر کاهش ارزش در برابر تورم حفظ می‌کنند.

2 شرط اصلی سرمایه گذار‌ی سریع المعامله:

سرمایه گذار‌ی سریع المعامله باید 2 شرط اصلی را داشته باشد:

 1. بازار فعال، آزاد و قابل دسترسی
 2. قیمت معاملاتی که در بازار معلوم، مشخص و آشکار باشد، قیمت اعلام شده برای سرمایه‌گذاری سریع المعامله باید طوری باشد بتوان بر اساس آن معامله کرد.

ویژگی‌های سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

مهم‌ترین ویژگی سرمایه‌گذاری سریع المعامله این است که در دسترس باشد. یعنی هر فردی در هر شرایطی به عنوان خریدار یا فروشنده اجازه انجام معامله را داشته باشد. ضمن آن که هر کسی با حداقل امکانات مثلاً تنها با دسترسی به اینترنت به بازار دسترسی داشته و اجازه انجام معامله را داشته باشد.

انواع سرمایه‌گذاری سریع المعامله که باید بشناسید:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ایران شامل:

 1. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 2. سرمایه‌گذاری و سپرده بانکی
 3. سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی و غیردولتی

سرمایه‌گذاری سریع المعامله در بورس اوراق بهادار:

منظور از سرمایه‌گذاری کوتاه مدت و سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری است که کمتر از یک سال بازدهی داشته باشد و به سود برسد. سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار نوعی سرمایه‌گذاری سریع المعامله است که برای موفقیت ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟ در آن بهتر است اصول و فنون این روش را به خوبی آموزش دیده و با تکنیک‌های آن آشنا باشید. جالب است بدانید سرمایه‌گذاری در بوس و بازار سهام و غیره ریسک بالاتر و سود بیشتری نیز به همراه دارد.

با حساب سپرده از سرمایه‌گذاری سریع المعامله آشنا شوید:

حساب سپرده یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری است که طرفداران زیادی دارد. این شیوه نوعی پشتیبان برای حساب جاری محسوب می‌شود که به آن سود هم تعلق می‌گیرد. هر چند میزان سود تعلق گرفته به نوع سرمایه‌گذاری تفاوت دارد با این حال نوعی کسب درآمد مالی کم ریسک است.

آشنایی با سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت دولتی و غیردولتی:

چون سود اوراق مشارکت دولتی از سوی بانک مرکزی تضمین شده است و رونق اقتصادی خوبی به همراه دارد افراد زیادی خواهان سرمایه‌گذاری در آن هستند، این شیوه از سرمایه‌گذاری از نظر زمانی به سرعت به سوددهی رسیده و ریسک پایینی دارد.

سرمایه‌گذاری سریع المعامله برای چه کسانی مناسب است:

سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت است و برای کسانی که فرصت زیادی برای سوددهی ندارند انتخاب مناسب‌تری است. چون میزان نقد شوندگی آن بالا بوده و سرمایه‌گذار در زمان کوتاهی به سود می‌رسد. انتخاب نوع سرمایه‌گذاری بستگی به میزان سرمایه و میزان ریسک‌پذیری افراد دارد.

 • اگر اهل ریسک بالا هستید سرمایه‌گذاری در بورس و سهام برای شما بهتر است.
 • اگر طاقت ریسک را ندارید بهتر است به سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت یا سپرده‌های بانکی اکتفا کنید.

تقسیم بندی سرمایه‌گذاری سریع المعامله در سه مرحله:

سرمایه‌گذار کوتاه مدت سریع المعامله در 3 مرحله قابل بررسی است:

 1. هنگام تحصیل سرمایه‌گذار، منظور از هنگام تحصیل زمانی است که دارایی را خریده یا به دست آورده‌اید.
 2. طول مدت و نگهداری سرمایه‌گذاری، منظور زمان شناسایی و دریافت سود و ارزیابی سرمایه‌گذاری کوتاه مدت در پایان سال مالیاست.
 3. هنگام فروش سرمایه‌گذاری زمانی است که قصد فروش و به سود رسیدن را دارید.

مشاوره مالیات بر ارزش افزوده

چگونگی تعیین ارزش اوراق سریع المعامله:

برای محاسبه قیمت و ارزش سرمایه گذاری سریع المعامله چند روش وجود دارد:

 1. پیشنهاد خرید، مبلغی است که انتظار می‌رود سرمایه گذاری به آن قیمت انجام شود
 2. پیشنهاد فروش، مبلغی است که انتظار می‌رود سرمایه گذار‌ی برای تحصیل سرمایه‌گذاری بپردازد.
 3. قیمت میانگین بازار، چیزی میان قیمت خرید و قیمت پیشنهادی است.

هر چند هر واحد اقتصادی از یکی از روش‌های موجود استفاده می‌کند اما آنچه رایج است استفاده از قیمت میانگین است.

ثبت سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه:

برای ثبت سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه از شیوه استفاده می‌شود.

 1. ارزش بازار
 2. حداقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش

ثبت ارزش بازار سرمایه‌گذاری سریع المعامله در ترازنامه:

سرمایه‌گذاری به بهای تمام شده تاریخی، این امکان را به مدیران می‌دهد تا درآمد را به تشخیص و دلخواه خود شناسایی کرده و برای خرید آن تصمیم‌گیری کنند از آنجا که این سرمایه‌گذاری به سرعت به سود یا زیان می‌رسد باید گزارش آن را تهیه کرده و در ترازنامه ثبت نمایند.

هرگونه افزایش مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری شامل بخشی از بازده سرمایه‌گذاری است که در حساب بستانکار درآمد ناشی از افزایش ارزش سرمایه ثبت می‌شود کاهش ارزش نقدی نیز در بدهکار حساب هزینه ناشی از کاهش ارزش سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود.

ثبت اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش:

در روش اقل بهای تمام شده و خالص فروش در پایان هر دوره مالی، قیمت تمام شده سرمایه‌گذاری با مبلغ قابل انتظار به صورت خالص از محل فروش سرمایه‌گذاری بازیافت می‌شود، سپس مقایسه شده و کمترین مقدار آن در ترازنامه ثبت می‌شود.

در این روش ارزش دفتری سهام با ارزش پروژه مقایسه شده و هرگونه کاهش ارزش بازار نسبت به ارزش دفتری سرمایه‌گذاری ثبت می‌شود حساب ذخیره کاهش ارزش بستانکار شده و حساب ذخیره کاهش ارزش سهام بدهکار می‌شود مازاد ارزش بازار نسبت به بهای تمام شده قابل شناسایی و ثبت نیست.

چگونگی محاسبه مالیات سرمایه‌گذاری سریع المعامله:

برای محاسبه مالیات سرمایه‌گذاری سریع المعامله از روش خالص ارزش فروش استفاده می‌شود، این روش نرخ بازدهی سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش داده و تأثیر منفی بر بازار می‌گذارد. چالشی که این روش مالیات قابل توجهی به سرمایه‌گذاران تحمیل می‌کند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ها را کاهش می‌دهند.

سؤالات متداول

ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت یا سریع المعامله در ترازنامه چیست؟

لازم است بدانید سرمایه‌گذاری کوتاه مدت که سریع المعالمله هم نوعی از آن است ماهیت بدهکار دارد.

بهای تمام شده در بورس سهام برای سرمایه‌گذاری سریع المعامله چگونه محاسبه می‌شود؟

منظور از بهای تمام شده، قیمت خرید سهام به اضافه سایر مخارج مانند کارمزد کارگزاری، عوارض و مالیات خرید است.

تفاوت سرمایه‌گذاری بلند مدت و سریع المعامله چیست؟

سرمایه‌گذاری بلندمدت باعث ایجاد ثروت در دو در دوره طولانی می‌شود اما سرمایه‌گذاری سریع المعامله نوعی سرمایه‌گذاری زودبازده است که به سرعت به درآمد می‌رسد.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله تفاوت حساب اندوخته و ذخیره در چیست دعوت می نماید.

انواع ارزش سهام

قطعا زمانی که در بازار بورس فعالیت کنید با واژه هایی مثل : ارزش اسمی،ارزش دفتری،ارزش بازار و ارزش ذاتی مواجه میشوید .

شما به عنوان فعال بازار بورس باید تفاوت انواع ارزش سهام را بدانید.

در ادامه این آموزش هر یک از این چهار مورد را یاد میگیرم .

ارزش اسمی چیست؟

ارزش اسمی قیمتی است که برای تمام شرکت های سهامی عام یکسان است.

ارزش اسمی برای تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران ، 1000 ریال (صد تومان) است . این مبلغ روی برگه سهام نوشته میشود .

ارزش دفتری چیست؟

ارزش دفتری به عبارت ساده میشه ارزش شرکت بر اساس اطلاعات موجود در دفاتر !

اگر تمام بدهی های شرکت را از تمام دارایی های شرکت کم کنیم، عدد به دست امده نشان دهنده مجموع حقوق صاحبان سرمایه است یا همان خالص ارزش سرمایه سهامداران شرکت . این عدد بدست آمده ارزش شرکت بر اساس دفاتر است .

برای این که خیلی ساده متوجه این موضوع شوید یک مثال میزنم.

مجموع دارایی های شما : 1،000،000 ریال
مجموع بدهی های شما : 400،000 ریال

اگر بدهی های شما را از دارایی ها کم کنیم ، عدد به دست امده خالص سرمایه شما میشود.

خالص سرمایه شما : 1،000،000 – 400،000 = 600،000 ریال

برای شرکت ها هم به همین سادگی قابل محاسبه است .
تا اینجا ما ارزش دفتری کل شرکت را محاسبه کردیم .بعد از این که خالص حقوق صاحبان سرمایه را بدست آوردیم ، باید تقسیم بر تعداد سهام شرکت کنیم که ارزش دفتری هر یک سهم بدست آید.

برای این که کاملا متوجه شوید یک مورد برای شرکت ها هم مثال میزنیم.

مثال برای شرکت الف :
دارایی : 20 میلیارد ریال
بدهی: 5 میلیارد ریال
مجموع حقوق صاحبان سهام : 15 میلیارد ریال
تعداد سهام : 10 میلیون برگه سهم
ارزش دفتری سهم

15،000،000،000 / 10،000،000 = 1،500 ریال

به این ارزش به دلیل این که با توجه به اطلاعات موجود در دفاتر شرکت ها حساب میشود ، ارزش دفتری هر سهم شرکت الف میگویند .

ارزش بازار چیست؟

ارزش بازار همان قیمت معاملاتی است . یعنی همان قیمتی که در بازار بورس معامله میشود .

ارزش بازار شرکت ها معمولا بر اساس ارزش اسمی و ارزش دفتری معامله نمیشود . در بازار قیمت توسط عرضه و تقاضا مشخص میشود .

در بازار ممکن است به هر دلیلی تقاضا برای یک سهم زیاد شود . وقتی که تقاضا زیاد شود قیمت سهم نیز افزایش پیدا میکند .گاهی اوقات ممکن است این ارزش بازار چند برابر ارزش اسمی و دفتری هم شود .

در نقطه مقابل ممکن است به هر دلیلی عرضه برای یک سهم زیاد شود . در این حالت قیمت سهم کاهش پیدا میکند . حتی ممکن است به دلیل عرضه زیاد ، ارزش بازار از ارزش اسمی و دفتری هم کمتر شود .

ارزش ذاتی چیست؟

ارزش ذاتی همان ارزش واقعی شرکت است . اما محاسبه این ارزش واقعی نیاز به انرژی و زمان و تخصص کافی دارد.

تحلیلگران بنیادی با بررسی تمامی ابعاد یک شرکت و صنعت مثل صورت های مالی، پتانسیل رشد شرکت و … ارزش ذاتی را برای یک شرکت محاسبه میکنند .

ارزش ذاتی بر خلاف سه ارزش قبل که همه افراد مشابه هم میبینند نیست . این ارزش را هر تحلیلگر با توجه به اطلاعات و تجربه و برداشت خود بدست می اورد .

در ارزش بازار متوجه شدید که ارزش توسط عرضه و تقاضا تعین میشود . تحلیلگری که ارزش ذاتی را بدست میاورد ،یک عرضه یا تقاضا ایجاد میکند . برای مثال سهم الف در بازار به قیمت 5000 ریال معامله میشود . تحلیلگر شماره 1 ارزش ذاتی سهم را 7000 ریال در نظر گرفته است برای همین امروز سهم را خریداری میکند . اما از طرف دیگر تحلیلگر شماره 2 ارزش ذاتی را 4000 تومان محاسبه کرده است . پس الان که ارزش بازار از ارزش ذاتی بیشتر است سهم را میفروشد و سود میکند .

به عبارت خیل ساده میتونیم بگیم ارزش ذاتی ارزشی است که هر تحلیلگر برای سهم مورد نظر قائل است .

نتیجه گیری انواع ارزش سهام در بازار بورس

ارزش اسمی : برای تمامی شرکت های بورسی ایران مبلغ 1000 ریال است.

ارزش دفتری : خالص ارزش دارای های منفی بدهی های شرکت است .

ارزش بازار : قیمتی است که در بازار بورس توسط عرضه و تقاضا ایجاد میشود .ارزش دفتری چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزش ذاتی : ارزشی است هر تحلیلگر برای شرکت مورد نظر محاسبه میکند .

درصورتی‌که تازه قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارید ، پیشنهاد میکنم مقاله چگونه بورس بخریم را مطالعه کنید .

در ضمن میتوانید مقاله بهترین کارگزار بورس را مطالعه کنید تا بهترین انتخاب را بکنید .

آشنایی با مفهوم سرقفلی

سرقفلی یکی از اصطلاحات رایج بین مردم است که به ویژه کسبه از آن استفاده می کنند. اما همین ابتدا لازم است تاکید کنیم آنچه در حسابداری به عنوان سرقفلی کاربرد دارد بسیار متفاوت از اصطلاح سرقفلی در بین عموم است به گونه ای که نمی توان آنها را یکی دانست.

در قدیم مرسوم بود زمانی که شخصی محلی را برای کسب وکار اجاره می کند، مبلغی پول جدا از مبلغ توافق شده به عنوان کرایه محل، به جهت باز کردن قفل آن محل به مالک پرداخت کند، این مبلغ را سرقفلی می گفتند. اما با گذشت زمان معنای آن تغییر کرد و برای بیان مغازه یا محلی که برای کسب وکار اجاره داده می شود، به کار گرفته شد. به بیان دیگر واگذری سرقفلی به صورت قرارداد اجاره صورت می گیرد و می بایست مدت واگذاری سرقفلی مطابق با مدت اجاره محدود باشد.

مفهوم سرقفلی در حسابداری

در حسابداری سرقفلی (goodwill) را به عنوان مازاد ارزش جاری یک واحد تجاری از مجموع دارایی های مشهود و نامشهود آن واحد تجاری که قابل شناسایی است، تعریف می کنند. به بیان دیگر، سرقفلی دارایی نامشهود و ثابت یک شرکت است که به هنگام خرید این شرکت، خریدار باید مبلغی بیشتر از دارایی های واقعی براساس ارزش دفتری بپردازد. به عنوان مثال می توان از ارزش برند یک شرکت نام برد که به هنگام خرید باید به ارزش آن توجه نموده و مبلغی را برای آن در نظر گرفت.

بنا به تعریف سرقفلی در حسابداری برخی عوامل باعث می شوند قیمت سهام یک شرکت بیشتر از ارزش دفتری آن محاسبه شود. این عوامل را می توان به صورت زیر لیست کرد:

 • محل یا موقعیت جغرافیایی شرکت
 • حسن شهرت تجاری یا تخصص شرکا
 • مدیریت صحیح و اصولی شرکت و استخدام کارکنانی توانمند
 • دارا بودن علائم تجاری موثر در جلب مشتری و تبلیغات موثر
 • برخورداری از وضعیت انحصاری یا نیمه انحصاری در تجارت یا مزایای خاص دیگر در مقایسه با رقبا

عوامل لیست شده در بالا به صورت دارایی نامشهود شرکت در نظر گرفته می شوند که باعث می شود به هنگام خرید و فروش مبلغی مازاد بر ارزش واقعی و محاسبه شده دارایی های شرکت، بین خریدار و فروشنده جابه جا شود. به همین دلیل این عوامل را می توان سرقفلی نامید.

سرقفلی در مواقع خاصی ثبت می شود (مانند ورود و خروج شرکاء، فوت شریک، انحلال و تصفیه شرکت، ومواردی ازاین قسم). اگر بین شرکاء توافق شود که سرقفلی ثبت شود:

سرقفلی _ بدهکار
حساب جاری شرکاء _ بستانکار
لازم به ذکر است که منظور از شرکاء، کسانی هستند که قبل از این در شرکت سهیم بوده اند. مثلا هنگام ورود آقای x ، از سرقفلی چیزی به او نمی رسد، بلکه سرقفلی فقط به حساب جاری شرکاء قبلی منظور می شود(مگر این که آقایx مبلغی مازاد سرمایه خود مشخصا برای سر قفلی پرداخت کرده باشد، که در این صورت به همان مبلغ حساب جاری آقای x هم بستانکار می شود
سرقفلی _ بدهکار
حساب جاری شرکاء _ بستانکار

حساب جاری آقایx _ بستانکاراشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.