تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه


اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر

هدف مطالعه حاضر برآورد اثر جهش نرخ ارز و ارز حامل بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر بر اساس داده‌های سال­های 1995− 2018 و با به‌کارگیری رویکرد حد آستانه‌ای ملایم پانل استار (PSTR) بوده است. نتایج برآورد مدل نشان می‌دهد؛ متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، موافقت‌نامه تجاری، جمعیت، فاصله بین پایتخت و مرز مشترک تأثیر مثبت و متغیرهای مداخله بانک مرکزی، ارز حامل و جهش نرخ ارز تأثیر منفی بر حجم تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر دارند. قیمت­گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال­های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی یکی از دلایل اصلی بحران ارزی اخیر کشور در مقابل کشورهای حوزه دریای خزر است. همچنین محاسبه شاخص فشار بازار ارز و مداخلات بانک مرکزی حاکی از آن است که بالاترین اعداد به‌دست‌آمده برای این شاخص مربوط به زمانی می‌باشد که شکاف بین نرخ ارز آزاد با نرخ ارز رسمی زیاد شده و باعث تضعیف توان رقابت بین‌المللی کشور درمقابل کشورهای حوزه دریای خزر شده است. ایجاد امنیت اقتصادی و محیط امن برای سرمایه‌گذاری، گسترش و متنوع ساختن بازارها و نهادهای مالی، حرکت به‌سوی اقتصاد باز و موافقت‌نامه‌های تجاری و استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی وایجاد تحول در مقررات بازار سرمایه باهدف شفافیت و ثبات برای افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری می‌تواند زمینه را برای افزایش صادرات کشور با کشورهای حوزه دریای خزر فراهم آورد.

کلیدواژه‌ها

 • جهش نرخ ارز
 • ارز حامل
 • تجارت
 • کشورهای حوزه دریای خزر
 • مدل رویکرد آستانه‌ای پانل طبقه‌بندی JEL :O23 E43
 • G21

عنوان مقاله [English]

The effect of exchange rate Overshooting and vehicle currency on Iran's trade with the countries of the Caspian region

نویسندگان [English]

 • Majid Alizadeh ledari 1
 • Rahman Saadat 2
 • Esmaiel Abounoori 3

1 PHD. student in International Economics, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University,

2 Associate Professor Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Department of Economics, Semnan University,

The purpose this study is to تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه estimate the effect of exchange rate Overshooting and vehicle currency on Iran's trade with the Caspian Basin countries based on data from1995-2018and using the Panel Star soft threshold (PSTR) approach. The results of the model estimate show; The variables of GDP per capita, trade agreement, population, distance between the capital and the common border have a positive effect and the variables of central bank intervention, carrier currency and exchange rate jumps have a negative effect on Iran's trade volume with Caspian countries. Artificial pricing of the exchange rate in the years before the crisis and preventing its adjustment in accordance with economic conditions is one of the main reasons for the recent currency crisis in the country. Also, the calculation of the foreign exchange market pressure index and central bank interventions indicate that the highest numbers obtained for this index are related to the time when the gap between the free exchange rate and the official exchange rate has widened. the country's international competitiveness. Creating economic security and a safe environment for investment, expanding and diversifying markets and financial institutions, moving to an open economy and trade agreements, and using foreign investment and changing capital market regulations to increase transparency and stability to increase savings And investment can provide the basis for increasing the country's exports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate Overshooting
 • vehicle currency
 • trade
 • Caspian littoral countries
 • panel threshold approach model JEL Classification: O23 E43
 • G21

مراجع

اصغری پور، فرید. (1388)، "بررسی آثار تشکیل بازار مشترک اسلامی بر جریانات تجاری کشورهای منتخب عضو در بازه زمانی سالهای 1994-2008 (کاربرد مدل جاذبه)"، پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد.

ذاکری، سیدحمیدرضا و سعید میرزامحمدی. (۱۳۹۹)، "بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز بر تجارت دوجانبه: مطالعه موردی ایران و چین"، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، دوره 8، شماره 29، صص ۸۵-۱۰۹.

سعادت، رحمان و ناهید محسنی. (1393)، "بررسی همگرایی اقتصادی میان ایران و کشورهای حوزه دریای خزر (کاربرد مدل جاذبه)"، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، دوره 19، شماره 73، صص 29-53.

سوری، امیررضا. (1393)، "تحلیل عوامل مؤثر بر همگرایی تجاری ایران با بلوک‌های منطقه‌ای منتخب (کاربرد یک مدل جاذبه)"، پژوهشنامه اقتصادی، دوره 14، شماره 53، صص 37-63.

شکیبایی، علیرضا و مریم سعید. (1391)، "اثر بحران مالی 2009-2007 بر همگرایی تجاری کشورهای توسعه ‌یافته (مطالعه موردی: OECD)"، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، دوره 19، شماره 3، صص 75-98.

طباطبایی نسب، زهره و زهرا افشاری. (1391)، "برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار بازار ارز"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 20، شماره 64، صص87-114.

عبادی، جعفر و هاجر جهانگرد. (1391)، "الگوسازی مداخله ارزی در بازار ارز ایران"، تحقیقات اقتصادی، دوره 47، شماره 3، صص 23-44.

عزیزی، زهرا. (۱۳۹۷)، "بررسی عدم ثبات ضرایب در تابع واکنش مداخلات ارزی در اقتصاد ایران"، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 26، شماره 85، صص ۲۷۱-۳۰۰.

مزینی، امیرحسین و سعید قربانی. (1398)، "بررسی روند و ماهیت انحراف نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران"، تحقیقات اقتصادی، دوره 54، شماره 1، صص 173-207.‎

معیری، فرزاد؛ زاینده‌رودی، محسن؛ جلایی اسفندآبادی، سیدعبدالمجید و حسین مهرابی بشر آبادی. (1395)، "بررسی تأثیر جهش پولی نرخ ارز بر وقوع چرخه‌های تجاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش تجربی لوکاس"، فصلنامه مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی، دوره 11، شماره 37، صص 117-128.‎

مشیری، سعید و سپیده خطیبی. (1391)، "تحلیل و شناسایی عوامل مؤثر بر دخالت بانک مرکزی در بازار ارز ایران"، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، دوره 1، شماره 4، صص 33-61.

Apanisile Olumuyiwa. Tolulope & Olusola Mathew. Oloba (2020). “Asymmetric effect of exchange rate changes on cross-border trade in Nigeria”, Future Business Journal, Vol. 6, No. 1, pp. 1-9.

Bahmani-Oskooee. Mohsen & Saha. Sujata (2019). “On the effects of policy uncertainty on stock prices”, Journal of Economics and Finance, Vol. 43, No. 4, pp. 764-778.

Bergstrand. Jeffrey H. (1985). “The gravity Equation in International Trade: Some microeconomic foundations and statistics”, Journal of International Economics, Vol. 67, No. 3, pp. 474-481.

Chang. Roberto (2018). “Foreign Exchange Intervention Redux”, International Finance and Macroeconomics, Monetary Economics, NBER Working Paper No.24463, Issued in March 2018, NBER Program(s): International Finance and Macroeconomics, Monetary Economics.

Dollar. David & Kraay. Aart (2002). “Institutions, trade, and growth” Journal of Monetary Economics, Vol. 50, No. 1, pp. 133-162.

Dornbusch. Rudiger (1976). “Exchange Rate Expectation and Monetary Policy” Journal of International Economics, Vol. 6, No. 3, pp. 231-244.

Habanabakize. Thomas (2020). “The effect of Economic Growth and Exchange Rate on Imports and Exports the South African Post -2008 financial crises case”, International Journal of Economics and Finance Studies, Vol. 12, No. 1, pp. 223-238.

Secil, Yıldırım-Karaman (2017). “Uncertainty shocks, central bank characteristics and business cycles”, Economic Systems, Vol. 41, No. 3, PP. 379-388.

Wellington. Madesha & Chidoko. Clainos & Zivanomoyo. James (2013). “Empirical Test of the Relationship Between Exchange Rate and Inflation in Zimbabwe”, Journal of Economics and Sustainable Development, Vol. 4, No. 1, pp. 1700-2222.

Weymark. Diana N (1995). “Estimating exchange market pressure and the degree of exchange market intervention for Canada”, Journal of International Economics, Vol. 39, No. 3-4, pp. 273-295.

Zmami, Mourad and Ben-Salha, Ousama (2015) “Exchange rate movements and manufacturing employment in Tunisia: Do different categories of firms react similarly?” Econ Change Restruct, Vol. 48, PP. 137–167 DOI 10.1007/s10644-015-9158-6

دانلود مقاله تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت ها : با استفاده از روش ( ARDL )

دانلود مقاله تأثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت ها : با استفاده از روش ( ARDL ) صفحه 1

شرکت مگ ایرانز ضمانت می کند تا 48 ساعت ،اگر به هر دلیلی از خرید خود ناراضی بودید ، مبلغ آن به صورت کامل و بدون چون و چرا، برگشت داده شود .جهت درخواست برگشت وجه ، با پشتیبانی تماس بگیرید .

بخشی از مقاله

در این مطالعه به بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت های صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته شده است. با استفاده از بازده 126 شرکت صادراتی به صورت ماهانه طی دوره زمانی 1392 - 1388و با استفاده از آماره دیکیفولر تعمیم یافته، جهت بررسی مانایی متغیرها و از معیار شوارتز - بیزن برای تعیین تعداد وقفه بهینه و از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) در نرم افزار MICROFIT متغیرهای تحقیق به صورت بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج بررسی ها نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت و بلند مدت اثر مثبت و معنیدار بر بازده سهام دارد، همچنین نرخ تورم و شاخص بهای کالاهای صادراتی تاثیر منفی بر بازده سهام دارند.

کلمات کلیدی: نوسانات نرخ ارز، بازده سهام، روش. ARDL

1 دانشجو کارشناسیارشد رشته حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

*2 دکترای حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی، شاهرود، ایران

ایمیل: [email protected] ، تلفن: 09121312359 ، دورنگار: 02335251110

اولين همايش ملي حسابداری و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگس- آذر 39

اقتصاد کشورها دارای بازارهای مختلفی است که میتوان آنها را به بازار کالا، بازار کار، بازار سرمایه و بازار پول تقسیم کرد. بازار پول و سرمایه را بازار مالی می نامند. یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی هر کشور بازار سرمایه آن است. بورس اوراق بهادار نیز از مهم ترین بازار های سرمایه هر کشور میباشد، بدون شک بورس هر کشور بر اقتصاد همان کشور تاثیر گذار و از اقتصاد کشور و جهان تاثیرپذیر است.

بورس اوراق بهادار مکانی است که بین پس انداز سرمایه گذاران و شرکتهای خواهان سرمایه ارتباط برقرار میکند، به عبارتی میتوان گفت بورس مکان جذب سپرده افراد برای تامین مالی و افزایش سرمایه شرکتها میباشد. رشد روزافزون بورس در اقتصاد کشورها بر کسی پوشیده نیست تا آنجا که در رونق اقتصادی کشورها کمک بسیار زیادی میکند، توسعه بازار سهام و ارتباط نزدیک آن با رشد اقتصادی کشورها و نیز نوسان متغیر های کلان اقتصادی که باعث ورود و خروج سرمایه از کشورها میشود موضوعی قابل بررسی برای تحلیل گران اقتصادی میباشد. یکی از این متغیر های مهم اقتصادی نرخ ارز میباشد، همچنین یکی از پارامترهای بسیار مهم در تصمیم گیری سرمایه گذاران برای انتخاب سهام و سرمایه گذاری، بازده آن سهم میباشد در نتیجه سرمایهگذاران به دنبال این هستند که در جایی سرمایه گذاری کنند که بیشترین سود را کسب کنند. بنابر این شناخت عوامل موثر بر بازده سهام و میزان تاثیر هر یک از متغیر های کلان اقتصادی بر بازده برای سیاست گذاران و سرمایه گذاران اهمیت پیدا می کند و میتواند کمک زیادی در مسیر تصمیم گیری هایشان کند. پس باید به بازار سهام توجه بیشتری شود و سیاست گذاران با دقت بیشتری به نتایج تصمیمات خود بیاندیشند، تا بهترین سیاست ها را انتخاب کنند.

با توجه به موارد ذکر شده در بالا در این تحقیق میخواهیم دریابیم که با تغییرات نرخ ارز چه واکنشی از سوی بازده مشاهده خواهیم کرد و به این سوال پاسخ دهیم که آیا رابطه ای بین نوسانات نرخ ارز و بازده سهام شرکت های صادراتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار(به صورت کوتاه مدت و بلند مدت) وجود دارد؟

بورس به عنوان نبض اقتصادی کشورها مورد توجه تحلیل گران اقتصادی میباشد. پس از تاسیس بورس در کشور تا امروز تحقیقات بسیاری از دیدگاه ها و زوایای مختلف در بورس صورت گرفته است. از میان تحقیقات مختلفی که نوسانات نرخ ارز را بررسی کرده اند، بخش اندکی به بررسی بازده سهام شرکت های صادراتی پرداخته اند. ضرورت انجام این تحقیق به دلیل اهمیت بازار سهام در اقتصاد کشور و بازده سهام به عنوان یک معیار مهم از دید سرمایه گذاران و نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی که در چند سال اخیر در کشور شاهد نوسانات شدید آن بودیم، مهم میباشد و نتایج تاثیر این نوسانات بر بازده سهام برای استفاده کنندگان، اطلاعات مفیدی را در بر خواهد داشت.

اولين همايش ملي حسابداری و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگس- آذر 39

هدف از این تحقیق بررسی نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکت های صادراتی در بورس اوراق بهادار تهران به صورت بلند مدت و کوتاه مدت میباشد . در این پژوهش با استفاده از روش((ARDL متغیر های تحقیق به صورت کوتاه مدت و بلند مدت بررسی میشوند . بورس اوراق بهادار یکی از ضروری ترین بازارها در اقتصاد کشور ها محسوب میشود و میتوان گفت که بورس به عنوان یک اهرم قوی در اقتصاد عمل میکند. آگاهی از چگونگی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر بازده سهام شرکتها برای سرمایه گذاران، مدیران مالی شرکتها در بورس، تحلیل گران مالی و سیاست گذاران ارزی کشور مفید خواهد بود. سیاست گذاران اقتصادی کشورها با آگاهی از اینکه متغییر های اقتصادی میتواند در روند رو به رشد توسعه اقتصادی کشور ها به صورت مثبت و منفی عمل کنند، نوع عکس العمل آنها (دولت ها ، سرمایه گذاران و . ) دربرابر تغییرات متغیرهای مهم اقتصادی و اثر آنها بر اقتصاد را می توان با مطالعه و بررسی در مورد چگونگی تغییرات و نحوه اثر گذاری آنها، به سمتی سوق داد که بهترین نتیجه را برای اقتصاد کشورها دربر داشته باشد. نتیجه این تحقیق برای مدیران مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از این جهت مهم میباشد که آنها با توجه به چگونگی تاثیر نوسان نرخ ارز بر بازده سهام در مییابند که چگونه باید تصمیم گیری و سیاست گذاری کنند که کمترین زیان بر بازده سهام آنها تحمیل شود. همچنین برای سیاستگذاران ارزی کشور از این حیث مهم میباشد که تاثیر سیاستگذاریهای ارزی خود را بر بازده سهام شرکت ها از نوسانات نرخ ارز مشاهده میکنند. این پژوهش برای کارگزاران بورس در مورد تحلیل پیشنهادهایشان به سرمایه گذاران مفید خواهد بود و در نوع انتخاب شرکتهایی که در بازار ارز فعالیت دارند از نظر صادراتی و غیر صادراتی به سرمایه گذاران یک نمایی از آینده را در برابر تغییرات نرخ ارز نشان میدهد.

به نوسان جریانات نقدی شرکت در مقابل تغییرات نرخ ارز، ریسک ارز یا نوسان پذیری نرخ ارز گفته میشود. ارزش شرکت موقعی در معرض نوسانات نرخ ارز است که وضعیت مالی و عملکردی شرکت با تغییرات نرخ ارز تغییر کند. در ادبیات مالی به ریسک نرخ ارز، نوسانپذیری اقتصاد نیز گفته میشود.(جلالی نائینی،1382،(5 وضعیت مالی اقتصاد یک کشور نسبت به نوسان نرخ ارز آن اقتصاد حساس میباشد.(پدرام،1391،(84 افزایش نرخ ارز باعث ارزشمند شدن دارایی های ارزی بنگاه میشود به طبع موسساتی که دارایی ارزی دارند با افزایش نرخ ارز داراییهای آنها ارزشمند میشود در مقابل بنگاه هایی که دارای بدهی ارزی میباشند افزایش نرخ ارز باعث سنگین شدن بدهی بنگاه و کاهش ارزش بنگاه برای صاحبان سهام می شود.(جلالی نائینی،1382،( 5 اگر نرخ ارز افزایش یابد، شرکتهای صادر کننده انگیزه مضاعفی خواهند داشت تا مواد و یا کالا های بیشتری را صادر کنند. به عبارت دیگر انگیزه برای صادرات بیشتر میشود. بنابر این شرکت هایی که از توانایی زیادی در تولید و صادرات کالا بر خوردارند، از عایدات بیشتری نیز بهره مند میشوند. البته شرکت هایی بیشترین سود را دارند که در تامین مواد اولیه و ماشین آلات وابستگی خارجی کمتری داشته باشند.(تهرانی،1392،(89 افزایش نرخ ارز باعث ارزان شدن کالاهای صادراتی در بازار کشور وارد کننده شده و در صورت بالا بودن کشش تقاضا در کشور وارد کننده میزان صادرات افزایش یافته و صادر کننده منتفع خواهد شد. در مقابل

اولين همايش ملي حسابداری و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگس- آذر 39

افزایش نرخ ارز باعث گران شدن واردات و کاهش ارزش شرکت وارد کننده میشود مگر اینکه وارد کننده بتواند افزایش قیمت را به مصرف کننده نهایی منتقل کند.(جلالی نائینی،1382،(5

تغییرات نرخ ارز در تمام اقتصادها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، مورد توجه بسیاری قرار دارد. روابط میان نرخ ارز و بازده سهام در تحقیقات مختلفی بررسی شده است وبرای کشورهای مختلف نتایج متفاوتی بدست آمده است اما اینکه بازار سهام با اغلب متغیرهای کلان اقتصادی رابطه معنا داری دارد، نشان می دهدکه برای پیش بینی آتی در بازار سهام باید رفتار متغیرهای کلان را هم در نظر داشت. همچنین به سیاستمداران توصیه میشود که برای بهبود عملکرد بازار سهام، همواره متغیرهای کلان اقتصادی را با ثبات نگه دارند تا سرمایه گذاران (بخصوص سرمایه گذاران خارجی) جذب سرمایه گذاری در بازاری شوند که سیستم نرخ ارز باثباتی دارد . نرخ ارز متغیر میتواند اهداف استراتژیک و مدیریتی را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا باعث ایجاد عایدی و زیان میشود. همچنین میتواند باعث عدم اطمینان در سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار شود. پس برای تقویت انگیزه سرمایه گذاران، سیاستگذاران باید در مواقع بی ثباتی نرخ ارز، مداخله کنند. همچنین توصیه میشود که سرمایهگذاران ماهیت تغییرات نرخ ارز و سایر متغیرهای کلان اقتصادی را بررسی کنند تا متوجه شوند کجا باید سرمایهگذاری مستقیم کنند. در این صورت حتی در مواقع کاهش ارزش پول داخلی، بازدهی های بازار سهام علامت می دهند که بازدهی های سهام افزایش می یابد.(پدرام،1391،(91

معمولا افراد مصرف کنونی را به مصرف درآینده ترجیح می دهند. بنابراین برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی میبایستی انتظار کسب پاداش از سرمایه گذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایه گذاری موجب می شود تا سرمایه گذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایه گذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری می گویند استفاده می شود و آن عبارتست از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایهگذاری. این میزان تغییرات را بر حسب درصد بیان میکنند که نشان دهنده درصدی از مبلغ سرمایه گذاری است و به آن نرخ بازده سرمایه گذاری میگویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیم گیری های مالی جهت سرمایه گذاری به شمار میرود. (ابزری،1387،(129 مهمترین عامل برتری یک سهم، میزان سودآوری آن میباشد. هدف سرمایه گذار منطقی این است که از بین اوراق بهادار، آن را انتخاب کند که از یکسو در صورت داشتن ریسک مساوی نسبت به اوراق دیگر بیشترین بازدهی را داشته باشد و از سوی دیگر در صورت داشتن بازده مساوی نسبت به سایر اوراق، کمترین ریسک را داشته باشد.(پورعسگری،1385،(31

از آنجا که هدف هر سرمایه گذاری در بخش خصوصی کسب بازده است، تورم ممکن است تاثیر قابل توجهی بر سرمایهگذاری خاص داشته باشد. با توجه به اینکه تورم سبب کاهش قدرت خرید می شود، سرمایهگذاران و مدیران شرکت ها توجه ویژه ای به نرخ تورم و انتظارات تورمی دارند. در بیان کلی

اولين همايش ملي حسابداری و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگس- آذر 39

تورم به بالا رفتن مداوم و بی تناسب و نامنظم سطح عمومی ارزش پولی کالاها و خدمات اطلاق می شود، که به مفهوم میزان پولی است که برای هر واحد کالا باید پرداخت شود.(سعیدی،1388،(110

رابطه بین بازده سهام و تورم، از جمله مباحثی است که در ادبیات اقتصادی از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد. در دیدگاه سنتی، اعتقاد براین بوده که، سهام سپر خوبی در مقابل تورم است، چون سهام در مقابل دارایی های فیزیکی قرار می گیرد که بازده واقعی آن بدون تاثیر از تورم خواهد بود.(عزیزی،1391،(118یکی از بحثهای اصلی در اقتصاد مالی در دو دهه اخیر، رفتار بازده سهام و رابطه آن با تورم در دوره بلندمدت در مقابل کوتاه مدت بوده است. پژوهشگران اقتصادی اکنون در مورد تاثیر نرخ بالای تورم بر فعالیتهای اقتصادی اتفاق نظر دارند. نرخ بالای تورم در دورههای متوالی بیشتر به عنوان بحرانی تلقی می شود که فعالیت های واقعی مالی، سرمایهگذاری و در کل اقتصاد را مختل میکند. این موضوع در چند سال اخیر در اقتصاد ایران و به ویژه در بورس اوراق بهادار تهران قابل مشاهده است. تورم همواره به عنوان یکی از اصلیترین نگرانیهای سرمایهگذاران به ویژه در بازارهای سهام مطرح بوده است. با توجه به این که سرمایه گذاران دارای افق های زمانی متفاوتی برای سرمایهگذاری میباشند، بررسی رابطه بین بازدهی سهام و تورم در مقیاس های زمانی متفاوت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.(مشیری،1389،(56

از تحقیقات صورت گرفته در داخل و خارج از کشور پیرامون موضوع مورد بررسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

تهرانی و همکاران (1392) درمطالعه خود به بررسی تغییرات نرخ ارز بر بازده سهام به صورت ماهانه طی دوره زمانی 1388-1386با استفاده از داده های تلفیقی و تحلیل رگرسیون چندگانه با نرمافزار E-Views و مدل پانل دیتا، در 75 شرکت صادراتی به صورت همزمان و وقفهدار پرداخته اند. نتایج نشان دهنده اثر مثبت نوسانات نرخ ارز همزمان بر بازده سهام بوده است و رابطه ای بین نوسانات نرخ ارز با بازده سهام با یک وقفه زمانی مشاهده نشد. کاردان و بیگی (1392) در مطالعهای به بررسی تاثیر تغییرات نرخ ارز بر عملکرد شرکت ها در بورس اوراق بهادار به صورت ماهانه در هفت صنعت طی دوره زمانی 1390 - 1383 با استفاده از مدل رگرسیون تلفیقی پرداختهاند. در این تحقیق به منظور محاسبه عملکرد صادراتی شرکت ها از پنج معیار بازده فروش، بازده دفتری و بازار دارایی ها و همچنین بازده دفتری و بازار حقوق صاحبان سهام استفاده شده است. نتایج نشان داد که در صنعت خودرو و تجهیزات، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر تمام معیارهای عملکرد منفی و معنی دار بوده است. در صنعت سیمان، آهک و گچ، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده فروش و بازده دفتری دارایی ها، منفی و معنی دار است. در صنایع محصولات شیمیایی ونفتی و مواد و محصولات دارویی، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده دفتری حقوق صاحبان سهام و در صنعت محصولات فلزی، تاثیر تغییرات نرخ ارز بر بازده بازار حقوق صاحبان سهام، منفی و معنی دار بوده است. جلالی نائینی و قالیباف اصل((1382 در پژوهش خود ارتباط بین تغییرات نرخ ارز و ارزش شرکت در ایران را در دوره زمانی 1380 - 1375 مورد مطالعه

اولين همايش ملي حسابداری و حسابرسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرگس- آذر 39

قرار دادند. نتایج نشان میدهد که تغییرات نرخ ارز با بازده سهام شرکتها در ایران با یک وقفه زمانی (شش ماهه) ارتباط مستقیم دارد، و برای شرکت های صادراتی نسبت به شرکت های غیر صادراتی ارتباط قوی تری بین نرخ ارز و بازده سهام مشاهده می شود. عزیزی و همکاران (1391) در مطالعه خود به بررسی رابطه تورم و بازده سهام طبق فرضیه جانشینی فاما طی دوره زمانی 1387 - 1370 پرداختند. نتایج نشان می دهد که در کوتاه مدت رابطه منفی بین تورم و بازده سهام برقرار است

تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

تاثیرات نرخ بهره بر بازار سهام

نرخ بهره برای اکثر مردم مهم است و همچنین می‌‌تواند در بازار سهام تاثیرگذار باشد، اما چرا؟ در این مقاله به ارتباط بین نرخ بهره با بازار سهام و اینکه چگونه ممکن است بر زندگی ما تاثیر بگذارند، پرداخته می‌شود.

بهره در واقع هزینه‌ای است که فرد در قبال استفاده از پول فرد دیگری به وی می پردازد. خانوارها با این مفهوم به‌خوبی آشنا هستند، آنها باید برای خرید خانه از بانک وام رهنی دریافت کنند و در عوض بهره‌ آن را بپردازند. دارندگان کارت‌های اعتباری نیز این مفهوم را خوب می‌دانند، آنها پول را به ‌صورت کوتاه‌مدت قرض می‌گیرند و به وسیله آن خرید خود را انجام می‌دهند. اما زمانی که صحبت از بازار سهام و تاثیر نرخ بهره می شود شرایط فرق می‌کند.

نرخ‌های بهره در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها برای استقراض پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند. چرا این ارقام مهم هستند؟ بانک مرکزی توسط این نرخ‌ها سعی در کنترل تورم دارد. تورم، ناشی از تقاضا زیاد و یا عرضه کم است که سبب افزایش قیمت‌ها می شود. بانک مرکزی با اثر گذاری بر مقدار پول در دسترس، می تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.

هنگامی که بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش می دهد، این اقدام تاثیر آنی بر بازار سهام نمی‌گذارد. در عوض تاثیر مستقیمی بر بانک‌ها برای وام گرفتن از بانک مرکزی می‌گذ‌ارد. اولین اثر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره این است که بانک‌ها نرخ‌های بهره را برای مشتریان افزایش می‌دهند. افراد برای گرفتن وام رهنی و کارت‌های اعتباری تحت تاثیر این افزایش قرار می‌گیرند، به خصوص اگر از نرخ‌های بهره‌ی تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه شناور استفاده کنند. این اقدام بر مقدار پولی که مردم می توانند خرج کنند اثر می‌گذارد. علاوه بر این، افراد همچنان باید قبوض را پرداخت کنند وقتی این قبوض گران‌تر می‌شوند، پول کمی از درآمد خانوارها باقی می‌ماند. این بدین معناست که خانوارها محتاطانه تر خرج می کنند. به همین علت، شرکت‌ها به‌صورت غیرمستقیم ازعکس العمل مشتریان در برابر کاهش نرخ بهره تاثیر می‌گیرند. اما افزایش نرخ بهره به‌صورت مستقیم بر شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. آنها باید برای گسترش فعالیت‌های عملیاتی خود باید از بانک‌ها وام بگیرند. وقتی بانک‌ها استقراض را گران‌تر می‌کنند، شرکت‌ها شاید دیگر نتوانند به مقدار زیاد وام بگیرند و مجبور هستند تا بهره‌ بالاتری پرداخت کنند. هنگامی که شرکت‌ها کمتر هزینه می کنند کمتر رشد خواهند کرد که این امر سبب کاهش سود آوری‌ آنها نیز می شود.

همانطور که گفته شد تغییر در نرخ بهره بر شرکت‌ها و مردم اثر می‌گذارد، اما علاوه بر آن بر بازار سهام نیز تاثیر می‌گذارد. یکی از راه‌های ارزش‌گذاری شرکت‌ها، جمع ارزش فعلی جریانات نقد آتی شرکت‌ها است. برای بدست آوردن قیمت سهام، مجموع ارزش فعلی جریانات نقد آتی بر تعداد سهام موجود تقسیم می‌شود. نوسانات قیمت سهام نشان دهنده انتظارات سرمایه‌گذران زمان‌های مختلف از شرکت دارند. به خاطر این تفاوت‌ها سرمایه گذاران تمایل دارند که در قیمت‌های متفاوت سهمی را بخرند یا بفروشند.

اگر تصور شود که شرکت در آینده رشد و یا سود کمتری خواهد داشت (در اثر بهره بالا بدهی و یا درآمد کم) مقدار جریانات آتی آن کاهش یافته و در نتیجه قیمت سهامش کاهش می یابد. اگر قیمت سهام بسیاری از شرکته‌ا کاهش پیدا کند، کل بازار و شاخص‌هایی از قبیل داو جونز و اس اند پی افت می کنند.

برای بسیاری از سرمایه گذاران افت قیمت سهام و بازار خوشایند نیست. سرمایه گذاران تمایل دارند ارزش سرمایه‌گذاری‌ آنها افزایش یابد که این افزایش ارزش می‌تواند ناشی از افزایش قیمت سهام، دریافت سود تقسیمی و یا هر دو این موراد است. با انتظار رشد کم وجریانات نقد آتی کمتر، سرمایه گذاران رشد قیمتی مورد انتظار خود را دریافت نخواهند کرد و این باعث می‌شود تا سرمایه گذاری در سهام برای آنها جذاب نباشد. به‌علاوه، سرمایه‌گذاری در سهام از سایر سرمایه‌گذاری‌ها ریسک بیشتری دارد. هنگامی که بانک مرکزی نرخ‌ بهره را افزایش می‌دهد، اوراق بهادار دولتی مانند اوراق خزانه که سرمایه‌گذاری‌ها مطمئن‌تری هستند را پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر، نرخ بازده بدون ریسک افزایش می‌یابد و این سرمایه‌گذاری‌ها را جذاب‌تر می کند. هنگامی که افراد در سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند، توقع دارند در ازای قبول ریسک، پاداش بگیرند و نرخ بازده سرمایه‌گذاری‌ از نرخ بازده بدون ریسک بیشتر باشد. بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام برابر است با نرخ بازده بدون ریسک به‌علاوه‌ی صرف ریسک. افراد مختلف، بسته به میزان ریسک پذیری‌ و شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، انتظار بازده‌های متفاوتی دارند. در اصل، هرچه نرخ بازده بدون ریسک افزایش یابد، بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری در سهام نیز افزایش می‌یابد، به همین خاطر اگر صرف ریسک مورد انتظار کاهش یابد در حالی که بازده ثابت باشد و یا کاهش یابد، سرمایه گذاران سهام را پر ریسک دانسته و جای دیگری سرمایه‌گذاری می کنند.

تغییر در نرخ بهره تاثیر گسترده‌ای بر اقتصاد می گذارد. وقتی که نرخ بهره افزایش می یابد، مقدار پول در گردش کاهش می‌یابد و در نتیجه تورم کاهش می‌یابد، همچنین وام گرفتن گران‌تر ‌می‌شود و این عامل نیز بر مردم و شرکت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که هزینه‌ها افزایش و درآمدها کاهش می‌یابد. در نهایت، افزایش نرخ بهره باعث می‌شود بازار سهام جذابیت خود را برای سرمایه گذاران از دست بدهد.

به خاطر داشته باشید که تمامی این عوامل و نتایج آنها به هم وابسته هستند. آنچه در بالا شرح داده شد را نمی‌توان مستقل از سایر عوامل در نظر گرفت، نرخ‌ بهره تنها عامل اثر گذار بر قیمت سهام نیست و عوامل بسیاری بر تغییرات قیمت سهام موثر هستند و تغییر نرخ بهره تنها یکی از این عوامل است. بنابرین نمی‌توان با قطعیت گفت که افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی همیشه اثر منفی بر بازار می‌گذارد.

آموزش بخش های مختلف گزارش صورت جریان وجوه نقد

آموزش بخش های مختلف گزارش صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد (‌صورت گردش وجوه نقد یا صورت جریان‌های نقدی) یکی از گزارش‌هایی است که شرکت‌ها در صورت مالی خود منتشر می‌کنند. به زبان ساده این گزارش مثل یک پرینت حساب بانکی از شرکت است که دقیقا نشان می‌دهد چه مقدار پول از چه محلی وارد شرکت شده است و شرکت این پول را چگونه و در کجا خرج کرده است.

رابطه انواع شرکت ها با جریان های وجوه نقد

قبل از این‌که بخواهیم توضیحات بیشتری درباره‌ی صورت جریان وجوه نقد دهیم، باید کمی درباره‌ی انواع شرکت‌ها و موضع فعالیت‌شان توضیح دهیم. در مبحث صورت‌های مالی گفتیم که می‌توانیم شرکت‌ها را بر اساس موضوع فعالیت‌شان به سه دسته‌ی کلی تقسیم‌بندی کنیم:

 • شرکت‌های تولیدی
 • شرکت‌های خدماتی
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری

شرکت‌های تولیدی از آن‌جایی که مواد اولیه می‌خرند و با استفاده از این مواد اولیه، محصولی را تولید می‌کنند‌، صورت‌های مالی‌شان با دسته بندی‌های دیگر کمی متفاوت خواهد بود. شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری چیزی را به عنوان مواد اولیه خریداری نمی‌کنند. در نتیجه به اصطلاح هزینه‌ی عملیاتی هم ندارند اما شرکت‌های تولیدی از آن‌جایی که تولید محصولات‌شان نیازمند وجود مواد اولیه است، همواره مقداری از پول خود را صرف خرید مواد اولیه خود می‌کنند که به این هزینه، هزینه‌ی عملیاتی می‌گوییم. به زبان ساده‌تر، هزینه‌ی عملیاتی شرکت، پولی است که آن شرکت برای تهیه مواد اولیه در جهت انجام عملیات خود صرف می‌کند.

بخش های مختلف صورت جریان وجوه نقد

بخش های مختلف صورت جریان وجوه نقد

این گزارش به صورت کلی شامل سه بخش است:

 • جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
 • جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
 • جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی

البته برای شرکت‌هایی با موضوع فعالیت خدماتی و سرمایه‌گذاری، گزارش شامل ۵ بخش زیر است:

 • فعالیت‌های عملیاتی
 • فعالیت‌های سرمایه گذاری
 • فعالیت‌های تامین مالی
 • بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختنی بابت تامین مالی
 • مالیات بردرآمد

صورت جریان وجوه نقدی حاوی چه اطلاعاتی است؟

صورت جریان وجوه نقد حاوی چه اطلاعاتی است؟

به زبان ساده برای هر بخش می‌توان گفت:

 • فعالیت‌های عملیاتی: این بخش ورود و خروج پولی را گزارش می‌کند که مربوط به عملیات شرکت است. عملیات شرکت هم می‌تواند تولید محصول یا ارائه‌ی خدمات یا سرمایه‌گذاری باشد.
 • فعالیت‌های سرمایه گذاری: این قسمت ورود و خروج پولی را گزارش می‌کند که شرکت سرمایه‌گذاری کرده است. فعالیت‌های سرمایه گذاری شرکت می‌تواند خرید یا فروش دارایی‌های ثابت مشهود یا سرمایه گذاری‌های بلند مدت باشد.
 • فعالیت‌های تأمین مالی: این قسمت شامل گزارش ورود و خروج پولی است که در شرکت به خاطر فعالیت‌های تأمین مالی انجام شده است. تأمین مالی به زبان ساده به فعالیتی می‌گویند که شرکت با آن سرمایه مورد نیاز برای پیشبرد اهداف خود را تأمین می‌کند. این سرمایه می‌تواند از طریق دریافت وام از بانک، افزایش سرمایه و. صورت بگیرد.

فعالیت های عملیاتی

در گزارش صورت جریان وجوه نقدی، به صورت کلی، فعالیت‌های عملیاتی شامل فعالیت‌های اصلی شرکت است که باعث ایجاد درآمد می‌شود. این فعالیت‌ها برای شرکت‌های تولیدی شامل تولید و فروش کالا، برای شرکت‌های خدماتی ارائه خدمات و برای شرکت‌های سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری‌های آن شرکت است. هزینه‌ها و درآمدهای مرتبط با این بخش در محاسبه سود (یا زیان) عملیاتی در صورت سود و زیان شرکت استفاده می‌شود.

نکته: وقتی یک عدد در صورت مالی درون پرانتز یا به رنگ قرمز گزارش می‌شود، معنایش این است که این عدد از صورت مالی کم خواهد شد. به زبان ساده‌تر، اعداد منفی در صورت‌های مالی یا درون پرانتز قرار می‌گیرند یا به رنگ قرمز نمایش داده می‌شوند.

۱. شرکت‌ های خدماتی و سرمایه گذاری

صورت جریان وجوه نقدی

همان‌طور که در عکس قابل مشاهده است، این قسمت برای شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری شامل دو مورد زیر است:

 • جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-عادی
 • جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-استثنایی

ردیف سوم هم در واقع جمع این دو مورد است.

در مورد اول یا همان «جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی-عادی»، ورود یا خروج پولی گزارش می‌شود که به عملیاتی که شرکت انجام می‌دهد، مربوط است.

مورد دوم یا همان «جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی-استثنایی» به ورود یا خروج پولی گفته می‌شود که با عملیات شرکت ارتباط دارد، اما همیشگی نیست. این یعنی در حالت‌هایی خاص ممکن است برای شرکت هزینه‌هایی ایجاد شود یا به شرکت پولی تزریق شود که همیشگی نیست ولی به عملیاتی که شرکت انجام می‌دهد، ارتباط دارد. مثلا این هزینه‌ها می‌تواند درباره‌ی استهلاک دستگاه، وقوع حوادث غیرمترقبه و. باشد.

۲. شرکت‌ های تولیدی

صورت جریان وجوه نقدی

این قسمت از صورت جریان وجوه نقد برای شرکت‌های تولیدی به شکل عکس بالا و شامل دو بخش زیر است:

 • نقد حاصل از عملیات
 • پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد

«نقد حاصل از عملیات» شامل پولی است که به خاطر عملیات شرکت به آن وارد شده است و «پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد» هم پولی است که شرکت برای مالیات بر درآمد پرداخت کرده است. نکته‌ی مهم این است که مقدار نقد حاصل از عملیات با درآمد عملیاتی که در صورت سود و زیان گزارش می‌شود، اختلاف دارد و این اختلاف به این خاطر است که شرکت‌ها عموما همه محصولات خود را به صورت نقدی نمی‌فروشند. برخی از محصولات شرکت به صورت اعتباری (مثلا با پرداخت چک از طرف خریدار) خریداری می‌شود. نقد حاصل از عملیات، میزان پول نقدی است که شرکت از طریق فروش محصولاتش (چه به صورت چک وصول شده یا پول نقد) دریافت کرده است.

فعالیت های سرمایه گذاری

به طور کلی می‌توانیم فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یک شرکت را به سه دسته تقسیم کنیم:

 • سرمایه گذاری در دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود
 • سرمایه گذاری در سرمایه گذاری‌های بلند مدت و کوتاه مدت
 • اعطای تسهیلات به اشخاص

روش سرمایه گذاری در دارایی ‌های ثابت مشهود و نامشهود

به طور کلی، دارایی ثابت مشهود به صورتی از دارایی گفته می‌شود که قابل رویت است. این دارایی‌ها می‌توانند استفاده عملیاتی برای شرکت داشته باشند، مثل: زمین، ساختمان، دستگاه‌های تولیدی و. .

از طرفی بعضی از دارایی‌ها با این‌که ارزشمند هستند، اما قابل رویت نیستند، به این دسته از دارایی‌ها، دارایی ثابت نامشهود می‌گوییم، مثل: سرقفلی، حق اختراع، حق استفاده یا تولید یک محصول و کالای خاص و. .

شرکت‌ها می‌توانند بخشی از سرمایه خود را برای خرید این دارایی‌ها مصرف کنند. علاوه بر این، شرکت‌ها می‌توانند سرمایه گذاری‌های گذشته خود را در صورت نیاز به فروش برسانند که باعث می‌شود مبلغی پول به شرکت وارد شود.

در بخش فعالیت‌های سرمایه‌گذاری شرکت، خرید و فروش املاک و دارایی‌های ثابت مشهود و نامشهود گزارش می‌شود.

سرمایه گذاری‌ های بلند مدت و کوتاه مدت

علاوه بر این‌که هر شرکت می‌تواند بخشی از دارایی خود را صرف خرید دارایی‌های دیگر کند، می‌تواند به صورت کوتاه مدت یا بلند مدت نیز، سرمایه گذاری انجام دهد. به عنوان مثال، درصورتی که اساسنامه شرکت اجازه دهد، شرکت می‌تواند بخشی از سرمایه خود را برای خرید سهام یک شرکت دیگر هزینه کند. خرید سهام یک شرکت دیگر از دو طریق درآمدزا خواهد بود:

 1. سودی که شرکت هر ساله بین سهام‌دارانش تقسیم می‌کند.
 2. افزایش قیمت سهام آن شرکت در بازار بورس.

تمامی فعالیت‌های سرمایه گذاری بلند‌مدت و کوتاه‌مدت شرکت در این قسمت گزارش می‌شود.

اعطای تسهیلات به اشخاص

شرکت‌ها امکان پرداخت تسهیلات به اشخاصی غیر از افراد شرکت (مدیران، کارکنان و کارمندان) را دارند. پرداخت این تسهیلات، دریافت بازپرداخت و سود آن هم در این بخش لیست می‌شود. به طور کلی، بخش مربوط به فعالیت‌های سرمایه گذاری شرکت‌های تولیدی با شرکت‌های خدماتی و سرمایه گذاری تفاوت زیادی ندارد. شکل های زیر به ترتیب برای یک شرکت سرمایه گذاری و یک شرکت تولیدی می باشند.

جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقدی

فعالیت های تأمین مالی

شرکت‌ها به روش‌های مختلفی سرمایه مورد نیاز خود را تأمین می‌کنند. به طور کلی فعالیت‌هایی که شرکت برای تامین سرمایه مورد نیازش در جهت پیشبرد برنامه‌ها انجام می‌دهد، تامین مالی می‌گوییم.

تامین مالی می‌تواند از طریق افزایش سرمایه، استقراض از بانک یا نهادهای مالی دیگر و یا فروش اوراق (اوراق مشارکت، اجاره، خزانه اسلامی و . ) انجام شود.

در این بخش از گزارش صورت جریان وجوه نقد، تمامی فعالیت‌های شرکت در این زمینه گزارش می‌شود. صورت وجوه نقد شرکت‌های تولیدی، خدماتی و سرمایه گذاری در این بخش تفاوت چندانی ندارند؛ فقط تفاوت در اینجاست که با توجه به این‌که شرکت‌های سرمایه گذاری خدماتی به شکل ذاتی با شرکت‌های تولیدی تفاوت دارند، انتشار بعضی از اوراق برایشان امکان‌پذیر نیست. در تصویرهای زیر به ترتیب نمونه‌ای از این بخش برای شرکت‌های سرمایه گذاری و تولیدی برای مقایسه آورده شده است.

جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقدی

گفتیم که صورت تأثیر نوسانات ارز بر جریانات سرمایه وجوه نقد برای شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری یک تفاوت جزئی با شرکت‌های تولیدی دارد که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم. البته ناگفته نماند که تمامی این اطلاعات را می توان در سایت کدال به همراه جزئیات آن مشاهده کرد.

بازده سرمایه گذاری و سود پرداختی حاصل از تأمین مالی

صورت جریان وجوه نقدی

بازده سرمایه‌گذاری و سود پرداختی حاصل از تأمین مالی یکی از مواردی است که در صورت جریان وجوه نقد شرکت‌های خدماتی و سرمایه‌گذاری به شکل جدا شده دیده می‌شود ولی در شرکت‌های تولیدی، ‌چنین نیست. این بخش مربوط می‌شود به سودی که شرکت به سرمایه‌گذارانش بابت هر سهم پرداخته است یا سودی که شرکت بابت سرمایه گذاری‌هایش دریافت کرده یا سودی که شرکت به همراه بازپرداخت اقساط تسهیلات خود پرداخت کرده است.

مالیات بر درآمد

صورت جریان وجوه نقدی

یکی دیگر از مواردی که در گزارش شرکت‌های سرمایه گذاری و خدماتی به صورت جداگانه وجود دارد اما در گزارش شرکت های تولیدی دیده نمی شود، این بخش است. مالیات بر درآمد، همان‌طور که از اسمش پیداست، میزان مالیاتی است که شرکت‌ها به خاطر درآمدی که ساخته‌اند، باید پرداخت کنند.

علاوه بر نکات بالا، در تمامی صورت جریان وجوه نقد شرکت‌های مختلف، شرکت میزان موجودی نقد خود (که در حساب بانکی شرکت وجود دارد) را در ابتدا و انتهای دوره گزارش می‌کند. همچنین، شرکت‌ها تأثیرات نرخ ارز را نیز در انتهای این گزارش اعمال می نمایند. در زیر به صورت نمونه، می‌توانید این موارد را مشاهده کنید.

صورت جریان وجوه نقد

جمع بندی

در این مطلب به طور کامل با گزارش صورت جریان وجوه نقد که یکی از گزارشات منتشر شده همراه با صورت های مالی شرکت ها می باشد. کلیت این گزارش برای شرکت های تولیدی و خدماتی و سرمایه گذاری یکسان می باشد اما تفاوت هایی جزئی وجود دارد که در این مقاله به آنها اشاره شد. امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

دانلود رایگان مقاله ISI : کنترل سرمایه و سرعت نوسانات ارز

این مقاله، چارچوبی مفهومی و نظری برای ارزیابی اثرات اقتصادی مالیات تجاری بر معاملات ارز خارجی ارائه میدهد. در این مدل، مالیات و مکانیزم چسبندگی قیمت مورد توجه و بررسی قرار گرفته اند. زمانی که قیمت قابل تغییر باشد، حتی در مدت کوتاه، میتوان خنثی ای پول را بدست آورد. به صورت تجربی، مالیات میتواند معاملات و تبادلات خارجی را با افزایش قیمت های ارزی فریبانه از بین ببرد و در نتیجه ثبات نرخ تبادل را افزایش دهد. در پایان، نتایج نشان میدهند که نه تنها مبادلات ارزی، بلکه مصرف گرایی، سرمایه گذاری و اشتغال با تحمیل مالیات تجاری بر مبادلات ارز خارجی کمتر تغییر میکنند.

کنترل سرمایه و سرعت نوسانات ارز

• We offer a model for evaluating the effects of a trading tax on FX transactions.
• Taxes and the price stickiness mechanism are taken into account in the model.
• Taxes on FX transactions discourage speculation by rising currency trading costs.
• The analysis matches insight into the Chilean case after using capital control rule.

The study offers one conceptual and theoretical framework for evaluating the economic effects of a trading tax on foreign exchange transactions. Taxes and the price stickiness mechanism are taken into account in the model. When prices are flexible, full monetary neutrality can be obtained even in the short-term. Intuitively, taxes on foreign exchange transactions discourage speculation by rising currency trading costs, and, thus, increase the stability of the exchange rate. Finally, the results show that not only the exchange rate but consumption, investment and employment will become less volatile by imposing trading taxes on foreign exchange transactions.

Database: Elsevier - ScienceDirect (ساینس دایرکت)
Journal: The North American Journal of Economics and Finance - Volume 33, July 2015, Pages 167–177اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.