سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری


سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

آئين نامه شماره 58 درخصوص ذخاير فني مؤسسات بيمه
مصوب 1387,10,25با اصلاحات و الحاقات بعدي

شوراي عالي بيمه در راستاي اجراي ماده 61 قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و بيمه‌گري و با هدف ايجاد شفافيت براي حقوق بيمه‌گذاران و صاحبان سهام مؤسسات بيمه، چگونگي لحاظ ‌كردن ذخاير فني در حساب‌هاي مؤسسات بيمه را با توجه به اصول زير در جلسه مورخ 25 /10/ 1387 تصويب كرد:
ايجاد هماهنگي در اجراي استانداردهاي حسابداري از جمله استاندارد شماره 28، براي در نظر‌‌گرفتن ذخاير فني مؤسسات بيمه و فراهم شدن امكان مقايسه عملكرد مالي اين مؤسسات با التزام به كاربرد رويه يكسان حسابداري.
شفافيت ترازنامه و حساب سود و زيان در صورت‌هاي مالي مؤسسات بيمه‌اي به منظور افشاي وضعيت مالي واقعي سهامداران و ذي‌نفعان.
حفظ حقوق بيمه ‌گذاران و بيمه‌شدگان با ايجاد پشتوانه مناسب براي توانمند سازي مؤسسات بيمه در مواجهه با حوادث طبيعي و خسارت‌هاي بزرگ غيرمترقبه.
اين آيين ‌نامه مشتمل بر 18 ماده و 8 تبصره بوده و از تاريخ ابلاغ، لازم الاجراء است و جايگزين آيين‌نامه شماره 22 و مكمل‌هاي آن مي‌شود.

ماده 1 - مؤسسات بيمه مكلف‌اند براي ايفاي تمامي ‌تعهداتي كه به موجب قراردادهاي بيمه مستقيم و قراردادهاي بيمه اتكايي به عهده گرفته‌اند، ذخاير فني زير را براساس ضوابط اين آيين ‌نامه محاسبه نمايند:
الف) بيمه‌هاي زندگي:
1.ذخيره رياضي؛
2.ذخيره مشاركت ‌بيمه‌گذاران در منافع؛
3.ذخاير فني بيمه عمر زماني؛
4.ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي.
ب) بيمه‌هاي غيرزندگي:
1.ذخيره ‌حق‌بيمه (حق‌بيمه عايد نشده)؛
2.ذخيره ريسك‌هاي منقضي‌نشده؛
3.ذخيره خسارات سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری معوق؛
4.ذخيره برگشت ‌حق‌بيمه؛
5.ذخيره رياضي؛
6.ذخيره مشاركت ‌بيمه‌گذاران در منافع؛
7.ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي.

ماده 2 - ضوابط اين آيين‌نامه، نحوه محاسبه و برآورد ذخاير فني سهم مؤسسات بيمه را پس از كسر سهم بيمه‌گران اتكايي تعيين مي‌نمايد. در احتساب آن بخش از ذخاير فني كه بيمه‌گران اتكايي نيز در آن سهم دارند مؤسسات بيمه موظف‌اند ضمن منعكس كردن ذخاير فني قبل از كسر سهم بيمه‌گر يا بيمه‌گران اتكايي،‌ سهم بيمه‌گران اتكايي را نيز حسب مورد محاسبه و همراه با ذخاير فني ابتداي دوره، به ترتيب مقرر در نمونه ترازنامه و صورت سود و زيان مصوب شوراي عالي بيمه در صورت‌هاي مالي خود منعكس نمايند.

ماده 3 - در اين آيين‌نامه منظور از ضريب خسارت نسبت خسارت واقع شده به حق‌بيمه عايد شده است. خسارت واقع شده عبارت است از خسارت پرداختي طي دوره به علاوه ذخيره خسارت معوق در پايان دوره منهاي ذخيره خسارت معوق ابتداي دوره و حق‌بيمه عايد شده عبارت است از حق ‌بيمه صادره به علاوه حق ‌بيمه عايد نشده ابتداي دوره منهاي حق‌بيمه عايد نشده پايان دوره.

تبصره - در محاسبه حق بيمه عايد شده رشته هاي بيمه شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده، عوارض قانوني قابل پرداخت موسسات بيمه به خزانه و همچنين سهم صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه صادره كسر مي گردد.

فصل دوم : ذخاير فني بيمه‌هاي زندگي

ماده 4 - ذخيره رياضي بيمه‌هاي زندگي عبارت است از تفاوت بين ارزش فعلي تعهدات ‌بيمه‌گر (اعم از سرمايه و مستمري) و ارزش فعلي تعهدات ‌بيمه‌گذاران كه با رعايت مباني فني مورد استفاده در محاسبه ‌حق‌ بيمه و نسبت به سهم نگهداري مؤسسه بيمه محاسبه مي‌شود.

ماده 5 - ذخيره مشاركت بيمه‌ گذاران در منافع بيمه‌هاي زندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از معاملات بيمه‌هاي زندگي و سرمايه‌ گذاري ذخاير فني آن كه به موجب شرايط قراردادهاي بيمه‌هاي زندگي بايد بين ‌بيمه‌گذاران بيمه‌هاي زندگي تقسيم شود. سهم ‌بيمه‌ گذاران در منافع، اعم از اين كه در پايان هر سال مالي يا سال‌ هاي بعد قابل تقسيم باشد، بايد در اين ذخيره منظور شود.

ماده 6 - ذخاير فني بيمه‌هاي عمر زماني براساس مباني تعيين شده براي بيمه‌هاي غيرزندگي (به غير از بيمه‌هاي باربري)
- موضوع فصل سوم اين ‌آيين‌نامه- محاسبه و در حساب‌ها منظور خواهد شد.

ماده 7 - ذخيره فني تكميلي و خطرات ‌طبيعي بيمه‌هاي زندگي كه بابت تضمين تعهدات مؤسسات ‌بيمه در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه‌آميز منظور مي‌شود از جمع اقلام زير حاصل مي‌شود:
الف) 3 درصد حق ‌بيمه صادره بيمه‌هاي زندگي پس از كسر حق‌ بيمه اتكايي واگذاري.
ب) ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سال قبل منتقل شده است.

تبصره 1 - ميزان ذخيره موضوع اين ماده نبايد از 20 درصد ميانگين حق‌بيمه نگهداري بيمه‌هاي زندگي سه‌ سال گذشته مؤسسه تجاوز نمايد.

تبصره 2 - در صورتي كه بر اثر وقوع حوادث طبيعي و فاجعه‌آميز، ضريب خسارت در بيمه‌هاي زندگي از 85 درصد تجاوز نمايد، مؤسسه بيمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشي از وقوع حوادث مذكور را از محل ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي جبران نمايد. استفاده از اين ذخيره در ساير موارد منوط به پيشنهاد مؤسسه بيمه و تصويب شوراي عالي بيمه خواهد بود.

فصل سوم : ذخاير فني بيمه‌هاي غير زندگي

ماده 8 - ذخيره حق‌بيمه (حق‌بيمه عايد نشده) در بيمه‌هاي غيرزندگي عبارت است از حق‌بيمه‌هاي مربوط به فاصله زماني بين تاريخ ترازنامه تا انقضاي مدت قراردادهاي بيمه كه به ترتيب زير محاسبه مي‌شود:
الف) سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری براي كليه رشته‌هاي بيمه به جز بيمه باربري به روش فصلي (يك هشتم) و بر مبناي حق‌بيمه صادره پس از كسر 15 درصد آن به عنوان هزينه تحصيل و همچنين كسر حق‌ بيمه اتكايي واگذاري مربوطه.
ب) براي رشته بيمه باربري ذخيره حق‌بيمه عبارت است از ذخيره محاسبه شده به روش بند الف به علاوه يك هشتم ذخيره مذكور.

تبصره 1 - چنانچه دوره بيمه‌نامه بيش از يك سال باشد، حق‌ بيمه مازاد بر يك سال، به‌ طور كامل به عنوان حق ‌بيمه سال‌هاي آتي محسوب مي‌شود. حق ‌بيمه سال‌هاي آتي بايد به تفكيك مشخص و در سال مربوطه به عنوان حق ‌بيمه صادره شناسايي شود.

تبصره 2 - در بيمه‌هاي مهندسي، اگر مدت اعتبار بيمه ‌نامه بيش از يك سال باشد، براي احتساب حق ‌بيمه سال‌هاي آتي از روش مجموع ارقام سنوات استفاده خواهد شد.

تبصره 3 - هزينه تحصيل موضوع بند الف اين ماده براي عمليات قبولي اتكايي مؤسسات بيمه مستقيم (مشروط به تفكيك عمليات بيمه اتكايي و بيمه مستقيم در حساب‌هاي آن مؤسسات) و مؤسسات بيمه اتكايي معادل 20درصد مي‌باشد.

تبصره 4 - ذخيره حق بيمه عايد نشده رشته هاي بيمه شخص ثالث، مازاد و حوادث راننده، پس از كسر مبالغ قانوني قابل پرداخت به حساب خزانه و صندوق تامين خسارتهاي بدني از حق بيمه صادره محاسبه خواهد شد.

ماده 9 - ذخيره ريسك‌هاي منقضي‌نشده براي جبران كسري ذخيره حق‌بيمه عايد نشده در رشته‌هايي كه ضريب خسارت آنها بيش از 85 درصد باشد مطابق فرمول زير محاسبه مي‌شود:


(85%- ضريب خسارت رشته) × حق‌بيمه عايد نشده پايان دوره= ذخيره ريسك‌هاي منقضي نشده
85%

ماده 10 - ذخيره خسارات معوق بيمه‌هاي غير زندگي عبارت است از جمع اقلام ذيل:
الف) خسارات اعلام شده در دست رسيدگي به علاوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي.
ب) خساراتي كه تا قبل از پايان دوره مالي ايجاد شده و هنوز به بيمه‌گر اعلام نشده به علاوه برآورد مخارج تسويه خسارت پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي.

تبصره 1 - در رشته بيمه شخص ‌ثالث چنانچه به تشخيص و تأييد هيئت ‌مديره مؤسسه امكان محاسبه ذخيره خسارات اعلام شده در دست رسيدگي براي مورد به مورد پرونده‌ها وجود نداشته باشد، حاصل‌ضرب متوسط هزينه خسارت بدني هر پرونده (نفر) طي سال مالي در تعداد پرونده‌هاي در دست رسيدگي با اعمال درصد افزايش اعلام شده نرخ ديه براي دوره بعد به عنوان ذخيره موضوع بند الف شناسايي خواهد شد.

تبصره 2 - خسارات موضوع بند ب با در نظر گرفتن سوابق خسارتي سه سال مالي ماقبل و با تاييد هيات مديره موسسه حداقل 3 درصد و حداكثر 10 درصد بند الف خواهد بود. احتساب مبالغ مازاد بر 10 درصد منوط به تاييد بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران مي باشد.

ماده 11 - ذخيره برگشت حق‌بيمه در بيمه‌هاي غير زندگي عبارت است از 50 درصد نسبت حق ‌بيمه‌هاي برگشتي به كل حق‌ بيمه صادره در سه ‌سال مالي قبل ضربدر حق‌بيمه صادره سال مالي جاري پس از كسر حق‌ بيمه اتكايي واگذاري.

ماده 12 - ذخيره رياضي در بيمه‌هاي غيرزندگي براي پرداخت مستمري‌هايي كه قطعي شده عبارت است از ارزش فعلي تعهدات ‌بيمه‌گر پس از كسر سهم بيمه‌گر اتكايي.

ماده 13 - ذخيره مشاركت بيمه‌گذاران در منافع بيمه‌هاي غيرزندگي عبارت است از درصدي از منافع حاصل از هر يك از قراردادهاي بيمه كه به موجب شرايط قرارداد به ‌بيمه‌گذاران قابل پرداخت باشد.

ماده 14 - ذخيره فني تكميلي و خطرات طبيعي بيمه‌هاي غيرزندگي كه بابت تضمين تعهدات مؤسسات بيمه در مقابل خسارات ناشي از حوادث فاجعه ‌آميز منظور مي‌شود، از جمع اقلام زير حاصل مي‌شود:
الف) 3 درصد حق‌ بيمه صادره بيمه‌هاي غيرزندگي پس از كسر سهم حق ‌بيمه اتكايي واگذاري.
ب) ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي كه از سال قبل منتقل شده است.

تبصره 1 - ميزان ذخيره موضوع اين ماده نبايد از 20 درصد ميانگين حق ‌بيمه نگهداري بيمه‌هاي غيرزندگي سه سال گذشته مؤسسه تجاوز نمايد.

تبصره 2 - در صورتي كه بر اثر وقوع حوادث طبيعي و فاجعه‌ آميز، ضريب خسارت در هر يك از رشته‌هاي بيمه غيرزندگي از 85 درصد تجاوز نمايد، مؤسسه بيمه مجاز است مازاد خسارات ايجاد شده ناشي از وقوع حوادث مذكور را از محل ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي جبران نمايد. استفاده از اين ذخيره در ساير موارد منوط به پيشنهاد مؤسسه بيمه و تصويب شوراي عالي بيمه خواهد بود.

فصل چهارم : ذخاير فني بيمه‌هاي اتكايي قبولي

ماده 15 - ذخاير فني معاملات بيمه اتكايي قبولي با رعايت قواعد مقرر در مواد قبلي اين ‌آيين‌نامه و به موجب شرايط قراردادها و توافق‌هاي اتكايي محاسبه مي‌شود.

فصل پنجم : ساير مقررات

ماده 16 - مؤسسات بيمه در اولين سال اجراي اين آيين‌نامه مي‌توانند افزايش ذخاير فني ناشي از اعمال مقررات اين آيين‌نامه در مقايسه با مقررات آيين‌نامه قبلي را از محل ذخاير فني تكميلي و خطرات طبيعي تأمين نمايند.

ماده 17 - در اجراي اين آيين‌نامه، مانده ذخاير فني خطرات طبيعي در ابتداي دوره به تناسب حق‌بيمه سه ‌سال گذشته در بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي تسهيم مي‌شود.

ماده 18 - مؤسسات بيمه‌اي كه در خارج از كشور فعاليت دارند، در محاسبه ذخاير فني مربوط به عمليات خود در خارج از كشور، تابع مقررات محل فعاليت خواهند بود. در صورتي كه در كشور خارجي محل فعاليت مؤسسه بيمه‌ايراني مقرراتي در اين باره وجود نداشته باشد، مؤسسه بيمه مربوط، تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.

اولویت سرمایه گذاری دولت احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: ۴.۵ درصد از رشد اقتصادی هشت درصدی پیش بینی شده دولت از محل سرمایه گذاری مهیا می‌شود که اولویت سرمایه گذاری در واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل است.

امیر حسین مدنی در نشست هم‌اندیشی با وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در محل سازمان توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اظهار داشت: دولت سیزدهم دغدغه رشد اقتصادی دارد و برنامه‌ریزی برای رشد هشت درصدی اقتصادی در نظر گرفته که ۴.۵ درصد آن از محل سرمایه‌گذاری محقق می‌شود.

وی افزود: این حجم از سرمایه‌گذاری نیازمند نقدینگی بالایی است که برای تحقق آن به سراغ واحدهای فعال و نیمه فعال و طرح‌های نیمه تمام رفته ایم که می‌تواند در زمانی کوتاه‌تر و با مبالغی کمتر جهش تولید و اشتغالزایی ایجاد کند. در حال فعایت برای احیا در واحدهای اقتصادی مختلفی نظیر صنعتی، کشاورزی و معدنی هستیم.

نماینده معاون اول رییس‌جمهور در راه‌اندازی و عملیاتی کردن نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: فعالیت ما موازی‌کاری با سایر دستگاه‌ها نیست بلکه به دنبال ایجاد زیرساخت لازم برای احیاء واحدهای اقتصادی و ارتباط میان دستگاه‌های مختلف هستیم.

وی تصریح کرد: بخش خصوصی نیز در بحث احیاء وارد عمل شده است که می‌توانند نقدینگی‌های موجود در جامعه را در این بخش تزریق کند.

مدنی اظهار داشت: میز تخصصی بورس، میز تخصصی در بانک مرکزی برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل شکل گرفته است و از تمام ظرفیت‌های کشور برای این کار استفاده می‌شود.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: از طریق صندوق سرمایه گذاری خصوصی (PE) نیز برای احیاء واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل استفاده می‌شود. این روش در بسیاری از کشورها استفاده می‌شود که ما آن را به شکل مدل بومی اجرا می‌کنیم.

وی ادامه داد: سازمان‌های مختلف با مدل‌های مختلفی نظیر بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بسیج و صندوق کارآفرینی امید برای احیای واحدهای اقتصادی کمک گرفته شده‌اند.

مدنی تأکید کرد: برای مشارکت بخش خصوصی در احیاء واحدهای تولیدی باید سود و نفع اقتصادی آنها در نظر گرفته شود تا منابع مالی زیادی که در جامعه وجود دارد به این بخش ورود پیدا کند.

به گفته وی، ۱۶ شهریور نخستین رودیداد ملی احیاگران واحدهای اقتصادی و تولیدی برگزار با حضور دستگاه های مختلف برگزار می‌شود.

دخالت‌ها در تولید کاهش یابد

سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه نیز در این مراسم اظهار داشت: در برخی موارد گفتار درمانی بر عملگرایی پیشی گرفته است و هنوز موانع زیادی برای حل مشکلات واحدهای تولیدی وجود دارد و تا این مشکلات رفع نشود نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.

وی افزود: واحدهای تولیدی برای ادامه کار باید به دستگاه‌های مختلف پاسخگو باشند که این امر روند فعالیت آنها را کند می‌کند.

عمرانی از نهادهای نظارتی خواست تا پشتیبان تولید باشند و از مداخله در امور واحدهای تولیدی کاسته شود.

معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به وجود امضاهای طلایی در برخی دستگاه‌های دولتی خاطرنشان کرد: وجود این امضاها باعث می‌شود که بسیاری از اقداماتی که برای واحدهای تولیدی باید انجام شود، صورت نگیرد.

وی اضافه کرد: این سوال مطرح است که چرا تیم های استقلال و پرسپولیس که قرار بود سهام آنها واگذار شود این کار به درستی اجرایی نشده است.

به‌جای ایجاد واحدهای اقتصادی جدید واحدهای اقتصادی تعطیل احیا می‌شود

علی رسولیان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی نیز در این مراسم اظهار داشت: طرح احیاء واحدهای راکد توسط این سازمان هر ساله انجام می‌شود و واحدهای راکد دارای متقاضی احیا و تسهیلات لازم برای آنها فراهم می‌شود.

وی افزود: از سال گذشته با حضور آیت الله رئیسی رئیس جمهور و معاون اول وی تأکید بر احیاء تمام واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل، عارضه‌یابی متفاوتی انجام شد و ۱۲ هزار و ۶۷ واحد صنعتی شناسایی شد.

مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی افزود: چند سال است که نرخ سرمایه‌گذاری افزایشی نبوده اما با شرایط با احیای واحدهای تعطیل و نیمه‌تعطیل می‌توان سرمایه‌گذاری را افزایش داد.

وی ادامه داد: واحدهایی که احیا می‌شوند به طور میانگین برای ۱۸ نفر در زمینه‌های مختلف شغل ایجاد می‌کند که این اشتغال در بخش‌هایی مانند کشاورزی، گردشگری و معدنی بالاتر است.

رسولیان افزود: برای ایجاد اشتغال یک نفر در واحدهای صنعتی نیازمند ۱.۵ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری هستیم که با احیاء واحدهای اقتصادی این میزان سرمایه‌گذاری کاهش معناداری پیدا می‌کند.

وی گفت: برای انجام سرمایه‌گذاری و رفع مشکلات این واحدهای تولیدی می‌توان از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استفاده کرد که ابزارهای قانونی و توانمندی‌های مناسبی دارد.

براساس این گزارش، ابوالفضل کیانی بختیاری مدیر عامل سازمان‌ صنعتی ایرانی نیز در این نشست گفت: برای توسعه احیاء واحدهای صنعتی در همایشی که پیش رو داریم کتاب و دوره‌های آموزشی در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می‌دهیم و همچنین در این مراسم احیاگران برتر معرفی می‌شوند؛ ۱۰ صاحب نظر در حوزه احیاء واحدهای اقتصادی نیز مشخص شده‌اند که نقش کمیته علمی را ایفا می‌کنند.

وی افزود: سازمان مدیریت صنعتی طرح عارضه‌یابی عمیق بنگاه‌های اقتصادی را به عنوان تجربه‌ای که از گذشته داشته است در اختیار احیاگران اقتصادی قرار می‌دهد.

توجه به بازار واحد های اقتصادی احیا شده

فرشاد مقیمی معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز در این مراسم گفت: از کمک شرکت‌های دانش‌بنیان‌ نیز برای احیای واحدهای اقتصادی استفاده می‌شود این آمادگی را داریم که برای استقرار این شرکت‌ها محلی را نیز اختصاص دهیم.

مقیمی افزود: برخی واحدهایی که نیازمند احیا هستند باید به بازار آنها نگاه متفاوت‌تری داشت زیرا آنها از گذشته با مشکل بازار مواجه بودند.

معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران تصریح کرد: ایجاد زمینه صادرات برای واحدهایی که احیا می‌شوند باید مورد توجه قرار گیرد که در این زمینه می‌توان از کمک سازمان توسعه تجارت استفاده کرد.

وی تأکید کرد: برخی از واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل که نیازمند احیا هستند مالکان آنها نیز باید ترغیب شوند و در واقع برای آنها ایجاد انگیزه صورت گیرد که در این زمینه نیازمند مطالعه بیشتری هستیم.

پاسخ به دو پرسش درباره تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده

ریس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن به دو سوال اساسی در خصوص پرداخت تسهیلات بازسازی در مناطق زلزله زده و آسیب دیده کرمانشاه پاسخ داد.

ندا کسری کرمانشاهی، رییس اداره کل تسهیلات تبصره ای بانک مسکن در گفت و گو با خبرنگار پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در خصوص پرداخت تسهیلات بازسازی به مالکان واحدهای مسکونی آسیب دیده هم اکنون چند سوال عمده از سوی مالکان و افراد زلزله زده مطرح می شود که لازم است به آن ها پاسخ داده شود؛چرا که عدم پاسخگویی به این سوالات می تواند منجر به بروز شبهه یا اختلال در روند پرداخت تسهیلات شود.
وی افزود: یکی از این سوالات مهم به مالکانی مربوط می شود که بیش از یک واحد مسکونی آن ها در جریان زلزله اخیر تخریب شده است؛به این معنا که در برخی مواقع مشاهده می شود فردی مالک دو یا چند واحد مسکونی آسیب دیده و تخریب شده است و سوال مهم در این زمینه آن است که آیا این فرد برای تمام واحدهای تخریبی می تواند تسهیلات بازسازی دریافت کند یا خیر؟
کرمانشاهی توضیح داد: با توجه به اینکه تسهیلات 40 میلیون تومانی بازسازی در شهرها و تسهیلات 30 میلیون تومانی بازسازی در روستاها تسهیلات یارانه ای هستند یعنی نرخ سود 5 درصدی دارند(مابه التفاوت نرخ سود 5 درصدی تا نرخ سود 18 درصدی از سوی دولت تقبل شده است)،امکان استفاده از ضامن زنجیره ای برای آن ها وجود دارد و همچنین به صورت فوری به زلزله زدگان پرداخت می شود و ماهیت یارانه ای دارند تنها به هر فرد مالک واحد مسکونی تخریب شده یک تسهیلات یارانه ای برای بازسازی تعلق می گیرد و مابقی واحدهای تخریب شده مشمول دریافت تسهیلات نمی شود؛ یعنی هر فردی از افراد مالک که واحد یا واحدهای مسکونی وی در جریان وقوع زلزله اخیر تخریب شده باشد تنها امکان استفاده از یک فقره تسهیلات یارانه ای برای بازسازی دارد که به منظور حل مشکل اسکان وی و بازسازی محل سکونت خانوارها پرداخت می شود.
وی همچنین با اشاره به سوال دیگری در خصوص نحوه برخورد با آسیب دیدگان و مالکان واحدهای تخریب شده که جزو بدهکاران بانکی محسوب می شوند و پیش از این در حال بازپرداخت تسهیلات دیگری به بانک عامل بخش مسکن بوده اند، اعلام کرد:تسهیلات قبلی خانوارهای آسیب دیده به میزان آسیب وارده شده به واحد مسکونی آن ها بیمه بوده است و از آنجا که تسهیلات قبلی پیش از این بیمه شده است همکاران ما در بانک مسکن به منظور کمک به مردم آسیب دیده همزمان با تشکیل پرونده های تسهیلاتی مسائل مربوط به بیمه های قبلی را نیز پیگیری می کنند؛ به این ترتیب و با توجه به شدت تخریب واحدهای مسکونی به هر میزانی که بیمه به عنوان خسارت به حساب بانک مسکن واریز کند به همان میزان از بدهی افرادی که قبلا اقدام به دریافت تسهیلات از بانک مسکن کرده بودند کسر می شود؛بعنوان مثال هم اکنون تسهیلات بازسازی در مناطق شهری تا سقف 40 میلیون تومان پرداخت می شود؛در بسیاری موارد مشاهده می شود که برخی واحدها دارای سقف و ستون سالم هستند؛ بعنوان مثال 33 درصد واحد مسکونی سالم است؛ بنابراین بیمه به نسبت میزان تخریب که فرضا 67 درصد است، 67 درصد از مبلغ باقی مانده از بازپرداخت تسهیلات را تقبل می کند؛این در حالی است که افراد همچنین می توانند با توجه به شدت تخریب، تسهیلات را به میزان کمتر از سقف 40 میلیون تومان دریافت کنند؛بعنوان مثال اگر برآورد شود که فرد می تواند با 25 میلیون تومان واحد مسکونی خود را بازسازی کند می تواند تسهیلات را در سقف کمتری دریافت کند.
وی همچنین اعلام کرد:مطابق با مصوبه دولت در خصوص پرداخت تسهیلات بازسازی مناطق زلزله زده و پرداخت تسهیلات به خانوارهای آسیب دیده شرط عدم وجود چک برگشتی برای مالکان برای دریافت تسهیلات نیز از شروط پرداخت تسهیلات بازسازی حذف شده است و از این بابت نیز مردم آسیب دیده وزلزله زده نگرانی نخواهند داشت.

سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری

بانک های دولتی
بانک های غیر دولتی
موسسات اعتباري غيربانکي
بانک هاي قرض‌الحسنه
شرکت ها

فارسی

تعداد نتايج: 203 عبارت مورد جستجو: سپرده سرمایه گذاری

شعب توصیه نمود برای اثر گذاری در ساختار اقتصادی کشور. دهند چنین اقدامی باعث می شود تا اثر گذاری و نفوذ.

حساب قرض الحسنه پس انداز حساب سرمایه گذاری کوتاه مدت. و حساب سرمایه گذاری بلندمدت برداشت شده و به ذینفع. خواهد بود که مجموع موجودی حساب های سپرده متناظر ریالی. خصوص نحوه انتخاب حساب های سپرده اولویت به ترتیب با.

های سپرده و سایر خدمات بانکی قابل ارائه به آن. دریافتی از سپرده های بانکی بتوانند با ارائه اسناد و. ارائه خدمات بانکی شامل افتتاح حساب سپرده تجاری اعطای هرگونه. حساب سپرده بانکی اعطای هرگونه ابزار پذیرش اعطای هرگونه ابزار.

مرکزی ج ا ا انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت. تنها به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط. به بسته شدن سپرده و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه . گذاری مدت دار جدید به نام فرد مورد نظر با.

انتقال سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت صرفاً به پدر مادر. همسر و فرزندان سپرده گذار مشروط به بسته شدن سپرده . و افتتاح یک حساب سپرده سرمایه گذاری مدت دار جدید. به نام فرد موردنظر با شرایط سپرده بسته شده و.

بخشنامه شماره مب‏‏/۱۹۲ مورخ ۲۸‏‏/۰۲‏‏/۱۳۸۱ انتقال سپرده های سرمایه گذاری . بلندمدت سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری به پدر مادر همسر و فرزندان سپرده گذار با. سپرده گذار اولیه اعمال اصلاحاتی در مقرره مذکور الزامی بود. حساب سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت به شرح زیر مورد.

هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان را. سپرده سرمایه گذاری مدت دار سود علی الحسابی معادل نرخ. سود متناظر با دوره زمانی آن سپرده در شبکه بانکی.

افتتاح و نگهداری بیش از یک حساب سپرده انفرادی و. یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه پس انداز یک حساب. انفرادی و یک حساب مشترک سپرده قرض الحسنه جاری و. یک حساب انفرادی و یک حساب مشترک سپرده سرمایه گذاری .

جذب منابع از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده سرمایه گذاری . خاص صورت می پذیرد ادامه داد سرمایه گذاران در سود. بانک اصل سپرده سرمایه گذاران را تضمین می کند و. پروژه ها ارزش گذاری آنها از طریق شرکت تامین سرمایه .

درخصوص سقف نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه . گذاری مدت دار بر اساس نتایج بازرسی های انجام شده. بر نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری . اقدامات مخرب و ناسالم برای جذب سپرده بیشتر و بدون.

بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در قالب انواع سپرده . ۲ از تاریخ تصویب این مصوبه اخذ هرگونه سپرده به. وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از. تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده .

در قالب انواع سپرده ها توسط بانک ها و مؤسسات. اخذ هرگونه سپرده به عنوان وثیقه نقدی به هر عنوان. وثیقه نقدی در قالب سپرده سرمایه گذاری مدت دار از. تسهیلات گیرنده نموده است پرداخت سود علی الحساب به سپرده .

از نوع سپرده های بلندمدت هستند زیرا پیش فرض تمام. است در این میان بانک پاسارگاد با افتتاح سپرده سرمایه . گذاری کوتاه مدت دانش آموزی گامی مهم در راستای آموزش. سود آن به صورت ماه شمار مشابه با سایر سپرده .

سرمایه گذاری توجه و کار مستمر و عمیق در امر. مادی مستلزم وجود شما به عنوان مهمترین سرمایه این سازمان.

سپرده افراد نداشته است و آخرین بخشنامه بانک مرکزی در. درباره تاثیرات رقابت کاذب بانک ها در جذب سپرده و. پرداخت سود سپرده بیشتر گفت وقتی بانکی از قانون بانک. را به سوی سپرده گذاری سوق می دهد دبیرکانون بانک.

وام قرض الحسنه 200 میلیون تومانی بدون ضامن | وام قرض الحسنه با سود 2 درصد و بازپرداخت 6 ساله

افرادی که خواهان دریافت وام قرض الحسنه هستند می‌توانند به وب سایت بانک رسالت مراجعه کرده و از تسهیلات جدید آن بهره مند شوند. مبلغ این تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومان است.

وام قرض الحسنه 200 میلیون تومانی بدون ضامن | وام قرض الحسنه با سود 2 درصد و بازپرداخت 6 ساله

وام قرض الحسنه یکی از انواع وام های بانکی است؛ این نوع وام در واقع عقدی است بین بانک و قرض گیرنده که طبق مقررات و ضوابط مبلغی به عنوان قرض به فرد داده می شود؛ طبق قرار داد مبلغ وام قرض الحسنه توسط وام گیرنده باید باز پرداخت شود. بانک های مختلفی وام قرض الحسنه به سپرده گذاران خود ارائه می دهند. سقف تسهیلات وام قرض‌ الحسنه به متقاضیان و میزان کارمزد آن هر ساله توسط بانک‌ مرکزی جمهوری اسلامی ایران مشخص می‌شود. وام قرض الحسنه همان طور که از نامش پیداست، دارای نرخ کارمزد کمی است؛ عموما نرخ کارمزد تسهیلات صفر تا چهار درصد است که از مشتریان دریافت می‌شود.

وام قرض الحسنه

وام بانک رسالت در واقع وام بدون بهره است که تنها کارمزد ۲ درصدی آن دریافت می‌شود. این وام بر اساس مدت سپرده‌گذاری شما در اقساط دلخواه قابل بازپرداخت است. افرادی که مایل به دریافت وام قرض الحسنه ۲۰۰ میلیونی بانک رسالت هستند باید سپرده قرض الحسنه داشته باشند. افرادی امکان درخواست این تسهیلات را دارند باید سه ماه از خواب سپرده آن‌ها گذشته باشد. افراد برای دریافت این تسهیلات به ضامن رسمی احتیاج دارند. این تسهیلات قرض الحسنه بوده و فقط به آن ۲ درصد کارمزد تعلق می‌گیرد. حداکثر مدت زمان بازپرداخت آن نیز با توجه به معدل حساب تعیین می‌شود اما حداکثر به ۶۰ ماه می‌رسد.

با توجه به مبلغ وام، سود و مدت زمان بازپرداخت، میزان هر قسط ۳ میلیون و ۶۳۶ هزار و ۳۶۴ تومان است. کل سود تسهیلات ۲۴ میلیون تومان و مجموع رقم وام و سود آن ۲۲۴ میلیون تومان خواهد بود.

وام یا تسهیلات بانک قرض الحسنه رسالت را می‌توانید به صورت غیرحضوری با مراجعه به سایت بانک قرض‌الحسنه رسالت و افتتاح غیرحضوری حساب این بانک پیگیری کنید. پس از ثبت‌نام غیرحضوری از بانک با شما تماس گرفته خواهد شد و مامور این بانک به صورت حضوری در محل شما مراحل احراز هویت و تطبیق مدارک را انجام خواهند داد. پس از آن بایستی با مراجه به سامانه اعتبارسنجی مرآت میزان اعتبار خود را بسنجید و بر همین اساس مراحل دریافت وام آغاز خواهد شد.

برای دریافت تسهیلات بانک رسالت، وام­‌گیرنده نباید به بانک بدهکار باشد یا وام هنوز تسویه‌نشده داشته باشد، همچنین نباید سابقه چک برگشتی داشته باشد.

در صورتی‌که بعد از طی مدت سپرده شرایط دریافت وام را نداشته باشید، می‌توانید امتیاز وام بانک رسالت را در همان شعبه به شخص دیگری واگذار کنید.

مدارک هویتی شما هنگام افتتاح حساب دریافت می‌شود ولی مدارک شغلی، میزان درآمد، دارایی‌ها و گردش حساب شما نیز از اهمیت برخوردار است. برای ثبت‌نام وام بانک رسالت می‌توانید به یکی از شعبه‌های این بانک مراجعه کنید.

وام قرض الحسنه

رئیس کمیته امداد از افزایش سقف تسهیلات مددجویان به ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: سقف تسهیلات تا چهار میلیارد تومان افزایش یافته است.

سیدمرتضی بختیاری در جلسه شورای عالی اشتغال کشور که با حضور آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور، صولت مرتضوی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دیگر اعضای شورای عالی اشتغال برگزار شد، با ارائه گزارشی از عملکرد کمیته امداد در حوزه اشتغال گفت: در هفت ماه امسال ۱۷۲ هزار و ۶۲۹ فرصت شغلی توسط کمیته امداد ایجاد شده که برای این منظور ۱۰ هزار و ۹۷۴ میلیارد تومان تسهیلات توسط بانک‌های عامل پرداخت شده است.

وی افزود: در قالب تبصره ۱۶ مجموعا ۹۶۵۶ میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان جذب شده که معادل ۳۸ درصد اعتبارات است. در حال حاضر ۱۳۴ هزار پرونده با مبلغ ۱۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آماده و در بانک‌های عامل منتظر پرداخت تسهیلات است.

بختیاری تاکید کرد: در زمینه تبصره ۱۸ نیز در سال ۱۴۰۰ میزان ۵۰ درصد آن تخصیص یافته و با هم‌افزایی نهاد مالی، ظرفیت ۸۶۳ میلیارد تومان تسهیلات ایجاد شده است که ۹۴ درصد آن معادل ۸۱۰ میلیارد آن در قالب ۴۲۷۴ فقره تسهیلات پرداخت شده است. در سال جاری از مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد تومان مصوبه مجلس برای کمیته امداد تاکنون مبلغی تخصیص نیافته است.

رئیس کمیته امداد با تقدیر از مشاعدت‌های بانک مرکزی در زمینه اشتغال مددجویان کمیته امداد، گفت: ابلاغ زودهنگام و سریع اعتبارات به بانک‌ها، تصویب سقف ۳۰۰ میلیونی برای طرح‌های برتر، افزایش سقف تسهیلات اشتغال‌زایی به ۱۵۰ میلیون تومان و افزایش سقف تسهیلات برای کارفرمایان، متناسب با تعداد مددجویان به کارگیری شده، حداکثر تا چهار میلیارد تومان از جمله این مساعدت‌ها است.

بختیاری اظهار کرد: به منظور راستی‌آزمایی فعالیت‌های اشتغال سال ۱۴۰۰، تیم‌های نظارتی تهران و مراکز استان‌ها به صورت تصادفی از ۲۵ هزار طرح بازدید کردند که نتایج نشان می‌دهد بیش از ۹۲ درصد تسهیلات اشتغال‌زایی کمیته امداد به هدف نشسته است. به عبارت دیگر سرمایه گذاری در اشتغال مددجویان کمترین انحراف را داشته و اشتغال در کمیته امداد واقعی، موثر و دارای اصابت به هدف است.

وی اضافه کرد: برای تسهیل در امر ضمانت نیازمندان در قانون بودجه ۱۴۰۱ (جزء ۱ بند ب تبصره شانزده) مجوز تاسیس اساسنامه صندوق ضمانت به کمیته امداد امام خمینی (ره) داده شده است. اساسنامه این صندوق با نام «حیات» در هیات امنای کمیته امداد تصویب شده است. برای تسهیل عملکرد صندوق، تصویب‌نامه‌ای پس از تصویب در کمیسیون اقتصادی دولت، در نوبت طرح در هیأت وزیران است که در صورت تصویب در جلسه چهارشنبه چهار آبان‌ماه، به سرعت شاهد عملیاتی شدن آن خواهیم بود.

رئیس کمیته امداد گفت: توسعه زنجیره‌ها یکی از راهبردهای مهم کمیته امداد برای پایداری مشاغل است. در این راستا در زنجیره نوغان‌داری، امسال نیز ۵۰۰ تن پیله تر توسط مددجویان کمیته امداد تولید شده که ۱۷۴ تن پیله توسط کمیته امداد خریداری شده و برای ۳۵۰۰ خانوار با متوسط درآمد ۱۲.۵ میلیون تومان اشتغال‌زایی شده است. این میزان در سال گذشته ۹۸ تن بوده که امسال با رشد ۷۷ همراه بوده است.

بختیاری ادامه داد: همچنین با توجه به فراوانی طرح‌های دامپروری در کمیته امداد، تفاهم‌نامه و قرارداد اجرای زنجیره تولید دام و طیور به ظرفیت سالانه ۴۰ هزار طرح دامداری با ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری امضا شده است. ستاد اجرایی در این تفاهم‌نامه راهبری کلان بخش مهمی از طرح های دامپروری کمیته امداد را بر عهده خواهد داشت. اجرای این تفاهم نامه در سه استان اصفهان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال و به منظور سود كل برگشتی از محل سرمایه‌گذاری بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای پشتیبانی از مشاغل خرد به ویژه در حوزه بازار، تفاهم‌نامه‌ای امضا شده و مددجویان کمیته امداد به شکل آزادکاری به عنوان یکی از شکل‌های نوین مشاغل، مشغول به کار می‌شوند. همچنین تفاهم‌نامه‌ای با یک مجموعه فروش آنلاین منعقد شده که بر اساس آن ۹۰۰ نفر از مجریان طرح‌ها، موفق به راه‌اندازی غرفه در این فروشگاه اینترنتی شده‌اند.

رئیس کمیته امداد با اشاره به تفاهم‌نامه راه‌اندازی نیروگاه‌های خورشیدی در حضور معاون اول رئیس جمهور، تاکید کرد: در یکسال ۴۰ هزار نیروگاه خورشیدی در منزل مددجویان و اقشار نیازمند راه‌اندازی می‌شود. در این زمینه تاکنون ۲۳ هزار و ۶۰۰ نفر شناسایی و به شرکت‌های برق منطقه‌ای معرفی و تعداد ۶ هزار نفر تایید شده‌اند. به محض پایان بررسی صلاحیت شرکت‌های پیمان کار و معرفی پیمانکاران واجد شرایط عملیات اجرایی این پروژه نیز آغاز خواهد شد. البته به طور عادی و فراتر از این تفاهم‌نامه، امسال ۶۵۵ طرح اجرا شده است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.