شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند


شمع کاربردی: این شمع‌ها برای روشن کردن هستند و برخلاف شمع‌های تزیینی نقشی در دکوراسیون خانه ندارند. این شمع‌ها در مقایسه با شمع‌های تزیینی بسیار ارزان قیمت و به صرفه‌تر هستند.
\

سروش هشترود/ علوم تجربی

☀️ نور صورتی از انرژی است.
نور از جنس امواج الکترو مغناطیسی است که هم در محیط مادی و هم در خلاء منتشر میشود.
سرعت نور ۳۰۰ هزار کیلومتر بر ثانیه است (۳۰۰ میلیون متر بر ثانیه).
⭐ چشمه نور: هر جسمی که از خود نور تولید کند، چشمه نور (جسم منیر) نامیده می‌شود. مانند خورشید، ستارگان، شمع روشن، لامپ روشن، چوب افروخته و .

🌚 جسم غیرمنیر: اجسامی که از خود نور تابش نمیکنند، اجسام غیرمنیر نامیده میشوند. مانند مداد، دفتر، کتاب، آینه، دیوار، سیارات، ماه و .

◀️ انواع چشمه های نور:
۱) چشمه نور نقطه ای
۲) چشمه نور گسترده

⭐ چشمه نور نقطه ای: اگر چشمه نور به قدری کوچک و یا آن قدر از ما دور باشد که به صورت یک نقطه دیده شود، چشمه نور نقطه ای نامیده می‌شود. مانند ستارگان، لامپی که در فاصله نسبتاً دوری از ما قرار دارد.

💡 چشمه نور گسترده: چشمه نوری که ابعاد آن بزرگ باشد، چشمه نور گسترده نامیده میشود. مانند خورشید، چراغ مطالعه، لامپ یا نور افکن یا شمع روشنی که در اطراف و در نزدیکی ما قرار گرفته اند.

◀️ مسیر انتشار نور: نور در تمامی جهات و به خط راست منتشر میشود.

⬅️ پرتو نور(شعاع نور): نازکترین باریکه نوری را که بتوان تصور کرد، پرتو یا شعاع نور نامیده میشود.
هر باریکه نور از بی شمار پرتو نور تشکیل شده است.
◀️ انواع پرتوهای نور:
۱) پرتوهای موازی
۲) پرتوهای واگرا
۳) پرتوهای همگرا

💐 اثبات حرکت نور به خط مستقیم:
اگر وسط سه مقوا را سوراخ کنیم و آنها را در یک راستا قرار دهیم و یک چشمه نور در پشت اولین مقوا قرار دهیم، نور از سوراخ مقوای سوم به چشم ما میرسد. حالا اگر یکی از مقواها را جابه جا کنیم به طوری که سوراخ سه مقوا در راستای یک خط راست نباشند، شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نور به چشم ما نمی‌رسد.

🌗 سایه: هر گاه جسم کدری در مقابل چشمه نور قرار گیرد و راه عبور نور را ببندد، در پشت آن جسم فضای تاریکی ایجاد می‌شود که به آن سایه می‌گوییم.

🧿 اقسام اجسام از نظر قابلیت عبور دادن نور:
۱) جسم شفاف
۲) جسم نیمه شفاف
۳) جسم کدر

🏠 جسم شفاف: به جسـمهایی که نور از آنها عبور میکند، جسـم شـفاف می‌گوییم. مانند شیشه، آب، هوا.

🏢 جسم نیمه شفاف: به جسمهایی که تنها بخشی از نور تابیده شـده را عبور میدهند و از پشـت آنها اجسـام به وضوح دیده نمیشوند، جسم نیمه شفاف گفته میشود. مانند کاغذ پوستی، طلق نسوز، شیشه های مشجر (شیشه های طرح دار) و.
🕋 جسم کدر: به جسـمهایی که مانع عبور نور میشـوند، جسـم کدر میگویند مانند چوب، سنگ، آجر، مقوا و.

سایه کامل: زمانی تشکیل میشود که چشمه نور، نقطه ای باشد.

🌖 نیم سایه: به فضای بین سایه کامل و روشنایی کامل، نیم سایه می‌گوییم.
به عبارت دیگر؛ ب سایه ای که از محیطهای اطراف به آن نور تابیده شده، نیم سایه می‌گوییم.

نیم سایه: زمانی تشکیل که چشمه نور، گسترده باشد.

✔️ ابعاد و اندازه نیم سایه به سه چیز بستگی دارد:
۱) قطر چشمه نور
۲) فاصله جسم از چشمه نور
۳) فاصله جسم از پرده

نکته:
1⃣ هرچه جسم به چشمه نور نزدیکتر باشد، سایه بزرگتر می‌شود و هرچه جسم از چشمه نور دورتر باشد، سایه کوچکتر می‌شود.
2⃣ هرچه جسم به پرده نزدیکتر باشد، سایه کوچکتر می‌شود و هرچه جسم از پرده دورتر باشد، سایه بزرگتر می‌شود.

خورشید گرفتگی و ماه گرفتگی:
‌‌میدانیم که زمین به دور خورشید و ماه نیز به دور زمین می‌گردد. در این گردش ها، زمین و ماه و خورشید در موقعیتهایی واقع می‌شوند که هر سه در یک راستا یا در امتداد یک خط راست قرار گیرند. با توجه به اینکه در این گردشها زمین و ماه در حرکت اند خورشید نسبت به این دو، ثابت است، برای این هم رایتایی دو حالت متصور است؛
1⃣ ماه در فاصله بین زمین و خورشید شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند قرار گیرد.
2⃣ زمین در فاصله بین ماه و خورشید قرار گیرد.

🌞 خورشید گرفتگی (کسوف):
هر گاه ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار گیرند و ماه در فاصله بین زمین و خورشید قرار گیرد، سایه ماه بر روی شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند زمین می‌افتد و کسانی که در سایه ماه قرار دارند، خورشید را تاریک می‌بینند. به این پدیده خورشید گرفتگی می‌گوییم.

🌚 ماه گرفتگی(خسوف):
هر گاه ماه و خورشید و زمین در یک راستا قرار گیرند و زمین در فاصله بین ماه و خورشید قرار گیرد، سایه زمین بر روی ماه می‌افتد و کسانی که در سایه زمین قرار دارند، ماه را تاریک می‌بینند. به این پدیده ماه گرفتگی می‌گوییم.

◀️ توجه:
ما اجسام را به دو دلیل می بینیم؛
۱) چشـمه های نور مانند خورشـید، لامپ روشـن و شـعله شـمع بـه این دلیـل دیده میشـوند که نور ایجاد شـده توسـط آنها به طور مسـتقیم به چشم ما میرسد؛

۲) اجسام غیرمنیر هنگامی دیده میشوند که نـور یک چشـمه نـور مانند لامپ روشـن از سـطح آنها برگردد و به چشم ما برسد.

🌲 بازتاب نور:
برگشت نور از سطح اجسام را بازتاب نور می‌نامند.
🎇 بازتاب نور از سطح اجسام به دو صورت است:
۱) بازتاب منظم
۲) بازتاب نامنظم

⬜️ بازتاب منظم:
گر سـطح یک جسـم، کاملاً صاف و هموار باشـد، همه پرتوهای موازی که به آن می‌تابند، به صورت پرتوهای موازی بازمی‌تابند. این بازتاب را بازتاب منظم می‌نامند.
مانند بازتاب نور از سطح آینه تخت، سطح فلزات صیقلی و تخت، آب زلال و آرام درون کاسه، آب زلال و شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند راکد حوض در هوای کاملاً آرام و.

🟫 بازتاب نامنظم:
سطح بسیاری از اجسامی، ناصاف و ناهموار است.
وقتی یـک دسـته پرتـو موازی نور به سـطوح ناصاف می‌تابد، به طور غیرموازی و نامنظـم بازمی‌تابند و در جهت های مختلـف پخش می‌شوند. این بازتاب را بازتاب نامنظم می‌نامند.
مانند بازتاب نور از سطح کاغد، مقوا، دیوار، فرش، موزائیک و.

👈 توجه:
پرتوهای که بر سطح یک جسم فرود می‌آیند، پرتوهای تابش و پرتوهای که از سطح جسم برمیگردند، پرتوهای بازتاب نامیده میشوند.

❌ زاویه تابش: زاویه بین پرتو تابش و خط عمـود بر سطح را زاویه تابش می‌نامند.

❌ زاویه بازتاب: زاویـه بین پرتو بازتاب و خط عمود بر سطح را زاویه بازتاب می‌نامند.

⚽️ قانون بازتاب نور: زاویه تابش و زاویه بازتاب هر پرتو باهم برابرند.

🌎 علت ایجاد پدیده "شفق" و "فلق" بازتاب نامنظم نور است.
🌍 شفق: روشنایی آسمان بعد از غروب خورشید
🌏 فلق: روشنایی آسمان قبل از طلوع خورشید

⬜️ آینه ها:
اجسام بسیار صاف و صیقلی و براق و کدر هستند که موجب بازتاب منظم نور می‌شوند.

🟫 انواع آینه ها
۱) آینه های تخت
۲) آینه های کروی
آینه های کروی خودشان دو نوع اند:
● کاو = مقعر = فرو رفته = گود
● کوژ = محدب = برآمده

⬜️ تصویر در آینه تخت:
ٔ وقتـی جسـمی مقابـل یـک آینه تخت قـرار میگیرد، پرتوهای نـور از هر نقطه آن به آینـه میتابند. این پرتوها از آینه بازتاب میشوند و به چشـم ما میرسـند و سـبب دیده شـدن جسـم در آینه میشـوند.

تصویری که در آینه تخت تشکیل میشود، شبیه جسم است و به نظر میرسد که پشت آینه یا درون آن قرار دارد. با توجه به اینکه در پشت آینه چیزی نیست، میگوییم تصویر تشکیل شده در آینه تخت، تصویر "مَجازی" است.

ویژگی های تصویر در آینه تخت:
۱) تصویر در آینه تخت، مجازی است.
۲) تصویر در آینه تخت، هم اندازه ی جسم است.
۳) تصویر در آینه تخت، برگردان است. یعنی دارای وارون جانبی است.
۴) تصویر در آینه تخت، مستقیم است.
۵) فاصله جسم تا آینه با فاصله تصویر تا آینه برابر است.

توجه:
✔ تصویر مجازی وجود خارجی ندارد و بر روی پرده تشکیل نمی شود. از برخورد امتداد پرتوهای بازتاب تشکیل میشود. پشت یا درون آینه تشکیل میشود. همیشه مستقیم و وارون جانبی است.

✔ تصویر حقیقی وجود خارجی دارد و بر روی پرده تشکیل می شود و می توان آن را بر روی پرده و یا هر صفحه دیگری ظاهر کرد. از برخورد پرتوهای بازتاب حقیقی در جلو آینه تشکیل میشود.

⚪️ آینه های کروی:
آینه هایی هستند که شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند تصویری بزرگتر یا کوچکتر از جسـم تشـکیل میدهند. سـطح این آینه ها، قسـمتی از سـطح یک کره است.

◀️ انواع آینه های کروی:
۱) آینه های کاو یا مقعر [( ‌ 🌲
اگر سطح بیرونی یک پوسته کروی را با لایه نازکی از جیوه بپوشانیم، سطح درونی یا فرورفته آن، صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود. در این صورت به آن، آینه مقعر یا کاو میگویند.

۲) آینه های محدب یا کوژ [) ‌ 🌲
اگر سطح درونی پوسته کروی را با لایه شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند نازکی از جیوه بپوشانیم سطح بیرونی یا برآمده آن، صیقلی و بازتاب دهنده نور خواهد بود، در این صورت به آن آینه محدب یا کوژ گفته میشود.

تصویر در آینه مقعر:
در آینه مقعر با تغییر محل جسم، هم محل تصویر و هم ویژگیهای تصویر تغییر می‌کنند.
در آینه های مقعر حالتهای زیر برای جسم و تصویر قابل تصور اند:

الف) جسم در فاصله کانونی (بین اینه و کانون):
تصویر؛ مستقیم، مجازی، بزرگتر، در پشت آینه
(این مور در دندانپزشکی کاربرد دارد)

ب) جسم روی کانون آینه:
تصویر؛ در بی نهایت تشکیل می‌شود.

ج) جسم بین کانون و مرکز:
تصویر؛ معکوس، حقیقی، بزرگتر، در خارج از مرکز

د) جسم در مرکز آینه:
تصویر؛ معکوس، حقیقی، برابر جسم، روی مرکز

ه) جسم در خارج از مرکز آینه:
تصویر؛ معکوس، حقیقی، کوچکتر، بین کانون و مرکز آینه

و) جسم در بی نهایت:
تصویر؛ معکوس، حقیقی، کوچکتر، روی کانون آینه

تصویر در آینه محدب:
مستقیم، مجازی، کوچکتر، در فاصله کانونی.
اگر جسم در بینهایت باشد، تصویر روی کانون آینه محدب تشکیل می‌گردد.

[( کاربردهای آینه مقعر:
دندانپزشکی (تصویر مجازی ) ، کاسه چراغ اتومبیل ها و چراغ قوه ها

[) کاربردهای آینه محدب:
آینه بغل خودرو، آینه جلوی راننده، سر پیچ های تند و پارکینگ ها

آنچه از شمع نمی دانستید

یک رایحه زیبا به راحتی می تواند حس نشاط و دل انگیزی را در منزل و یا محیط کار شما رقم بزند! این رایحه خوشبو خواه اسطوخودوس تازه باشد یا .

آموزش ساخت شمع کدوی معطر

آموزش ساخت شمع کدوی معطر

 • ۱۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

امروز قصد داریم تا با آموزش ساخت شمع کدوی معطر در منزل شما رو آشنا کنیم. پس بدون معطل کردن وقت شما عزیزان این آموزش را شروع می کنیم. م.

ساخت شمع در منزل

آموزش ساخت شمع در منزل در ۸ مرحله!

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

اگر به طراحی خانه خود علاقه دارید، می دانید که پروژه های DIY (Do It Yourself) یک انتخاب محبوب برای ایجاد دکوراسیون خانه زیبا و منحصر به.

آموزش ساخت شمع رنگین کمان

آموزش ساخت شمع رنگین کمانی

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شمع چند رنگ یا همان شمع رنگین کمان در واقع به شمع هایی گفته می شود که از چند رنگ تشکیل شده و به صورت لایه ای هستند. شمع های رنگین کمانی.

آموزش ساخت شمع قهوه و Oreo

 • ۰۱/۰۹/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

دوستان عزیز سلام، امیدوارم که حالتون خوب خوب باشه. امروز قصد داریم نحوه ساخت شمع قهوه و شمع Oreo رو به شما عزیزان آموزش بدیم. شما عزیزا.

آموزش ساخت شمع یخی به صورت مرحله به مرحله

چگونه شمع های یخی درست کنیم!

 • ۰۲/۰۸/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

قبل از اینکه به آموزش ساخت شمع یخی بپردازیم بد نیست تجربه ای که در این زمینه دارم رو براتون بازگو کنم پس با پرفکت کندل همراه باشید. هنگ.

ساخت شمع معطر

آموزش ساخت شمع معطر

 • ۰۶/۰۷/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۲ نظر

طرز تهیه شمع معطر رنگی ساخت شمع معطر در خانه روشی سرگرم کننده و آسان برای گذراندن یک روز تعطیل در منزل است. شمع های معطر می توانند گ.

کوتاه در مورد تاریخچه شمع ها

مروری کوتاه بر تاریخچه شمع

 • ۰۴/۰۶/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

مقاله کوتاه در مورد تاریخچه شمع شما را با تاریخ به وجود آمدن شمع و همچنین انواع آن آشنا می کند. شمع ها یکی از ابتدایی ترین منابع نور، ق.

آموزش ساخت شمع نسوز - ۳ روش موثر

آموزش ساخت شمع نسوز!

 • ۲۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شمع به عنوان یکی از ابزارهای تزئین، نقش مهمی در زیباسازی منازل به خصوص رستوران ها و تالارهای عروسی دارد. شمع علاوه بر زیبایی ذاتی که دا.

خرید شمع وارمر

آموزش ساخت شمع وارمر ساده

 • ۲۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

تغییر دکوراسیون و نمای داخلی از دیرباز مورد توجه خانواده ها بوده است. همه ساله در روزهای خاص همانند ایام نوروز همه در حال خانه تکانی هس.

خرید شمع وارمر

شمع وارمر

 • ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

استفاده از شمع وارمر از گذشته تا به امروز، برای مصارف گوناگونی مانند روشنایی و گرما، تزیین مجالس مختلف، اجرای مراسمات خاص رواج داشته اس.

کاربرد شمع ها در دکوراسیون جدید

کارایی شمع در ایجاد دکوراسیون جدید

 • ۲۷/۰۴/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

قطعا همه ما دوست داریم در خانه ای زندگی کنیم که علاوه بر پاکیزگی دارای زیبایی و دکوراسیون مناسب روحیه ما باشد. یکی از وسایلی که می توان.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی ها
جدیدترین آموزش ها
10 ایده شگفت انگیز تغییر دکوراسیون
شمع اضطراری
شمع های بدون شعله هالووین
آخرین نظرات
 • jahaad.akbar در پارافین کریستال سبک
 • Perfect_Candle در بسته شمع قلمی ۳۰ سانتی متر
 • Perfect_Candle در مشکلات شمع سازی

یک خرید اینترنتی مطمئن، نیازمند فروشگاهی است که بتواند کالاهایی متنوع، باکیفیت و دارای قیمت مناسب را در مدت زمانی کوتاه به دست مشتریان خود برساند! ویژگی‌هایی که فروشگاه اینترنتی پرفکت کندل هدف اصلی خود جلب رضایت مشتری قرار داده و تاکنون توانسته از این طریق مشتریان ثابت خود را داشته باشد.

با ما در ارتباط باشید

 • آدرس:‌ قزوین، ضیا آباد، خیابان امام، نرسیده به بانک تجارت
 • تلفن: ۰۹۱۰۴۶۳۳۲۷۰
 • ایمیل: [email protected]

دسته بندی های پرفروش

لینک های مفید

 • فروشگاه پرفکت کندل
 • لوازم دکوری
 • لوازم شمع سازی
 • همکاری در فروش
 • آموزش رایگان شمع سازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پرفکت کندل، مرجع فروش شمع ایران می باشد. طراحی توسط لوکسی دیزاین

انواع شمع برای دکوراسیون

استفاده از انواع شمع برای دکوراسیون می‌تواند ایده‌ای جذاب و خلاقانه برای زیبا جلوه دادن فضای داخلی ساختمان باشد. روشن کردن یک شمع در تاریکی شب بسیار لذت بخش و زیبا است و می‌تواند حس آرامش و عشق را در وجود انسان القا کند. افرادی که به دنبال گرفتن آرامش و سکون هستند در کنار تخت، شومینه یا حتی میز غذا شمع می‌گذارند تا لحظاتی مملو از انرژی مثبت برای خود رقم بزنند.
فارغ از این حس مثبت، استفاده از شمع می‌تواند زیبایی خارق العاده و چشم نوازی را به ارمغان بیاورد، به همین دلیل بسیاری از افراد آن را به عنوان وسیله‌ای برای طراحی داخلی دکوراسیون مورد استفاده قرار می‌دهند. با این مقدمه چینی که درباره شمع داشتیم پست امروز خود را به انواع شمع اختصاص می‌دهیم، پس پیشنهاد می‌کنیم تا پایان این پست ما را همراهی بفرمایید.

نقش شمع در دکوراسیون خانه

شمع سالیان سال است که به عنوان وسیله‌ای برای روشن کردن فضا به کار گرفته می‌شود. نور این ابزار، سمبلی از آرامش، سکون و عشق است. از ویژگی‌های جذاب شمع، نور پردازی خارق العاده‌ای است که می‌تواند محیط را به خصوص در شب به وجد بیاورد. از این‌رو امروزه بیشتر از آنکه به عنوان وسیله‌ای برای روشن کردن فضا باشد، برای ایجاد دکوراسیونی خاص، خلاقانه، فانتزی و زیبا مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به نحوی شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند که به یکی از لوازم اصلی تزیین خانه تبدیل شده است. استفاده از شمع تنها به مکانی خاص محدود نمی‌شود بلکه با این ابزار می‌توان زیبایی را به گوشه گوشه خانه تزریق کرد. از شمع می‌توان برای اتاق پذیرایی، اتاق خواب، سرویس بهداشتی، حمام، جلوی درب ورودی و . به منظور خلق دکوراسیونی شیک و زیبا استفاده کرد.

شمع در اتاق نشیمن

شمع برای اتاق نشیمن می‌تواند دکوراسیون و جلوه‌ای زیبا خلق کند. این قسمت از خانه بسیار در دید مهمانان قرار دارد از این‌رو زیبایی آن نیز برای میزبان مهم تلقی می‌شود. در کنار استفاده از مبلمان زیبا، پرده‌های شیک، تابلوهای گران قیمت و سایر ابزار آلات دکوری می‌توان با قرار دادن شمع‌های مخصوص، دکوراسیونی خارق العاده و فضایی رمانیک برای نشیمن ایجاد کرد تا در هنگام برپایی یک ضیافت به خوبی به چشم آید.

شمع در اتاق خواب

اتاق خواب مکانی برای استراحت و خوابیدن و به در کردن خستگی یک روز کاری است. شمع که نمادی از آرامش است می‌تواند فضایی سراسر سکون و امنیت به ارمغان بیاورد. اگر می‌خواهید به هنگام خواب آرامشی وصف ناشدنی را تجربه کنید از قرار دان شمع در اتاق خوابتان غافل نشوید. برای این امر می‌توانید از جا شمعی‌های چوبی، فلزی، شیشه‌ای و . استفاده کنید و آن را مزین به شمع عطری با رایحه شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند اسطوخودوس و یا رز کنید. این ترفند برای آن دسته از افرادی که دچار بی‌خوابی هستند انتخاب مناسبی می‌تواند باشد.

شمع در سرویس بهداشتی و حمام

می‌توانید کنار وان حمام و یا سینک روشویی چند شمع استوانه‌ای قرار دهید تا فضایی لاکچری برایتان خلق شود. رنگ شمع‌ها را با توجه فضای دکور ست کنید. استفاده از شمع‌های عطری با رایحه مرکبات و هلو که حس تازگی و طراوت را القا می‌کنند برای حمام بسیار مناسب است و یا برای سرویس بهداشتی، شمع‌هایی با رایحه رز و دارچین می‌تواند انتخابی ایده‌آل باشد.

انواع شمع مورد استفاده در خانه

شمع‌های خانگی از نظر نوع مصزف به دو دسته تزیینی و کاربردی تقسیم می‌شوند.

شمع تزیینی: از پر مصرف‌ترین شمع‌های موجود در بازار است و همان طور که از نام آن بر می‌آید برای تزیین و ایجاد جلوه‌ای زیبا در خانه مورد استفاده قرار می‌گیرد. این شمع‌ها به قدری زیبا و چشم نواز هستند که افراد ترجیح می‌دهند آن‌ها را روشن نکنند.

شمع کاربردی: این شمع‌ها برای روشن کردن هستند و برخلاف شمع‌های تزیینی نقشی در دکوراسیون خانه ندارند. این شمع‌ها در مقایسه با شمع‌های تزیینی بسیار ارزان قیمت و به صرفه‌تر هستند.
\

خرید انواع شمع تزیینی از لیروفا

اگر می‌خواهید فضایی سرشار از آرامش و امنیت را به منزل‌تان هدیه کنید از وجود شمع‌های دکوراسیونی غافل نشوید. این شمع‌ها می‌توانند با خلق فضایی شیک و رمانتیک، حس آرامش را در وجودتان القا کنند. برای تهیه آن کافی است که سری به فروشگاه آنلاین لیروفا بزنید. این سایت اینترنتی شرایطی را فراهم آورده تا شما به راحتی بتوانید انواع شمع دکوراسیون خود را خریداری و آن را با تحویل اکسپرس در کوتاه‌ترین زمان درب منزل دریافت کنید..

انواع پارافین و مشخصات آن ها

قیمت و خرید پارافین ۱ تا ۳ درصد

امروز قصد داریم تا با آموزش ساخت شمع کدوی معطر در منزل شما رو آشنا کنیم. پس بدون معطل کردن وقت شما عزیزان این آموزش را شروع می کنیم. م.

ساخت شمع در منزل

آموزش ساخت شمع در منزل در ۸ مرحله!

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

اگر به طراحی خانه خود علاقه دارید، می دانید که پروژه های DIY (Do It Yourself) یک انتخاب محبوب برای ایجاد دکوراسیون خانه زیبا و منحصر به.

آموزش ساخت شمع رنگین کمان

آموزش ساخت شمع رنگین کمانی

 • ۰۱/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شمع چند رنگ یا همان شمع رنگین کمان در واقع به شمع هایی گفته می شود که از چند رنگ تشکیل شده و به صورت لایه ای هستند. شمع های رنگین کمانی.

آموزش ساخت شمع هالووین (شمع قلمی)

آموزش ساخت شمع هالووین موجود ترسناک

 • ۰۶/۰۶/۱۴۰۰
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

سلام به دوستداران هنر شمع سازی! امروز قصد داریم تا آموزشی در مورد ساخت شمع هالووین (ساخت موجود ترسناک که به صورت شمع قلمی می باشد)، داش.

آموزش ساخت شمع لیوانی رنگی

آموزش ساخت شمع لیوانی رنگی

 • ۲۳/۰۵/۱۴۰۰
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

امروز قصد داریم گذری به دوران ابتدایی و حتی راهنمایی بزنیم. اون موقع ها معلم ها گاهی وقت ها بهمون می گفتن کاردستی درست کنین و ما هم با .

آموزش ساخت شمع کاغذی

 • ۱۵/۰۵/۱۴۰۰
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

در این مقاله آموزش ساخت شمع بدون شعله (تزیین شمع های بدون شعله با کاغذهای رنگی) را برای شما عزیزان به صورت کاملا حرفه ای و ساده توضیح خ.

چگونه با شمع قلمی، شمع رنگی بسازیم

چگونه با شمع قلمی، شمع رنگی بسازیم؟

 • ۱۵/۰۳/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۲ نظر

در این مقاله قصد داریم آموزش ساخت شمع رنگین کمانی بپردازیم. اما قبل از شروع آموزش باید تعدادی شمع قلمی تهیه کنیم. برای این منظور می توا.

آموزش ساخت شمع یخی به صورت مرحله به مرحله

چگونه شمع های یخی درست کنیم!

 • ۰۲/۰۸/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

قبل از اینکه به آموزش ساخت شمع یخی بپردازیم بد نیست تجربه ای که در این زمینه دارم رو براتون بازگو کنم پس با پرفکت کندل همراه باشید. هنگ.

ساخت شمع معطر

آموزش ساخت شمع معطر

 • ۰۶/۰۷/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۲ نظر

طرز تهیه شمع معطر رنگی ساخت شمع معطر در خانه روشی سرگرم کننده و آسان برای گذراندن یک روز تعطیل در منزل است. شمع های معطر می توانند گ.

آموزش ساخت قالب شمع سیلیکونی

آموزش ساخت قالب شمع سیلیکونی (قالب پلاستیکی)

 • ۰۴/۰۶/۱۳۹۹
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

در این مطلب آموزشی که از سایت پرفکت کندل تقدیم حضور شما عزیزان می شود، قرار است آموزش ساخت قالب سیلیکونی (پلاستیکی) به صورت قدم به قدم .

معرفی ابزار و وسایل شمع سازی

معرفی کامل ابزار و وسایل شمع سازی

 • ۲۴/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

شاید اولین چیزی که با گفتن شمع به ذهنتان خطور می کند زیبایی و رنگ آن باشد. امروزه شمع ها با ظاهر دلربای خود گرمی بخش منازل شده اند، با .

خرید شمع وارمر

آموزش ساخت شمع وارمر ساده

 • ۲۵/۰۶/۱۴۰۱
 • ارسال شده توسط Perfect_Candle
 • ۰ نظر

تغییر دکوراسیون و نمای داخلی از دیرباز مورد توجه خانواده ها بوده است. همه ساله در روزهای خاص همانند ایام نوروز همه در حال خانه تکانی هس.

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی ها
جدیدترین آموزش ها
10 ایده شگفت انگیز تغییر دکوراسیون
شمع اضطراری
شمع های بدون شعله هالووین
آخرین نظرات
 • jahaad.akbar در پارافین کریستال سبک
 • Perfect_Candle در بسته شمع قلمی ۳۰ سانتی متر
 • Perfect_Candle در مشکلات شمع سازی

یک خرید اینترنتی مطمئن، نیازمند فروشگاهی است که بتواند کالاهایی متنوع، باکیفیت و دارای قیمت مناسب را در مدت زمانی کوتاه به دست مشتریان خود برساند! ویژگی‌هایی که فروشگاه اینترنتی پرفکت کندل هدف اصلی خود جلب رضایت شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند مشتری قرار داده و تاکنون توانسته از این طریق مشتریان ثابت خود را داشته باشد.

با ما در ارتباط باشید

 • آدرس:‌ قزوین، ضیا آباد، خیابان امام، نرسیده به بانک تجارت
 • تلفن: ۰۹۱۰۴۶۳۳۲۷۰
 • ایمیل: [email protected]

دسته بندی های پرفروش

لینک های مفید

 • فروشگاه پرفکت کندل
 • لوازم دکوری
 • لوازم شمع سازی
 • همکاری در فروش
 • آموزش رایگان شمع سازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به پرفکت کندل، مرجع فروش شمع ایران می باشد. طراحی توسط لوکسی دیزاین

کویل خودرو چیست و نشانه های خرابی آن کدامند؟

کویل خودرو چیست و نشانه های خرابی آن کدامند؟

کویل یکی از قطعات بسیار مهم در سیستم برق خودرو است که در جرقه زنی و برق رسانی خودرو نقش مهمی ایفا می‌کند.

موتور خودرو برای روشن شدن به چهار عمل مکش هوا، ترکیب سوخت و هوا، احتراق سوخت و هوا و تخلیه شمع‌ها به چند دسته تقسیم می‌شوند دود حاصل از احتراق نیاز دارد. زمانی پیستون خودرو از پایین به بالا حرکت می‌کند، شمع خودرو با یک جرقه ترکیب سوخت و هوای متراکم شده را منفجر ‌می‌کند و پیستون به پایین هدایت می‌شود که سبب ایجاد قدرت در موتور و حرکت میل لنگ می‌شود.

کویل خودرو چیست؟

سیستم برق رسانی خودرو از بخش‌های مختلفی تشکیل شده که یکی از آنها کویل است. این قطعه وظیفه برق رسانی، تولید انرژی برای جرقه زدن و ایجاد احتراق را به عهده دارد. کویل ولتاژ برق خودرو را چند برابر می‌کند چراکه برق خارج شده از باتری ضعیف است و قادر به روشن کردن شمع‌های خودرو نیست به همین دلیل کویل قدرت برق را افزایش می‌دهد. کویل خودرو از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه و یک هسته مرکزی تشکیل شده است. زمانی که کویل برق را منتقل می‌کند، حرارت زیادی در آن به وجود می‌آید که به همین منظور یک عایق بین دو سیم پیچ تعبیه شده تا گرما را به خود جذب کند و مانع از خراب شدن سیم پیچ‌ها شود.

دلایل خرابی کویل

 • وصل کردن سر وایر به بدنه خودرو
 • گرمای زیاد
 • گذشت زمان
 • برق دزدی در خودرو
 • عملکرد ناصحیح باتری خودرو
 • استفاده از کویل بی کیفیت
 • کثیف بودن فیلتر هوا
 • تعویض نکردن وغن و لنت
 • بی توجهی به ایرادات برق خودرو

علائم خرابی کویل خودرو

علائم خرابی کویل خودرو

 • جرقه ناقص و عملکرد نادرست شمع خودرو
 • بد استارت خوردن خودرو
 • افزایش مصرف سوخت
 • لرزش و کوبش در موتور
 • نداشتن جرقه در سیلندرها

انواع کویل‌های جرقه زنی

کویل بدون وایر

این کویل‌ها مزیت فراوانی نسبت به کویل‌های با وایر دارند که مهمترین آن مقاومت و افت ولتاژ کمتر در خودروهای انژکتوری است.

کویل‌های بدون وایر به دو دسته تقسیم می‌شوند:

 • دسته اول کوئل‌های دوبل و بدون وایر کتابی هستند که در خودروهایی مانند زانتیا و پژو ۲۰۶ به کار رفته است.
 • دسته دوم کویل‌های بدون وایر تکی هستند که به آنها کویل مدادی یا قلمی نیز می‌گویند. این نوع کویل در بیشتر خودروهای مدرن به کار رفته است و می‌تواند برق خودرو را به ۵۰ کیلو ولت برساند.

انواع کویل‌های جرقه زنی

کویل با وایر

این کویل‌ها نیز به دو دسته تقسیم می‌شوند

 • نوع اول کویل‌هایی هستند که در خودروهای انژکتوری و کاربراتوری که دلکو دارند به کار رفته است.
 • دسته دوم کوئل‌های دوبل هستند که بیشتر در خودروهای انژکتوری به کار رفته است و جرقه زنی را به صورت دو به دو و در دو سیلندر یک و چهار و دو و سه انجام می‌دهد. این نوع از کویل ها به دو شکل در خودروهای انژکتوری به کار گرفته شده است.

چند نکته درباره کویل خودرو

 • قیمت کویل به مدل خودرو بستگی دارد
 • کویل برق را از باتری خودرو دریافت می‌کند
 • کوئل ولتاژ برق را چند برابر می‌کند تا جرقه زنی صورت گیرد
 • خرابی کویل ممکن است به سایر قطعات خودرو آسیب بزند
 • کویل به دلیل گرمای شدید ناشی از برق در معرض گرما و خرابی شدید قرار دارد
 • از اثرات خرابی کویل دوبل روشن نشدن موتور خودرو است
 • عیب یابی کویل دوبل با استفاده از دستگاه دیاگ و مولتی متر انجام می‌شود
 • برای تست کویل باید از متر استفاده کرد

سخن پایانی

کویل یکی از بخش‌های بسیار مهم در خودرو است که بی توجهی به سایر قطعات سبب آسیب دیدن این قطعه می‌شود و در صورتی که این قطعه معیوب شود خودرو به درستی کار نمی‌کند و کارکرد آن با اختلال مواجه خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.